ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หน้าแรก ลงทะเบียนขอเปิดระบบ Smart School สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ที่
โรงเรียน
อำเภอ
เว็บไซต์ Smart School
1 จัตุรัสวิทยานุกูล http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030008
2 บ้านมะเกลือโนนทอง http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030009
3 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030021
4 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030025
5 บ้านส้มป่อย http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030028
6 บ้านหนองม่วง http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030030
7 ชุมชนบัวบานสามัคคี http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030044
8 บ้านหนองบัวใหญ่ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030047
9 บ้านเกาะมะนาว http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030051
10 โคกเพชรวิทยาคาร http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030053
11 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030060
12 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030064
13 บ้านหนองตะไก้ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030065
14 ชุมชนชวนวิทยา http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030066
15 บ้านห้วยทราย http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030069
16 บ้านตาล http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030072
17 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030079
18 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030080
19 หัวสระวิทยา http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030084
20 บ้านโคกสะอาด http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030093
21 บ้านวังตะเฆ่ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030098
22 บ้านวังกะทะ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030099
23 บ้านท่าโป่ง http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030103
24 บ้านหนองตานา http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030108
25 บ้านโสกปลาดุก http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030109
26 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030111
27 ชุมชนบ้านห้วยแย้ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030115
28 บ้านนาประชาสัมพันธ์ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030123
29 บ้านวังตาท้าว http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030124
30 บ้านหัวสะพาน http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030126
31 บ้านไร่พัฒนา http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030135
32 บ้านสะพานหิน http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030142
33 บ้านโป่งนกพิทยา http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030143
34 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030144
35 บ้านสะพานยาว http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030145
36 บ้านศิลาทอง http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030146
37 ซับมงคลวิทยา http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030149
38 บ้านยางเกี่ยวแฝก http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030153
39 อนุบาลเทพสถิต http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030159
40 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030166
41 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030169
42 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030180
43 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030188
44 ซับใหญ่วิทยาคม http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030189
45 บ้านซับใหม่ http://smss.chaiyaphum3.go.th/36030199
กลับหน้าแรก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3   ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