ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 192 แห่ง
ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
อำเภอ
1 นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) จัตุรัส
2 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) จัตุรัส
3 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัตุรัส
4 นางสาวสมพร ถาวรกาย ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านร่วมมิตร จัตุรัส
5 บ้านท่าแตง จัตุรัส
6 บ้านเดื่อ จัตุรัส
7 นายถนอมพงศ์ พันธุ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านสำโรงโคก จัตุรัส
8 นายทินกร ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัตุรัสวิทยานุกูล จัตุรัส
9 นางอุไร จงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านมะเกลือโนนทอง จัตุรัส
10 บ้านสำโรงทุ่ง จัตุรัส
11 นางณหชง แววฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหลุบงิ้ว จัตุรัส
12 นายปรีชา ชำนาญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านสระสี่เหลี่ยม จัตุรัส
13 นายวัชระ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านทุ่งสว่างวัฒนา จัตุรัส
14 นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านขามราษฎร์นุกูล จัตุรัส
15 นายอนนท์ ประดับวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโนนคร้อ จัตุรัส
16 บ้านใหม่นาดี จัตุรัส
17 นายประสิทธิ์ วะลัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านนา จัตุรัส
18 นายบุญจันทร์ สุวรรณแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองลูกช้าง จัตุรัส
19 บ้านงิ้ว จัตุรัส
20 นายบรรพต ทองเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จัตุรัส
21 บ้านห้วยยาง จัตุรัส
22 นายสมชาย คชา ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองหญ้าข้าวนก จัตุรัส
23 นายณัฎฐพงศ์ บุญหนา ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านดอนละนาม จัตุรัส
24 นายทนง พงศ์สมัย ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) จัตุรัส
25 นายวิชญ์พันธ์ ราชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กันกงบ้านลี่สามัคคี จัตุรัส
26 นายภวพล อารีชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) จัตุรัส
27 นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านส้มป่อย จัตุรัส
28 นายทองสมาน น้อยวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโนนเชือก จัตุรัส
29 นายสำลี พิมพ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองม่วง จัตุรัส
30 นางละมัย บัวบาง ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านห้วยบง จัตุรัส
31 บ้านห้วย จัตุรัส
32 บ้านหนองโดน จัตุรัส
33 บ้านยางเครือ จัตุรัส
34 บ้านร้านหญ้า จัตุรัส
35 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) จัตุรัส
36 บ้านโนนฝาย จัตุรัส
37 นายเสถียร ชาลีเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) จัตุรัส
38 นายณัฐวัฒน์ รินลา ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองลุมพุก จัตุรัส
39 นายณรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโสกรวกหนองซึก จัตุรัส
40 นายผ่อง กุสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองโสน จัตุรัส
41 บ้านทามจาน จัตุรัส
42 นายสมชาย ขอสินกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบัวบานสามัคคี จัตุรัส
43 นายคนอง ไทยประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโคกโต่งโต้น จัตุรัส
44 นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองบัวใหญ่ จัตุรัส
45 นายวิชสัมภิทา ก้อนภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) จัตุรัส
46 บ้านหนองไผ่ล้อม จัตุรัส
47 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) จัตุรัส
48 นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านเกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์
49 จอมแก้ววิทยา บำเหน็จณรงค์
50 นายจำนงค์ ศรสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียน โคกเพชรวิทยาคาร บำเหน็จณรงค์
51 โคกสำราญราษฎร์อำนวย บำเหน็จณรงค์
52 นางปราณีต ลีหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์
53 บ้านซับยาง บำเหน็จณรงค์
54 นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองตะครอง บำเหน็จณรงค์
55 นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ปากจาบวิทยา บำเหน็จณรงค์
56 บ้านโคกสะอาด บำเหน็จณรงค์
57 นายไกรสร ชาติชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ บำเหน็จณรงค์
58 นายอุทัย แป้นสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโปร่งมีชัย บำเหน็จณรงค์
59 บ้านกุดตาลาด บำเหน็จณรงค์
60 นางชัชจิรา พรมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน โคกเริงรมย์ศิลปาคาร บำเหน็จณรงค์
61 นายเสน่ห์ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์
62 นายไสว ประทุมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองตะไก้ บำเหน็จณรงค์
63 นายวิญญู คุณกันหา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนชวนวิทยา บำเหน็จณรงค์
64 นายวิทูล พลศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านเสลาประชารัฐ บำเหน็จณรงค์
