จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 2230 คน
ที่ โรงเรียน จำนวนบุคลากร ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน) ครูผู้ช่วย ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ) ครู รกน. ผอ.รร.
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 4 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
3 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 7 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0
4 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 12 1 0 6 0 1 0 1 1 2 0
5 บ้านร่วมมิตร 5 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0
6 บ้านท่าแตง 6 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0
7 บ้านเดื่อ 8 1 0 3 0 1 1 1 0 1 0
8 บ้านสำโรงโคก 6 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0
9 จัตุรัสวิทยานุกูล 54 1 0 34 2 0 2 1 8 6 0
10 บ้านมะเกลือโนนทอง 19 1 0 14 0 0 1 1 1 1 0
11 บ้านหลุบงิ้ว 6 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0
12 บ้านสระสี่เหลี่ยม 11 1 0 5 1 0 0 1 1 2 0
13 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 7 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0
14 บ้านขามราษฎร์นุกูล 9 1 0 5 0 0 2 1 0 0 0
15 บ้านโนนคร้อ 11 1 0 6 0 1 1 1 0 1 0
16 บ้านใหม่นาดี 7 1 0 4 0 0 0 1 0 1 0
17 บ้านนา 4 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0
18 บ้านหนองลูกช้าง 6 1 0 3 0 0 1 1 0 0 0
19 บ้านงิ้ว 17 1 0 13 0 0 0 1 2 0 0
20 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 21 1 0 13 0 0 3 1 1 2 0
21 บ้านห้วยยาง 6 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0
22 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 12 1 0 6 1 0 2 2 0 0 0
23 บ้านดอนละนาม 7 1 0 4 1 0 0 1 0 0 0
24 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 18 1 0 7 0 2 1 1 4 2 0
25 กันกงบ้านลี่สามัคคี 6 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0
26 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 7 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0
27 บ้านส้มป่อย 18 1 0 10 0 0 1 1 3 2 0
28 บ้านโนนเชือก 20 1 0 10 0 1 1 1 4 2 0
29 บ้านหนองม่วง 14 1 0 11 0 0 1 1 0 0 0
30 บ้านห้วยบง 10 1 0 3 1 0 2 1 1 1 0
31 บ้านห้วย 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
32 บ้านหนองโดน 4 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0
33 บ้านยางเครือ 4 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
34 บ้านร้านหญ้า 11 1 0 4 0 0 3 1 1 1 0
35 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 5 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
36 บ้านโนนฝาย 7 1 0 2 1 0 0 1 1 1 0
37 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 19 1 0 16 0 0 0 1 0 1 0
38 บ้านหนองลุมพุก 18 1 0 6 0 2 1 1 7 0 0
39 บ้านโสกรวกหนองซึก 7 1 0 4 1 0 0 1 0 0 0
40 บ้านหนองโสน 10 1 0 6 0 0 0 1 0 2 0
41 บ้านทามจาน 6 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0
42 ชุมชนบัวบานสามัคคี 24 1 0 14 0 0 1 1 6 1 0
43 บ้านโคกโต่งโต้น 18 1 0 12 0 1 0 1 2 1 0
44 บ้านหนองบัวใหญ่ 17 1 0 7 1 0 0 1 4 3 0
45 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 5 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0
46 บ้านหนองไผ่ล้อม 8 1 0 3 0 1 0 1 1 1 0
47 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 5 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0
48 บ้านเกาะมะนาว 18 1 0 11 0 1 0 1 2 2 0
49 จอมแก้ววิทยา 6 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0
50 โคกเพชรวิทยาคาร 17 1 0 8 1 0 0 1 6 0 0
51 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 5 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0
52 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 11 1 0 4 1 0 0 1 2 2 0
53 บ้านซับยาง 6 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0
54 บ้านหนองตะครอง 7 1 0 3 1 0 0 1 1 0 0
55 ปากจาบวิทยา 18 1 0 9 0 1 1 1 4 1 0
56 บ้านโคกสะอาด 7 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0
57 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 13 1 0 4 1 0 1 1 1 4 0
