ผลการจับรางวัลวันครู 2562


ลำดับที่
รางวัล
รายชื่อผู้โชคดี
หมายเหตุ
1 ทอง 2 สลึง วรรณพงษ์ คำภิรมย์ บ้านยางเกี่ยวแฝก
2 ทอง 1 สลึง บูรพา วงค์ชาลี จัตุรัสวิทยานุกูล
3 ทอง 1 สลึง อ่อนจันทร์ สูงดำเนิน ออป.20
4 ทอง 1 สลึง เกียรติศักดิ์ อุยวัฒนกุล หนองประดู่วิทยา
5 ทอง 1 สลึง ณัฏฐ์พัชร์ อุเทนสุต บ้านนาประชาสัมพันธ์
6 ทอง 1 สลึง สถาพร ผิวแดง กันกงบ้านลี่สามัคคี
7 ทอง 1 สลึง ปัทมาพร เกื้อหนุน ซับใหญ่วิทยาคม
8 ทอง 1/2 สลึง ศิรภัสสร ยวงทอง บ้านท่าโป่ง
9 ทอง 1/2 สลึง กมลณัฐ ศรีพนม บ้านหนองฉิม
10 ทอง 1/2 สลึง ภุชชงค์ บุกสันเทียะ วังโพธิ์สว่างศิลป์
11 ทอง 1/2 สลึง รัชนีวรรณ สวงโท ชุมชนบัวบานสามัคคี
12 ทอง 1/2 สลึง สมศักดิ์ แก้วเพชร ชุมชนบ้านหนองแวง
13 ทอง 1/2 สลึง ศศิธร กัญญาสุด บ้านซับเจริญสุข
14 ทอง 1/2 สลึง กรณ์นิกา พาเก่าน้อย บ้านหนองลุมพุก
15 ทอง 1/2 สลึง เอกราช กำจัตุรัส บ้านวังตาเทพ
16 ทอง 1/2 สลึง เกศนี แสงบำรุง บ้านป่งเกตุ
17 ทอง 1/2 สลึง อนันต์ ยันต์สา บ้านวังตาลาดสมบูรณ์
18 ทอง 1/2 สลึง วารุณี เทพอุทัย บ้านวังตะเฆ่
19 ทอง 1/2 สลึง จิรทิพย์ เก่งนอก บ้านหนองตอ
20 ทอง 1/2 สลึง อนงค์ คุณชื่น รังงามวิทยา
21 ทอง 1/2 สลึง สุดารัตน์ พิพิธกุล ชุมชนหนองบัวโคก
22 ทอง 1/2 สลึง คีตภัทร์ บำรุง บ้านวังอ้ายจีด
23 ไมโครเวฟ TOSHIBA#ER-SM20(W)TH 20L พงษ์พันธ์ จรรยาประเสริฐ บ้านวังกะทะ
24 ไมโครเวฟ TOSHIBA#ER-SM20(W)TH 20L สุระ บารมีช่วย บ้านขี้เหล็ก
25 ไมโครเวฟ TOSHIBA#ER-SM20(W)TH 20L ภาคภูมิ เจริญธรรม บ้านวังอ้ายคง
26 ไมโครเวฟ TOSHIBA#ER-SM20(W)TH 20L รุ่งทิวา ระวิวรรณ ชุมชนบัวบานสามัคคี
27 ไมโครเวฟ TOSHIBA#ER-SM20(W)TH 20L ณัฐกานต์ ซีกพุทซา บ้านเกาะมะนาว
28 ไมโครเวฟ TOSHIBA#ER-SM20(W)TH 20L จุฬาพร ประเสริฐศรี บ้านเขื่อนลั่น
29 หม้อดิจิตอล PHILIPS#HD3030 1 L ประไพ ตู้จำนงค์ บ้านงิ้ว
30 หม้อดิจิตอล PHILIPS#HD3030 1 L ส.อ.เริงชัย วรรณกุล บ้านหนองโจด
31 เครื่องดูดฝุ่น SHARP#ECNS16R/NS16V ยุวภา แก้วเหมือน สพป.ชย.3
32 เครื่องดูดฝุ่น SHARP#ECNS16R/NS16V สฤษดิ์ สิทธิวงศ์ บ้านบุฉนวน
33 เครื่องดูดฝุ่น SHARP#ECNS16R/NS16V พัชราภรณ์ ปรางค์ชัยภูมิ สพป.ชย.3
34 หม้อหุงข้าวดิจิตอล SHARP#KS-ZT18 อุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศ บ้านห้วยยางดี
35 หม้อหุงข้าวดิจิตอล SHARP#KS-ZT18 กาญจนาวดี กองแก้ม บ้านไร่พัฒนา
36 หม้อหุงข้าวดิจิตอล SHARP#KS-ZT18 ธิติมา ศรีบานเย็น ปากจาบวิทยา
37 หม้อหุงข้าวดิจิตอล SHARP#KS-ZT18 วิภาดา พิลาจันทร์ บ้านละหานค่าย
38 จักรยาน สามิตร เปรี่ยมพิมาย สพป.ชย.3
