ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
จำนวน 6 คน
ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายวิสูตร เกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 7 กรกฎาคม 2546 - 17 มิถุนายน 2547
2 นายเพชร เหมือนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 18 มิถุนายน 2547 - 31 ตุลาคม 2549
3 นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 1 พฤศจิกายน 2549 - 29 มีนาคม 2552
4 นายประสงค์ พรโสภิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 30 มีนาคม 2552 - 30 กันยายน 2557
5 นายโชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2 ตุลาคม 2557 - 14 ตุลาคม 2559
6 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 15 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน