คณะบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
นายแดง จันทรวิวัฒน์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
นางวนาลิน ขามเกาะ
ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวสมหวัง จิตรหาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวสุภณิตา ยุพากิ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางโชติกา ชาลีรินทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางวรรณภา ภู่ดัด
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางนิสา อินพล
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวสมหวัง จิตรหาญ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี