สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา

เลือกสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 36030025
ชื่อโรงเรียน บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 12 หมู่บ้านโนนสง่า ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ 044-890519
E-mail 36030025@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระยะทางถึง สพป. 15 กิโลเมตร
ผู้บริหาร นายทนง พงศ์สมัย

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2556
ชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาลปีที่ 1 2 11 13 1
อนุบาลปีที่ 2 10 15 25 1
รวมอนุบาล 12 26 38 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 12 8 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 9 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 8 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 8 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 13 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 8 20 1
รวมประถมศึกษา 60 54 114 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 13 25 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 6 14 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 1 11 1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 30 20 50 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 102 100 202 11