58 บ้านโปร่งมีชัย 5 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0
59 บ้านกุดตาลาด 4 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0
60 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 17 1 0 11 0 1 0 1 3 0 0
61 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 11 1 0 7 0 0 0 1 1 1 0
62 บ้านหนองตะไก้ 17 1 0 12 0 0 0 1 3 0 0
63 ชุมชนชวนวิทยา 24 1 1 18 0 0 1 1 0 2 0
64 บ้านเสลาประชารัฐ 8 1 0 3 1 0 1 1 1 0 0
65 หินตั้งพิทยากร 6 1 0 3 0 0 1 1 0 0 0
66 บ้านห้วยทราย 13 1 0 9 0 2 0 1 0 0 0
67 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 11 1 0 4 0 0 1 1 4 0 0
68 บ้านตาล 11 1 0 5 1 0 0 1 2 1 0
69 วังกะอาม 5 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0
70 บ้านหนองอีหล่อ 6 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0
71 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 10 1 0 6 0 0 0 1 1 1 0
72 บ้านกลอยสามัคคี 7 1 0 1 0 0 1 1 1 2 0
73 หนองกกสามัคคี 6 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0
74 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 28 1 0 19 1 0 1 1 4 1 0
75 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 19 1 0 10 0 1 0 1 3 3 0
76 บ้านหนองผักแว่น 4 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0
77 บ้านทองคำพิงวิทยา 5 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0
78 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 6 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0
79 หัวสระวิทยา 18 1 0 11 1 1 0 1 2 1 0
80 เขาดินพิทยารักษ์ 9 1 0 3 1 0 1 1 1 1 0
81 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 8 1 0 6 0 0 0 1 0 0 0
82 บ้านหนองดง 7 1 0 3 0 0 0 1 0 2 0
83 หนองประดู่วิทยา 8 1 0 4 0 0 1 1 1 0 0
84 บ้านโคกแสว 6 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0
85 บ้านละหานค่าย 6 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0
86 บ้านตะลอมไผ่ 12 0 0 5 0 1 0 1 3 1 1
87 บ้านหนองจาน 5 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
88 บ้านโคกสะอาด 17 1 0 11 0 2 0 1 1 1 0
89 โป่งขุนเพชร 19 1 0 9 0 3 0 1 5 0 0
90 บ้านดอนกอก 8 1 0 4 0 1 0 1 1 0 0
91 บ้านวังตะเฆ่ 28 1 0 17 0 1 0 1 8 0 0
92 บ้านวังกะทะ 26 1 0 13 0 1 0 1 9 1 0
93 บ้านหัวสะพาน 11 0 0 6 0 0 1 1 2 1 0
94 บ้านวังอ้ายจีด 20 1 0 10 1 2 0 1 4 1 0
95 บ้านสำนักตูมกา 19 1 0 7 0 2 1 1 6 1 0
96 บ้านท่าโป่ง 45 1 0 28 0 3 3 1 8 1 0
97 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
98 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
99 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
100 บ้านท่าศิลา 5 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0
101 บ้านหนองตานา 14 1 0 6 1 0 1 1 3 1 0
102 บ้านโสกปลาดุก 18 1 0 12 0 1 1 1 2 0 0
103 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 9 1 0 5 0 0 2 1 0 0 0
104 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 17 1 0 11 0 0 3 1 0 1 0
105 บ้านหัวหนอง 6 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0
106 บ้านปากค่ายช่องแมว 6 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
107 บ้านหนองโจด 11 1 0 6 1 0 0 1 2 0 0
108 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 23 1 0 13 1 1 1 2 3 1 0
109 บ้านหนองกองแก้ว 8 1 0 4 1 0 0 1 1 0 0
110 บ้านห้วยยางดี 6 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
111 บ้านห้วยไฮ 4 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0
112 บ้านแจ้งใหญ่ 8 1 0 4 0 0 0 1 1 1 0
113 บ้านใหม่สามัคคี 5 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0
114 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
115 บ้านน้ำลาด 12 1 0 5 0 1 0 1 3 1 0
116 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 23 1 0 18 1 1 0 1 0 1 0
117 บ้านวังตาท้าว 19 1 0 9 0 2 1 1 4 1 0
118 บ้านเสลี่ยงทอง 10 1 0 6 0 0 0 1 1 1 0
119 บ้านหัวสะพาน 12 1 0 7 0 0 0 1 3 0 0
120 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
121 หินฝนวิทยาคม 18 1 0 7 0 0 0 1 8 1 0
