ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หน้าแรก ลงทะเบียนขอเปิดระบบ Smart School สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ที่
โรงเรียน
อำเภอ
เว็บไซต์ Smart School
1 บ้านเดื่อ จัตุรัส http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030006
2 จัตุรัสวิทยานุกูล จัตุรัส http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030008
3 บ้านมะเกลือโนนทอง จัตุรัส http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030009
4 บ้านหลุบงิ้ว จัตุรัส http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030011
5 บ้านงิ้ว จัตุรัส http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030020
6 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จัตุรัส http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030021
7 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชุาสรรค์) จัตุรัส http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030027
8 บ้านห้วยบง จัตุรัส http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030031
9 บ้านโสกรวกหนองซึก จัตุรัส http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030041
10 ชุมชนบัวบานสามัคคี จัตุรัส http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030044
11 บ้านหนองบัวใหญ่ จัตุรัส http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030047
12 โคกเพชรวิทยาคาร บำเหน็จณรงค์ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030053
13 บ้านซับยาง บำเหน็จณรงค์ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030056
14 บ้านหนองตะครอง บำเหน็จณรงค์ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030057
15 บ้านโคกสะอาด บำเหน็จณรงค์ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030059
16 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ บำเหน็จณรงค์ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030060
17 บ้านกุดตาลาด บำเหน็จณรงค์ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030062
18 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030064
19 บ้านห้วยทราย บำเหน็จณรงค์ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030069
20 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) บำเหน็จณรงค์ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030080
21 หัวสระวิทยา บำเหน็จณรงค์ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030084
22 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030086
23 หนองประดู่วิทยา บำเหน็จณรงค์ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030088
24 บ้านโคกแสว บำเหน็จณรงค์ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030089
25 บ้านโคกสะอาด หนองบัวระเหว http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030093
26 บ้านวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030098
27 บ้านวังอ้ายจีด หนองบัวระเหว http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030101
28 บ้านสำนักตูมกา หนองบัวระเหว http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030102
29 ชุมชนบ้านห้วยแย้ หนองบัวระเหว http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030115
30 บ้านหัวสะพาน เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030126
31 วังใหม่พัฒนา เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030132
32 บ้านวังตาเทพ เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030133
33 วังโพธิ์สว่างศิลป์ เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030134
34 บ้านหนองใหญ่ เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030136
35 บ้านหนองใหญ่ เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030137
36 บ้านโป่งนกพิทยา เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030143
37 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030144
38 บ้านสะพานยาว เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030145
39 บ้านไทรงาม เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030148
40 ซับมงคลวิทยา เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030149
41 บ้านยางเกี่ยวแฝก เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030153
42 บ้านห้วยเกตุ เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030157
43 อนุบาลเทพสถิต เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030159
44 บ้านดงลาน เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030161
45 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030166
46 บ้านวังคมคาย เทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030171
47 บ้านหนองดินดำ เนินสง่า http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030174
48 บ้านขี้เหล็ก เนินสง่า http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030175
49 บ้านหนองแขม เนินสง่า http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030177
50 บ้านหนองตอ เนินสง่า http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030183
51 ดอนเปล้าศึกษา เนินสง่า http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030184
52 บ้านบะเสียว เนินสง่า http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030187
53 บ้านเขื่อนลั่น ซับใหญ่ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030197
54 บ้านวังขอนสัก ซับใหญ่ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030204
กลับหน้าแรก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3   ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