กิจกรรมของโรงเรียน
<
กิจกรรมของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยยางกับชุมชนร่วมบุญเทศน์มหาชาติ [21 มีนาคม 2562 : อ่าน 14]
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ [21 มีนาคม 2562 : อ่าน 16]
การอบรมจัดประสบการณ์การประกอบอาชีพให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ [21 มีนาคม 2562 : อ่าน 11]
กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง [21 มีนาคม 2562 : อ่าน 13]
รณรงค์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [21 มีนาคม 2562 : อ่าน 8]
กิจกรรมทัศนศึกษา [21 มีนาคม 2562 : อ่าน 9]
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) [20 มีนาคม 2562 : อ่าน 18]
ฝึกจิตสู่การเป็นพลเมืองดี [19 มีนาคม 2562 : อ่าน 32]
โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง [18 มีนาคม 2562 : อ่าน 27]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา [16 มีนาคม 2562 : อ่าน 25]
โรงเรียนบ้านวังคมคายร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง 62 [14 มีนาคม 2562 : อ่าน 31]
โรงเรียนบ้านหนองตอ จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. [14 มีนาคม 2562 : อ่าน 25]
โรงเรียนบ้านดงลานจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. ในกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย [14 มีนาคม 2562 : อ่าน 64]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายดำเนินการสอบเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยใช้ข้อสอบกลาง (LAS) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๔, ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒ [13 มีนาคม 2562 : อ่าน 23]
การประเมินคุณภาพการศึกษาโยใช้ข้อสอบกลาง (LAS) ระดับชั้นประถมศึกษา 2,4,5 โรงเรียนวังกะอาม [13 มีนาคม 2562 : อ่าน 30]
กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. [12 มีนาคม 2562 : อ่าน 43]
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 เยี่ยมบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย [12 มีนาคม 2562 : อ่าน 22]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน [12 มีนาคม 2562 : อ่าน 26]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น จัดกิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย [12 มีนาคม 2562 : อ่าน 30]
วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง [11 มีนาคม 2562 : อ่าน 29]
โรงเรียนบ้านซับหมีจัดกิจกรรมทัศนศึกษา [10 มีนาคม 2562 : อ่าน 34]
ประสบการณ์ที่แสนสนุก [09 มีนาคม 2562 : อ่าน 68]
รณรงค์ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย [08 มีนาคม 2562 : อ่าน 31]
วันที่ 8 มีนาคม 2562 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) [08 มีนาคม 2562 : อ่าน 29]
สนามสอบโรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯ ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National – Test : NT) [07 มีนาคม 2562 : อ่าน 25]
"โรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯ จัดกิจกรรมทดสอบความรู้และความสามารถเชิงทักษะของลูกเสือสำรอง 2561" [07 มีนาคม 2562 : อ่าน 19]
โรงเรียนบ้านประดู่งาม จัดพิธีทำบุญตักบาตรโรงเรียน ประจำปี2562 [04 มีนาคม 2562 : อ่าน 48]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรกับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสการปฏิบัติธรรมของทางวัดวังตะเฆ่ [04 มีนาคม 2562 : อ่าน 30]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 [04 มีนาคม 2562 : อ่าน 21]
โรงเรียนบ้านวังคมคายเข้าร่วมกิจกรมพัฒนาบุคลากรเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว [03 มีนาคม 2562 : อ่าน 59]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.4-6 [02 มีนาคม 2562 : อ่าน 31]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดประชุมร่วมหาแนวทางช่วยกัน แก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเขียนให้สูงขึ้น [27 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 41]
" กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 " [25 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 65]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้นำนักเรียนทำกิจกรรม Big Cleaning Day [25 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 37]
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่จัดกิจกรรมทัศนศึกษา [25 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 62]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 15 และ 22 กุมภาพันธ์ 2562 [22 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 54]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถมต้น [22 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 32]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถมปลาย [21 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 39]
" กิจกรรม Big Cleaning Day " [21 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 35]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี [21 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 48]
ฺBig Cleaning Day [20 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 37]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมวันมาฆะบูชา [19 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 40]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา [19 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 57]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดทรายเงิน [18 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 56]
การเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี เครือข่ายลุ่มบึงละหาน [18 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 104]
เดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ โรงเรียนบ้านหนองม่วง และโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [18 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 45]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2561 [16 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 61]
โรงเรียนบ้านวังคมคาย ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง [15 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 37]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ [15 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 48]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง [15 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 33]
"สนามสอบโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) ดำเนินการสอบ ทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) " [13 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 42]
"เดินรณรงค์การลดใช้กล่องโฟม และถุงพลาสติกช่วยลดภาวะโลกร้อน" [13 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 30]
โรงเรียนบ้านวังคมคายต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ [12 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 65]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 [12 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 63]
อิ่มกาย อิ่มใจ [11 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 73]
มอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาและผู้ฝึกซ้อมวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดชัยภูมิ [11 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 49]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ได้ส่งนักกีฬา วอลเลย์บอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "ภูดินมิตรผลมินิวอลเลย์บอลคัพ" ครั้งที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทนักเรียนหญิง [10 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 49]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ได้ส่งนักกีฬา วอลเลย์บอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3 [10 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 40]
กองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบ้านวังคมคายเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายแรมคืน ของเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว ประจำปีการศึกษา 2561 [08 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 43]
8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) [08 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 41]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีเข้าร่วม งาน สมโภช 235 ปี วัดนิคม [07 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 47]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2561 [05 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 44]
วันที่แสนสนุกของเด็ก ๆ [31 มกราคม 2562 : อ่าน 104]
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชย.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รร.บ้านวังคมคาย [30 มกราคม 2562 : อ่าน 74]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก [30 มกราคม 2562 : อ่าน 64]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาด้วยความอบอุ่น [30 มกราคม 2562 : อ่าน 49]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลได้ดำเนินการจัดติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT/O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [29 มกราคม 2562 : อ่าน 53]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ [29 มกราคม 2562 : อ่าน 32]
คณะอาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิได้แนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล [29 มกราคม 2562 : อ่าน 30]
โครงการพัฒนาเด็กเยาวขนใช้ปัญญาสู่คุณธรรมพึ่งพาตนเอง [29 มกราคม 2562 : อ่าน 23]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกนำนักเรียนร่วมบรรพชาสามเณรหมู่เพื่อทักษิณานุประทาน ถวายเป็นพระราชกุศล [29 มกราคม 2562 : อ่าน 36]
โรงเรียนบ้านวังคมคายเปิดห้องสุขาสุขสันต์ [27 มกราคม 2562 : อ่าน 76]
โรงเรียนบ้านห้วยทราย จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนอย่างเข้ม ระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ [26 มกราคม 2562 : อ่าน 33]
โรงเรียนบ้านห้วยทราย สอบวัดความสามารถ ในการอ่าน (PISA) ครั้งที่ 4 [24 มกราคม 2562 : อ่าน 38]
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE “เป็น 1 ไม่พึ่งยา” [24 มกราคม 2562 : อ่าน 57]
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3 [22 มกราคม 2562 : อ่าน 65]
เวลาแห่งความสุข [22 มกราคม 2562 : อ่าน 117]
ต้อนรับผูู้อำนวยการคนใหม่ [22 มกราคม 2562 : อ่าน 74]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดการวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และจัดการวัดและประเมินผล การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน [22 มกราคม 2562 : อ่าน 49]
งานวันเด็กโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [21 มกราคม 2562 : อ่าน 201]
โรงเรียนบ้านท่าโป่งจัดกิจกรรมวันครู อำเภอหนองบัวระเหว [19 มกราคม 2562 : อ่าน 42]
โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห นำนักเรียนทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [18 มกราคม 2562 : อ่าน 62]
โรงเรียนบ้านวังคมคายร่วมกิจกรรมวันครู [18 มกราคม 2562 : อ่าน 82]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดอบรมโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ กิจกรรมปฏิบัติธรรมเสริมบารมีรับปีใหม่ [18 มกราคม 2562 : อ่าน 62]
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปี 2561 [18 มกราคม 2562 : อ่าน 44]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)ร่วมงานวันครูปี2562 [18 มกราคม 2562 : อ่าน 32]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๓ ณ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง อำเภอหนองบัวระเหว [17 มกราคม 2562 : อ่าน 53]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 [17 มกราคม 2562 : อ่าน 28]
ควันหลง กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 โรงเรียนบ้านละหานค่าย [17 มกราคม 2562 : อ่าน 51]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๓ อำเภอบำเหน็จณรงค์ [17 มกราคม 2562 : อ่าน 34]
กิจกรรมวันครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ [17 มกราคม 2562 : อ่าน 40]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี2562 ครั้งที่63 [16 มกราคม 2562 : อ่าน 44]
