สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา

เลือกสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
รหัสโรงเรียน 36030079
ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 หมู่บ้านเพชร ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ 044-859194
E-mail 36030079@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
ระยะทางถึง สพป. 27 กิโลเมตร
ผู้บริหาร นายอัครเดช กลิ่นศรีสุข

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2556
ชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาลปีที่ 1 24 22 46 2
อนุบาลปีที่ 2 28 21 49 2
รวมอนุบาล 52 43 95 4
ประถมศึกษาปีที่ 1 37 37 74 3
ประถมศึกษาปีที่ 2 36 25 61 3
ประถมศึกษาปีที่ 3 37 43 80 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 35 25 60 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 47 26 73 3
ประถมศึกษาปีที่ 6 42 38 80 3
รวมประถมศึกษา 234 194 428 17
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 286 237 523 21