ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หน้าแรก ลงทะเบียนขอเปิดระบบ Smart School สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ที่
โรงเรียน
อำเภอ
เว็บไซต์ Smart School
1 บ้านเดื่อ จัตุรัส http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030006
2 จัตุรัสวิทยานุกูล จัตุรัส http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030008
3 บ้านมะเกลือโนนทอง จัตุรัส http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030009
4 บ้านหลุบงิ้ว จัตุรัส http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030011
5 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จัตุรัส http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030021
6 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชุาสรรค์) จัตุรัส http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030027
7 บ้านห้วยบง จัตุรัส http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030031
8 บ้านโสกรวกหนองซึก จัตุรัส http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030041
9 ชุมชนบัวบานสามัคคี จัตุรัส http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030044
10 โคกเพชรวิทยาคาร บำเหน็จณรงค์ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030053
11 บ้านซับยาง บำเหน็จณรงค์ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030056
12 บ้านหนองตะครอง บำเหน็จณรงค์ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030057
13 บ้านโคกสะอาด บำเหน็จณรงค์ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030059
14 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ บำเหน็จณรงค์ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030060
15 บ้านกุดตาลาด บำเหน็จณรงค์ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030062
16 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030064
17 บ้านห้วยทราย บำเหน็จณรงค์ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030069
18 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) บำเหน็จณรงค์ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030080
19 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030086
20 หนองประดู่วิทยา บำเหน็จณรงค์ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030088
21 บ้านโคกแสว บำเหน็จณรงค์ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030089
22 บ้านโคกสะอาด หนองบัวระเหว http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030093
23 บ้านวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030098
24 บ้านวังอ้ายจีด หนองบัวระเหว http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030101
25 บ้านสำนักตูมกา หนองบัวระเหว http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030102
26 ชุมชนบ้านห้วยแย้ หนองบัวระเหว http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030115
27 บ้านหัวสะพาน เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030126
28 วังใหม่พัฒนา เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030132
29 บ้านวังตาเทพ เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030133
30 วังโพธิ์สว่างศิลป์ เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030134
31 บ้านหนองใหญ่ เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030136
32 บ้านหนองใหญ่ เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030137
33 บ้านโป่งนกพิทยา เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030143
34 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030144
35 บ้านสะพานยาว เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030145
36 บ้านไทรงาม เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030148
37 ซับมงคลวิทยา เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030149
38 บ้านยางเกี่ยวแฝก เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030153
39 บ้านห้วยเกตุ เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030157
40 อนุบาลเทพสถิต เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030159
41 บ้านดงลาน เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030161
42 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030166
43 บ้านวังคมคาย เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030171
44 บ้านหนองดินดำ เนินสง่า http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030174
45 บ้านขี้เหล็ก เนินสง่า http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030175
46 บ้านหนองแขม เนินสง่า http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030177
47 บ้านหนองตอ เนินสง่า http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030183
48 ดอนเปล้าศึกษา เนินสง่า http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030184
49 บ้านบะเสียว เนินสง่า http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030187
50 บ้านเขื่อนลั่น ซับใหญ่ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030197
51 บ้านวังขอนสัก ซับใหญ่ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030204
กลับหน้าแรก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3   ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