16 มกราคม 2562 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 อำเภอเทพสถิต “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” [16 มกราคม 2562 : อ่าน 45]
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 [15 มกราคม 2562 : อ่าน 36]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [14 มกราคม 2562 : อ่าน 38]
วันเด็กแห่งชาติ [14 มกราคม 2562 : อ่าน 40]
"กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 " [13 มกราคม 2562 : อ่าน 48]
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ๒๕๖๒ [12 มกราคม 2562 : อ่าน 44]
โรงเรียนบ้านวังคมคายได้จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [11 มกราคม 2562 : อ่าน 74]
OPEN HOUSE งานเปิดรั้วโรงเรียนบ้านห้วยทราย [11 มกราคม 2562 : อ่าน 57]
11 มกราคม 2562 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [11 มกราคม 2562 : อ่าน 77]
กิจกรรมวันเด็กประจำปี พ.ศ.2562 [11 มกราคม 2562 : อ่าน 36]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [11 มกราคม 2562 : อ่าน 55]
นายทินกร ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล นำคณะผู้บริหารโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ขอพรปีใหม่จาก นายนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการสพป.ชัยภูมิ เขต [10 มกราคม 2562 : อ่าน 40]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมเดินทางไกลและพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี และ ยุวกาชาด [10 มกราคม 2562 : อ่าน 39]
เสริมสร้างพลานามัยที่ดีส่งผลทั้งใจกาย [08 มกราคม 2562 : อ่าน 112]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ดำเนินการทดสอบ Pre O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (ระยะที่ 2) [07 มกราคม 2562 : อ่าน 50]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรม Merry Christmas 2018 & happy New Year 2019 [07 มกราคม 2562 : อ่าน 60]
โรงเรียนบ้านวังคมคายฉลองเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ [07 มกราคม 2562 : อ่าน 68]
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ดำเนินการสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 [07 มกราคม 2562 : อ่าน 36]
"กิจกรรม Christmas Day and Happy New Year" [02 มกราคม 2562 : อ่าน 38]
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2561 [02 มกราคม 2562 : อ่าน 39]
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า​ ต้อนรับปีใหม่ [31 ธันวาคม 2561 : อ่าน 67]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดกิจกรรมวันปีใหม่ 2561 [30 ธันวาคม 2561 : อ่าน 59]
กำลังใจสู้ภัยหนาว [27 ธันวาคม 2561 : อ่าน 148]
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายลุ่มบึงละหาน ทัศนศึกษาที่เชียงคาน [21 ธันวาคม 2561 : อ่าน 125]
19 ธันวาคม 2561 โรงเรียนวังใหม่พัฒนาประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [21 ธันวาคม 2561 : อ่าน 76]
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน [20 ธันวาคม 2561 : อ่าน 47]
โรงเรียนบ้านวังคมคายเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ ณ จ.บุรีรัมย์ [15 ธันวาคม 2561 : อ่าน 67]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ดำเนินการทดสอบ Pre O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 [13 ธันวาคม 2561 : อ่าน 156]
โรงเรียนบ้านสะพานหิน รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้ง 68 [12 ธันวาคม 2561 : อ่าน 114]
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 68 [12 ธันวาคม 2561 : อ่าน 49]
CCF โครงการยุวเกษตรในโรงเรียน [11 ธันวาคม 2561 : อ่าน 53]
การเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ [11 ธันวาคม 2561 : อ่าน 63]
โรงเรียนบ้านห้วยเกตุเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" ปีการศึกษา 2561 [11 ธันวาคม 2561 : อ่าน 41]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ ครั้งที่ 68 [10 ธันวาคม 2561 : อ่าน 54]
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [07 ธันวาคม 2561 : อ่าน 49]
ผู้บริหารพร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [05 ธันวาคม 2561 : อ่าน 65]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 [05 ธันวาคม 2561 : อ่าน 70]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 [04 ธันวาคม 2561 : อ่าน 100]
การตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา [04 ธันวาคม 2561 : อ่าน 61]
สนามสอบธรรมศึกษา [04 ธันวาคม 2561 : อ่าน 50]
3 ธันวาคม 2561 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ดำเนินการตรวจนับนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน [03 ธันวาคม 2561 : อ่าน 75]
หนองตานาเปิดบ้าน นับจำนวนนักเรียน [03 ธันวาคม 2561 : อ่าน 114]
29 พฤศจิกายน 2561 กองลูกเสือโรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 [29 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 64]
พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า2561 [28 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 54]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ทำพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี [28 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 48]
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) ประจำปี 2561 [27 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 68]
ชื่นชมยินดีและเป็นกำลังใจให้นักเรียนในการเป็นตัวแทนการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ [25 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 123]
โรงเรียนบ้านวังคมคายขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งงานวิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 [24 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 82]
ร่วมแสดงวงโปงลาง สืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561 [24 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 58]
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 สพป.ชย.3 [24 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 49]
ประชุมผู้ปกครองสายชั้นอนุบาล [24 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 33]
การประชุมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 [24 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 37]
