บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
วัน พุธ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
จำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 72 คน
ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
กลุ่ม/หน่วย
หมายเหตุ
1 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2 นายแดง จันทรวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3 นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4 นางวนาลิน ขามเกาะ ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มอำนวยการ
5 นายฉัตรชัย บำรุงสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มอำนวยการ ไปราชการ
6 นางสาวเรณู พลศรี นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มอำนวยการ
7 นายสิทธิพล พื้นชัยภูมิ นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มอำนวยการ
8 นางสาวมัทรี ภักดีพุดซา เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ
9 นางสาวพัชราภรณ์ ปรางค์ชัยภูมิ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ ลาพักผ่อน
10 นางสาวศิริพร โนนดอน นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
11 นายสุนทร ก้อนมณี ลูกจ้างประจำ กลุ่มอำนวยการ
12 นายอัครเดช เพชรประไพ ลูกจ้างประจำ กลุ่มอำนวยการ
13 นางธัญญลักษณ์ ศิริสวัสดิ์คุณ ลูกจ้างประจำ กลุ่มอำนวยการ
14 นางสาวสายฝน ไชยจันดี ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มอำนวยการ
15 นายอนุรัตน์ เสริมพงษ์ศิริ ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มอำนวยการ
16 นายอานัต บัวคำ ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มอำนวยการ
17 นายพัชระ เปรมฤดี ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มอำนวยการ
18 นายพงษ์ศักดิ์ ช่วยคุณ ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มอำนวยการ
19 นางธนวรรณ โพธิ์ชัย ครู (ช่วยราชการ) กลุ่มอำนวยการ
20 นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มนโยบายและแผน
21 นางสาวณัฏฐนิช บรรเทากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
22 นางสาวธนัญญา สูบโคกสูง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน ลาพักผ่อน
23 นายเอกชัย เลิศบัวบาน พนักงานราชการ กลุ่มนโยบายและแผน
24 นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มบริหารงานบุคคล
25 นางสาวคณารัตน์ สระบัว นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
26 นายชัยพนม วงศ์รัตนชัย นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
27 นางยุวภา แก้วเหมือน นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
28 นายสมศักดิ์ ชินขุนทด นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
29 นางวาสินี วัฒนาสกุลลี นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 นางสาวสุนัน ทองสงฆ์ นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
31 นางสาววราลี นาคคำ ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
32 นายอภิโชค นเรกุล ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
33 นางสาวธาราทิพย์ ทรวงดอน ครู (ช่วยราชการ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
34 นางวรรณภา ภู่ดัด ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
35 นางสมพิศ จงกล เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
36 นางสีสุดา เหล็กกล้า เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
37 นางสาวยุวลักษณ์ โรมบรรณ นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
38 นางสาวจริยา รัตนพิทักษ์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
39 นางสาวจารุวรรณ สีบูพิมพา นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
40 นางลีลาวดี โพธิ์ทอง นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
41 นางโชติกา ชาลีรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
42 นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไปราชการ
43 นางภาณินี ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
44 นายพงศ์ณภัทร ดีดพิณ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไปราชการ
45 นายสามิตร เปรี่ยมพิมาย ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไปราชการ
46 นายพรรษพล ดีดพิณ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไปราชการ
47 นางสาวดอกไม้ ชินโคตร ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลาพักผ่อน
48 นายสฤษดิ์ ชัยมาลา ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไปราชการ
49 นายวรายุทธ ทวีลาภ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
50 นายสายทอง แตงทิพย์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
51 นายเกษมศักดิ์ บุพตา ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไปราชการ
52 นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลาพักผ่อน
53 นางวาสนา ตาลทอง ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
54 นางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลาพักผ่อน
55 นางสาวบุญยกร ประกอบวรการ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
56 นางสาวสมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไปราชการ
57 นางสาวกุสุมา เทียนสันเทียะ ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
58 นางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
59 นางณัฐฐานุช ดนตรี นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
60 นางสาวชนกนันท์ จันทะดวง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
61 นางทัศนียานันท์ เกียรติศักดิ์ศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
62 นางอุบล รองพล นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
63 นางสาวสุดารัตน์ สีมา นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
64 นางจตุพร จันทร์น้ำใส เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
65 นางวิไลพร วงศ์ครรชิต นักวิชาการพัสดุ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
66 นางสุวรรณี ชนะชัย นักวิชาการพัสดุ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
67 นางสาวพนิดา สวยวาปี ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
68 นางนิสา อินพล ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน
69 นางสาวชลิวัล ดีวิเศษ นักวิชาการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
70 นางสาวอาภรณ์ อ่อนวงษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน ลาพักผ่อน
71 นายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
72 นางสาวสุภณิตา ยุพากิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา