ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 192 แห่ง : ดูข้อมูลแบบตาราง