39 จักรยาน พินิจ หงษ์พิมพ์ เขาดินพิทยารักษ์
40 จักรยาน กุลชาติ ตรีภูมิ ซับใหญ่วิทยาคม
41 เครื่องดูดฝุ่น IMARFLE#VC-922/909 สมพร ถาวรกาย บ้านร่วมมิตร
42 เครื่องดูดฝุ่น IMARFLE#VC-922/909 ณัฐฎา สุนา บ้านซับใหม่
43 เครื่องดูดฝุ่น IMARFLE#VC-922/909 สกุล ดวงพิมพ์ บ้านซับเจริญสุข
44 เตาแก๊ส INFRARED กระจกKASHIWA#X2300 บังอร คำจุมพล บ้านสะพานหิน
45 เตาแก๊ส INFRARED กระจกKASHIWA#X2300 นันทพร จากกลาง บ้านหนองดินดำ
46 เตาแก๊ส INFRARED กระจกKASHIWA#X2300 ถนอม น้อยเจริญ บ้านดงลาน
47 เตาแก๊ส INFRARED กระจกKASHIWA#X2300 พัชรินทร์ นันทวิรินาภรณ์ บ้านเดื่อ
48 เตาแก๊ส INFRARED กระจกKASHIWA#X2300 ณรงค์ ป้องปัด บ้านเกาะมะนาว
49 เตาแก๊ส INFRARED กระจกKASHIWA#X2300 วิไลวรรณ เทียนชัย ซับใหญ่วิทยาคม
50 หม้อหุงข้าว SHARP#KS-19E ธิดารัตน์ ปลื้มญาติ เขาดินพิทยารักษ์
51 หม้อหุงข้าว SHARP#KS-19E โสภา โคตรสมบัติ ดอนเปล้าศึกษา
52 หม้อหุงข้าว SHARP#KS-19E สยาม ไพสันเทียะ บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
53 หม้อหุงข้าว SHARP#KS-19E เกียรติศักดิ์ บุญเสนา บ้านโนนเชือก
54 หม้อหุงข้าว SHARP#KS-19E ทองเตียง พรหมทอง ชุมชนบัวบานสามัคคี
55 หม้อหุงข้าว SHARP#KS-19E ฐิตินันท์ ไชยนัญ บ้านส้มป่อย
56 หม้อหุงข้าว OTTO กิตติ กู่ชัยภูมิ บ้านมะเกลือโนนทอง
57 เครื่องปั่นSHARP#EM-ICE2 1.25L สุรีวรรณ ภูลียาว บ้านหนองจะบก
58 เครื่องปั่นSHARP#EM-ICE2 1.25L สิรินาถ มุนมิน บ้านดอนกอก
59 เครื่องปั่นSHARP#EM-ICE2 1.25L ศิรินทิพย์ ลางไชย บ้านสะพานหิน
60 เครื่องปั่นSHARP#EM-ICE2 1.25L ปริษา นางาม หนองใหญ่
61 เครื่องปั่นSHARP#EM-ICE2 1.25L ศิวัตรา ดีขุนทด บ้านโนนมะกอกงาม
62 เครื่องปั่นSHARP#EM-ICE2 1.25L สีสุดา เหล็กกล้า สพป.ชย.3
63 เครื่องปั่น OTTO สมสุข ปลิวจันทึก อนุบาลเทพสถิต
64 กระติกน้ำร้อน SHARP#KP-36S 3.6L ฉวี พรามจร บ้านนา
65 กระติกน้ำร้อน SHARP#KP-36S 3.6L สนธยา เจริญกุล บ้านวังตาลาดสมบูรณ์
66 กระติกน้ำร้อน SHARP#KP-36S 3.6L ประยงค์ นุชรอด บ้านโคกโต่งโต้น
67 กระติกน้ำร้อน SHARP#KP-36S 3.6L กัญญาลักษ์ แดขุนทด บ้านวังตาลาดสมบูรณ์
68 กระติกน้ำร้อน SHARP#KP-36S 3.6L กานต์รวี เสมาทอง บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
69 กระติกน้ำร้อน SHARP#KP-36S 3.6L ชัยศรี ยอดจัตุรัส บ้านโนนเชือก
70 กระติกน้ำร้อน Finext อภิชาติ นามจันดี บ้านสะพานหิน
71 กระติกน้ำร้อน Finext ธรณินทร์ มีพลงาม บ้านโคกแฝกดอนทะยิง
72 กระติกน้ำร้อน Finext วรวุฒิ โกสุม บ้านไร่พัฒนา
73 กระติกน้ำร้อน Finext มนัสนันท์ โชว์สูงเนิน ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
74 กาต้มน้ำสเตนเลส imarfiex วัลย์นาภัสร์ แสงรัตน์ บ้านหนองฉิม
75 กระติกน้ำร้อน TOSHIBA มนสิชา บุญทัน บ้านวังคมคาย
76 ฝาอบ OTTO#CO-706/708 วรากร ค้อชากูล บ้านโนนจาน
77 ฝาอบ OTTO#CO-706/708 เบญจวรรณ เหตุขุนทด บ้านสระสี่เหลี่ยม
78 ฝาอบ OTTO#CO-706/708 วาสนา แสงแพง บ้านหนองผักชี
79 ฝาอบ OTTO#CO-706/708 ประมร พรโสภณ บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
80 ฝาอบ OTTO#CO-706/708 สุทธิชา เจริญไชย บ้านหนองฉิม
81 ฝาอบ OTTO#CO-706/708 ดรัลพร ทองเจริญ บ้านหนองบัวใหญ่
82 เตาย่าง BBQ SERRANO/OX#KW-3200 จุฬารัตน์ นราศรี บ้านตาล
83 เตาย่าง BBQ SERRANO/OX#KW-3200 สุจิรัฐ น้อยวิเศษ บ้านหนองม่วง
84 เตาย่าง BBQ SERRANO/OX#KW-3200 เกษร ชัยสิทธิ์ บ้านวังกะทะ
85 เตาย่าง BBQ SERRANO/OX#KW-3200 วิฑูรย์ พลเสนา บ้านวังอ้ายจีด
86 เตาย่าง BBQ SERRANO/OX#KW-3200 พิศณุพงศ์ ประภาสโนบล บ้านนาประชาสัมพันธ์
87 เตาย่าง BBQ SERRANO/OX#KW-3200 ศุภลักษณ์ ฝึกดอนวัง บ้านไร่พัฒนา
88 พัดลมตั้งโต๊ะSHARP#PJ-TA161/163 วรวลัญช์ พัววิสิทธิ์ ชุมชนบ้านหนองแวง
89 พัดลมตั้งโต๊ะSHARP#PJ-TA161/163 ศราวุฒิ รินลา บ้านโนนจานฯ
90 พัดลมตั้งโต๊ะSHARP#PJ-TA161/163 โสภิดา ปลื้มชัยภูมิ บ้านโนนเชือก
91 พัดลมตั้งโต๊ะ HATARI#HT-T16M4/5 สายฝน ไหมม่วง ชุมชนบ้านห้วยแย้
92 พัดลมตั้งโต๊ะ HATARI#HT-T16M4/5 เทพสถิต อินาวัง โสกปลาดุก
93 พัดลมตั้งโต๊ะ HATARI#HT-T16M4/5 สุกัญญา เอื้องมณี บ้านไร่พัฒนา
94 พัดลม Cleo 16นิ้ว จารุภา แก้วยม บ้านโป่งนกพิทยา
95 พัดลม Kashiwa 16 นิ้ว สาริศา สวัสดิ์รักษ์ บ้านหนองม่วง
96 พัดลม HATARI 16 นิ้ว สุมาลี เกตุนอก บ้านโคกไค
97 พัดลม HATARI 16 นิ้ว อัครเดช ทาณรงค์ บ้านยางเกี่ยวแฝก
98 พัดลม Sharp 16 นิ้ว จตุพร ชาขุนทด ซับถาวรพัฒนา
99 พัดลม Cleo 12นิ้ว ประสิทธิ์ โม่งใส บ้านกุดน้ำใส
100 พัดลม Wishy 12 นิ้ว ณรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด บ้านโสกรวกหนองซึก
101 พัดลม Wishy 12 นิ้ว พจพร แก้วหนองแดง โคกเพชรวิทยาคาร
102 พัดลม Wishy 12 นิ้ว มณฐิญา ภักดีพงษ์ บ้านหนองตะไก้
103 หม้อสุกี้ OTTO#SP-323/335A สุกัญญา เหิมขุนทด บ้านสระสี่เหลี่ยม
104 หม้อสุกี้ OTTO#SP-323/335A วิไลลักษณ์ กลิ่นศรีสุข บ้านกลอยสามัคคี
105 หม้อสุกี้ OTTO#SP-323/335A ปิดจมาตร์ สีดา หัวสระวิทยา
106 หม้อสุกี้ OTTO#SP-323/335A เกรียงศักดิ์ คีรีรัตน์สกุล บ้านวังพง
107 หม้อสุกี้ OTTO#SP-323/335A วาสนา ปทุมวงศ์ โคกเพชรวิทยาคาร
108 หม้อสุกี้ OTTO#SP-323/335A จรรยา นามบุญ บ้านโคกแพงพวย