65 หินตั้งพิทยากร บำเหน็จณรงค์
66 นายวีระพงษ์ จันตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านห้วยทราย บำเหน็จณรงค์
67 นายนันทพงศ์ รัตนเสริมพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์
68 นายกล้าหาญ ยางขามป้อม ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านตาล บำเหน็จณรงค์
69 วังกะอาม บำเหน็จณรงค์
70 นายประวิทย์ อาชา ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองอีหล่อ บำเหน็จณรงค์
71 นายวิชชุกร ดิเรกศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บำเหน็จณรงค์
72 บ้านกลอยสามัคคี บำเหน็จณรงค์
73 นายสวัสดิ์ แก้วยะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองกกสามัคคี บำเหน็จณรงค์
74 นายสุวิทย์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) บำเหน็จณรงค์
75 นายสมศักดิ์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) บำเหน็จณรงค์
76 นายสัมฤทธิ์ แนวสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองผักแว่น บำเหน็จณรงค์
77 บ้านทองคำพิงวิทยา บำเหน็จณรงค์
78 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง บำเหน็จณรงค์
79 นายประคองเกียรติ บุบผาพรหมราช ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวสระวิทยา บำเหน็จณรงค์
80 นายพินิจ หงษ์พิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เขาดินพิทยารักษ์ บำเหน็จณรงค์
81 นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์
82 บ้านหนองดง บำเหน็จณรงค์
83 หนองประดู่วิทยา บำเหน็จณรงค์
84 นายปรีชา ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโคกแสว บำเหน็จณรงค์
85 นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านละหานค่าย หนองบัวระเหว
86 บ้านตะลอมไผ่ หนองบัวระเหว
87 บ้านหนองจาน หนองบัวระเหว
88 นายวีรพล พิลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโคกสะอาด หนองบัวระเหว
89 นายอร่าม รอบคอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน โป่งขุนเพชร หนองบัวระเหว
90 นายทศพล สมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านดอนกอก หนองบัวระเหว
91 นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว
92 นายภูริช ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านวังกะทะ หนองบัวระเหว
93 นายอรุณชัย ชัยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหัวสะพาน หนองบัวระเหว
94 นางอุษณีย์ แคงสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านวังอ้ายจีด หนองบัวระเหว
95 นายบุญชู แคงสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านสำนักตูมกา หนองบัวระเหว
96 นายไพโรจน์ เคนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านท่าโป่ง หนองบัวระเหว
97 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน หนองบัวระเหว
98 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม หนองบัวระเหว
99 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง หนองบัวระเหว
100 บ้านท่าศิลา หนองบัวระเหว
101 นายยุทธนา มุกดา ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองตานา หนองบัวระเหว
102 นายเทพสถิต อินาวัง ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโสกปลาดุก หนองบัวระเหว
103 นายอุดม ธรรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) หนองบัวระเหว
104 นายหาญ ดิเรกศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว
105 บ้านหัวหนอง หนองบัวระเหว
106 บ้านปากค่ายช่องแมว หนองบัวระเหว
107 นายเทพพร แถววิชา ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองโจด หนองบัวระเหว
108 นายอำนาจ ไพรเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านห้วยแย้ หนองบัวระเหว
109 นางสำอาง คำเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองกองแก้ว หนองบัวระเหว
110 บ้านห้วยยางดี หนองบัวระเหว
111 นายสมชาย บัวจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านห้วยไฮ หนองบัวระเหว
112 นายทรง สิงห์เผ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านแจ้งใหญ่ หนองบัวระเหว
113 บ้านใหม่สามัคคี หนองบัวระเหว
114 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ เทพสถิต
115 นายสมหมาย สุขสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านน้ำลาด เทพสถิต
116 นายดิเรก แจ้งจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านนาประชาสัมพันธ์ เทพสถิต
117 นายวิรัช ฉันทิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านวังตาท้าว เทพสถิต
118 บ้านเสลี่ยงทอง เทพสถิต
119 นายสายัณห์ ขอพันดุง ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหัวสะพาน เทพสถิต
120 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย เทพสถิต
121 นายประทีป ลี้พล ผู้อำนวยการโรงเรียน หินฝนวิทยาคม เทพสถิต
122 นายเอกวินทร์ อุคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโคกสะอาด เทพสถิต
123 ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) เทพสถิต
124 นายรังสรรค์ งูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านวังอ้ายคง เทพสถิต
125 นายสมพร พุฒกาง ผู้อำนวยการโรงเรียน วังใหม่พัฒนา เทพสถิต
126 บ้านวังตาเทพ เทพสถิต
127 วังโพธิ์สว่างศิลป์ เทพสถิต
128 นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านไร่พัฒนา เทพสถิต
129 นายสุณรงค์ พลลุน ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโคกกระเบื้องไห เทพสถิต
130 นางยินดี เบียดนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองใหญ่ เทพสถิต
131 นายสมบูรณ์ มาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโนนสำราญ เทพสถิต
132 นางสุดา น้อยเทียม ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโนนสวรรค์ เทพสถิต
133 นายวสันต์ ยวดยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ เทพสถิต
134 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน เทพสถิต
135 นายณัฏฐ์ณรงค์ อ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านสะพานหิน เทพสถิต
136 นายประเสริฐ ทองบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโป่งนกพิทยา เทพสถิต
137 นายจิรายุส ทะนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เทพสถิต
138 นายสมาน จูแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านสะพานยาว เทพสถิต
139 นายสุทิน ลาภประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านศิลาทอง เทพสถิต
140 บ้านบุ่งเวียนวิทยา เทพสถิต
141 บ้านไทรงาม เทพสถิต
142 นายทองสุก ปุราทะกา ผู้อำนวยการโรงเรียน ซับมงคลวิทยา เทพสถิต
143 บ้านวังมน เทพสถิต
144 ซับถาวรพัฒนา เทพสถิต
145 นายทวี ธรรมโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโคกไค เทพสถิต
146 นายฌานธร บุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านยางเกี่ยวแฝก เทพสถิต
147 นายวรรณกฤษ ศรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านซับหมี เทพสถิต
148 นางสีสุดา จีบเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านห้วยเกตุ เทพสถิต
149 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี เทพสถิต
150 นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลเทพสถิต เทพสถิต
151 นายสมศักดิ์ ทองหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านดงลาน เทพสถิต
152 บ้านช่องสำราญ เทพสถิต
153 บ้านซับไทร เทพสถิต
154 นายอาวุธ เป็นไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านยางเตี้ยโคกรัง เทพสถิต
155 นายอภิธร แก้วอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านประดู่งาม เทพสถิต
156 นายปฏิวัติ เทียบอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต
157 นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองจะบก เทพสถิต
158 บ้านโนนมะกอกงาม เทพสถิต
159 นายเจน พรมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เทพสถิต
160 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาวังบายศรี เทพสถิต
161 นางมนสิชา บุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านวังคมคาย เทพสถิต
162 นางนงค์นุช คชา ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล เนินสง่า
163 บ้านหนองดินดำ เนินสง่า
164 นายสุระ บารมีช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านขี้เหล็ก เนินสง่า
165 นายพิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองขาม เนินสง่า
166 นายธนาดุล โฉมนิธิตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองแขม เนินสง่า
167 นายชัชวาลย์ หอมวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโกรกกุลา เนินสง่า
168 นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านสามหลักพัฒนา เนินสง่า
169 นายสุริยน แก้วคะตา ผู้อำนวยการโรงเรียน ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร เนินสง่า
170 นายนาคพงษ์ จงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เนินสง่า
171 นายมีเดช คุณอุตส่าห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รังงามวิทยา เนินสง่า
172 บ้านหนองตอ เนินสง่า
173 ดอนเปล้าศึกษา เนินสง่า
174 นายสุรพล ศุภรตรีทิเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโสกคร้อ เนินสง่า
175 นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองผักชี เนินสง่า
176 นายมังกร จันทร์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านบะเสียว เนินสง่า
177 นายมณีแสง นามอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) เนินสง่า
178 นายจิมมี่ ทองพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่
179 นายอภิชัย สุรเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่
180 นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านวังพง ซับใหญ่
181 นายศรายุทธ ปาปะกัง ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านบุฉนวน ซับใหญ่
182 นายรักกิจ ปิ่นประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโนนสะอาด ซับใหญ่
183 บ้านตลุกคูณพัฒนา ซับใหญ่
184 บ้านเขื่อนลั่น ซับใหญ่
185 บ้านหนองนกเขียน ซับใหญ่
186 บ้านซับใหม่ ซับใหญ่
187 บ้านวังกุง ซับใหญ่
188 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ ซับใหญ่
189 นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านท่ากูบ ซับใหญ่
190 บ้านโป่งเกต ซับใหญ่
191 นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านวังขอนสัก ซับใหญ่
192 บ้านท่าชวน ซับใหญ่