รายงานข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
จำนวนห้องเรียน
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ข้อมูลครู
จำนวนครูที่สอนชั้น ป.1
จำนวนครูที่สอนชั้น ป.2
จำนวนครูที่สอนชั้น ม.1
จำนวนครูทั้งหมดในโรงเรียน