CPM3 CHANNEL

live_tv การชี้แจงแนวปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รับชม
live_tv การชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (EMIS) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
live_tv การชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (DMC) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
live_tv สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พบเพื่อนครู ครั้งที่ 4/2562 กลุมบริหารงานบุคคล
live_tv สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พบเพื่อนครู ครั้งที่ 3/2562 กลุ่มนโยบายและแผน รับชม
live_tv สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พบเพื่อนครู ครั้งที่ 2/2562 หน่วยตรวจสอบภายใน
live_tv สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พบเพื่อนครู ครั้งที่ 1/2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รับชม
d