122 บ้านโคกสะอาด 8 1 0 5 0 0 0 1 1 0 0
123 ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) 8 1 0 1 0 1 1 1 2 1 0
124 บ้านวังอ้ายคง 18 1 0 11 1 1 0 1 3 0 0
125 วังใหม่พัฒนา 20 1 0 10 0 2 0 1 5 1 0
126 บ้านวังตาเทพ 7 1 0 2 0 0 0 1 3 0 0
127 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 4 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0
128 บ้านไร่พัฒนา 32 1 0 19 0 0 1 1 6 4 0
129 บ้านโคกกระเบื้องไห 7 1 0 3 0 0 0 1 2 0 0
130 บ้านหนองใหญ่ 11 1 0 6 0 0 1 1 0 2 0
131 บ้านโนนสำราญ 9 1 0 4 0 0 0 1 1 2 0
132 บ้านโนนสวรรค์ 5 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0
133 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 5 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0
134 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 9 0 0 3 0 1 2 1 2 0 0
135 บ้านสะพานหิน 20 1 0 13 0 1 0 1 3 1 0
136 บ้านโป่งนกพิทยา 16 1 0 9 0 1 1 1 2 1 0
137 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 16 1 0 8 0 1 0 1 5 0 0
138 บ้านสะพานยาว 18 1 0 7 1 1 0 1 7 0 0
139 บ้านศิลาทอง 18 1 0 7 0 1 1 1 5 2 0
140 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 9 1 0 0 1 1 0 1 3 1 1
141 บ้านไทรงาม 8 1 0 4 0 0 0 1 0 2 0
142 ซับมงคลวิทยา 18 1 0 12 0 1 0 1 2 1 0
143 บ้านวังมน 10 1 0 3 0 0 2 1 2 1 0
144 ซับถาวรพัฒนา 6 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0
145 บ้านโคกไค 8 1 0 1 1 0 0 1 4 0 0
146 บ้านยางเกี่ยวแฝก 28 1 0 18 0 1 0 1 5 2 0
147 บ้านซับหมี 9 1 0 5 0 0 0 1 2 0 0
148 บ้านห้วยเกตุ 8 1 0 3 0 0 0 1 2 1 0
149 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
150 อนุบาลเทพสถิต 41 1 0 27 1 1 0 1 10 0 0
151 บ้านดงลาน 9 1 0 2 0 0 2 1 2 1 0
152 บ้านช่องสำราญ 6 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0
153 บ้านซับไทร 7 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0
154 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 17 1 0 9 0 1 1 1 3 1 0
155 บ้านประดู่งาม 8 1 0 4 0 0 1 1 0 1 0
156 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 29 1 1 18 0 4 0 1 3 1 0
157 บ้านหนองจะบก 8 1 0 2 0 0 0 1 1 3 0
158 บ้านโนนมะกอกงาม 10 1 0 3 1 1 0 1 2 1 0
159 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 24 1 0 13 0 0 3 1 4 2 0
160 บ้านวังคมคาย 12 1 0 5 0 0 1 0 4 1 0
161 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 14 1 0 9 0 0 0 1 3 0 0
162 บ้านหนองดินดำ 14 1 0 8 0 1 0 1 1 2 0
163 บ้านขี้เหล็ก 15 1 0 8 0 0 0 1 5 0 0
164 บ้านหนองขาม 11 1 0 4 1 2 1 1 0 1 0
165 บ้านหนองแขม 9 1 0 6 1 0 0 1 0 0 0
166 บ้านโกรกกุลา 9 1 0 6 1 0 0 1 0 0 0
167 บ้านสามหลักพัฒนา 6 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0
168 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 14 1 0 7 1 0 0 1 3 1 0
169 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 15 1 0 9 1 0 1 1 1 1 0
170 รังงามวิทยา 14 1 0 9 0 0 0 1 1 2 0
171 บ้านหนองตอ 7 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0
172 ดอนเปล้าศึกษา 7 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0
173 บ้านโสกคร้อ 8 1 0 4 1 0 0 1 0 1 0
174 บ้านหนองผักชี 11 1 0 6 1 0 1 1 0 1 0
175 บ้านบะเสียว 6 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0
176 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 30 1 0 20 0 1 0 1 6 1 0
177 ซับใหญ่วิทยาคม 51 1 1 26 0 0 3 1 18 1 0
178 บ้านซับเจริญสุข 8 1 0 5 1 0 0 1 0 0 0
179 บ้านวังพง 7 1 0 0 1 0 0 1 4 0 0
180 บ้านบุฉนวน 16 1 0 10 0 0 0 1 4 0 0
181 บ้านโนนสะอาด 5 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0
182 บ้านตลุกคูณพัฒนา 13 1 0 7 1 1 1 1 1 0 0
183 บ้านเขื่อนลั่น 11 1 0 4 0 0 0 1 2 3 0
184 บ้านหนองนกเขียน 6 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0
185 บ้านซับใหม่ 15 1 0 8 0 2 1 1 1 1 0
186 บ้านวังกุง 7 1 0 4 1 0 0 1 0 0 0
187 บ้านท่ากูบ 20 1 0 11 0 1 3 1 3 0 0
188 บ้านโป่งเกต 7 1 0 2 0 0 0 1 1 2 0
189 บ้านวังขอนสัก 7 1 0 4 0 0 0 1 1 0 0
190 บ้านท่าชวน 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0