109 หม้อสุกี้ KASHIWA อารีรัตน์ บัวผาง บ้านโสกคร้อ
110 หม้อสุกี้ KASHIWA กิตติภูมิ สนิทไทย บ้านโนนคร้อ
111 ไดร์เป่าผม Finext วรารัตน์ เลี่ยมรัตนะ บ้านวังตะเฆ่
112 ไดร์เป่าผม Finext สุดใจ ศรีจันทร์อ่อน บ้านท่าโป่ง
113 กระทะเทปันยากิ Finext ธีรศักดิ์ คำภีระ อนุบาลเทพสถิต
114 หม้ออบลมร้อน Finext กมลชนก เมฆตาตาล ซับใหญ่วิทยาคม
115 ที่นอนปิกนิค รัชนี วัชระ บ้านกลอยสามัคคี
116 ผ้าห่ม A P K กิจรัตนดา จันทนะมูลตรี บ้านหัวสะพาน
117 ผ้าห่ม A P K จีรพร หร่ายขุนทด ชุมชนบ้านหนองแวง
118 ผ้าห่มนวม วาสินี วัฒนาสกุลลี สพป.ชย.3
119 พระบรมฉายาลักษณ์ ร.5 ดวงเด่น เต่าเถื่อน บ้านโคกโต่งโต้น
120 ปิ่นโตสเตนเลส กุณฑล ชัยวิเชียร จัตุรัสวิทยานุกูล
121 กล่องของขวัญ จิตตานันท์ กอสิทธิไทย โคกหินตั้งศึกษาศิลป์
122 กล่องของขวัญ อมรรัตน์ อารีชาติ ดอนละนาม
123 กล่องของขวัญ สนาม กล้าหาญ บ้านหนองบัวรอง
124 กล่องของขวัญ นัฐพล หงษ์มาลา บ้านหนองไผ่ล้อม
124 กล่องของขวัญ นัฐพล หงษ์มาลา บ้านหนองไผ่ล้อม
125 กล่องของขวัญ นิรุช สุวรรณวิเศษ บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
126 พัดลม MISUYA 12 นิ้ว พรพิศ โคตรแก้ว จัตุรัสวิทยานุกูล
127 หม้อสุกี้ MY Home พหล อามาตรี จัตุรัสวิทยานุกูล
128 กระติกน้ำร้อน 2.5 ลิตร In House จักรพงษ์ ไชยพิมพา โปร่งมีชัย
129 หม้อหุงข้าว 1.8 ลิตร In House ศานตมล จุลย์โชค บ้านดอนกอก
130 พัดลม Wishy 12 นิ้ว วิชชุพันธ์ ธรรมวงษ์ บ้านเกาะมะนาว
131 ผ้าห่มนวม ทรงวิทย์ ศรีโสภา บ้านเดื่อ
132 ผ้าห่มนวม บุญรอด ป้อมมี บ้านหนองไผ่ล้อม
133 พัดลม Airy 12 นิ้ว ปฏิวัติ เทียบอุ่น ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
134 หม้อหุงข้าว 1.8 ลิตร Protech วันเพ็ญ พรมแดง บ้านส้มป่อย
135 พัดลม Hatari 16 นิ้ว จิราพร นรินนอก บ้านยางเกี่ยวแฝก
136 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า MD ศรัญธร์ญา ขุริลัง ป่าไม้อุทิศ3 (บ้านท่าช้าง)
137 ผ้าห่มโตโต้ ศรวนีย์ พรหมพันธ์ใจ บ้านวังอ้ายจีด
138 ผ้าห่มโตโต้ อนุรักษ์ ศรีเป้า บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
139 ผ้าห่มโตโต้ สุนันธิณี ชายศรี บ้านโนนสวรรค์
140 ผ้าห่มโตโต้ กิ่งกาญจน์ ไฟชัยภูมิ บ้านหนองลุมพุก
141 ทอง 1/2 สลึง ประภาศรี บุญภูมิ บ้านหนองม่วง
142 ทอง 1/2 สลึง จรรยาภรณ์ หีตสันเทียะ บ้านไร่พัฒนา
143 ทอง 1/2 สลึง มยุรี นรินทร์รัมย์ บ้านหนองแขม
143 ทอง 1/2 สลึง มยุรี นรินทร์รัมย์ บ้านหนองแขม

Copyright © All rights reserved | by กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3