สพป.ชัยภูมิ เขต 3

คุณภาพสู่มาตรฐาน บริการดุจญาติมิตร

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ท่านให้คะแนนความประทับใจในการให้บริการของกลุ่มใดใน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มากที่สุด


กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร




: ผลสำรวจความพึงพอใจ