ลอยกระทงบึงละหาน สืบสานประเพณี [23 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 137]
กิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ [23 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 81]
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง [22 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 109]
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ปีการศึกษา 2561 [22 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 80]
21 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดการวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียน และจัดการวัดและประเมินผล การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ P [21 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 133]
โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [21 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 55]
โรงเรียนบ้านยางเครือ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [21 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 55]
โรงเรียนบ้านหนองโดน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [21 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 47]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)เจ้าภาพสถานที่จัดการแข่งขันทักษะงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมทางวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ครั้งที่68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต3 [18 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 91]
การแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [15 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 125]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับ สพป.ชย.3 ประจำปี 2561 [15 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 94]
12 พฤศจิกายน 2561 นางสาวสมลักษณ์ วิจบ และนายรังสรรค์ งูทิพย์ เข้านิเทศการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนเต็มรูปแบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา [12 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 95]
พิธีเปิดงานเจ้าพ่อหลวงบรรเทา ประจำปี 2561 [12 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 78]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ต้อนรับคณะกรรมการติดตามระบบการรายงานข้อมูลนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [08 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 66]
นิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านห้วยเกตุ [07 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 78]
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายหนองฉิม – รังงาม ปี 2561 [03 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 97]
กิจกรรม Big Cleaning day ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ [02 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 104]
ปฐมนิเทศนักรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [01 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 82]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [01 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 66]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ต้อนรับครูใหม่ [01 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 129]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ปูนปั้นสร้างสรรค์วิถีพอเพียง [31 ตุลาคม 2561 : อ่าน 46]
พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 [24 ตุลาคม 2561 : อ่าน 95]
พิธีถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช [23 ตุลาคม 2561 : อ่าน 78]
พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชการที่ 9 [21 ตุลาคม 2561 : อ่าน 59]
การแข่งขันกีฬานักเรียน “สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เกมส์“ ประจำปี 2561 [21 ตุลาคม 2561 : อ่าน 52]
ค่ายวิชาการบูรณาการการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา [21 ตุลาคม 2561 : อ่าน 51]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ ฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา [21 ตุลาคม 2561 : อ่าน 48]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ ฯ ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 [21 ตุลาคม 2561 : อ่าน 49]
พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชการที่ 9 [13 ตุลาคม 2561 : อ่าน 73]
8-12 ตุลาคม 2561 โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดโครงการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 40 ชั่วโมง “การปลูกเมล่อน” [13 ตุลาคม 2561 : อ่าน 87]
วงโยธวาทิตโรงเรียนวังใหม่พัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [10 ตุลาคม 2561 : อ่าน 100]
5 ตุลาคม 2561 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมตามโครงการสร้างสำนึกพลเมือง [05 ตุลาคม 2561 : อ่าน 61]
อบรมการนำหลักสูตรปฐมวัยสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน [04 ตุลาคม 2561 : อ่าน 95]
4 ตุลาคม 2561 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 [04 ตุลาคม 2561 : อ่าน 87]
การประกันคุณภาพภายในเครือข่ายลุ่มบึงละหาน [03 ตุลาคม 2561 : อ่าน 72]
งานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ [03 ตุลาคม 2561 : อ่าน 72]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเครือข่ายไทรทอง ปีการศึกษา 2561 [02 ตุลาคม 2561 : อ่าน 80]
โรงเรียนบ้านเสลาได้ต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดีมอบของเล่นและอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน [02 ตุลาคม 2561 : อ่าน 58]
เครือข่ายโรงเรียนไทรทอง จัดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนไทรทอง ขึ้นในระหว่างวันที่ 23 - 28 กันยายน พ.ศ. 2561 [01 ตุลาคม 2561 : อ่าน 73]
กีฬาเครือข่ายไทรทอง ปีการศึกาา2561 [01 ตุลาคม 2561 : อ่าน 59]
สุขใจได้บุญ ทุกวันพระ [29 กันยายน 2561 : อ่าน 60]
28 กันยายน 2561 โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดกิจกรรมครบ 101 ปี ธงชาติไทย วันพระราชทานธงชาติไทย [28 กันยายน 2561 : อ่าน 80]
เครือข่ายโรงเรียนไทรทอง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายไทรทอง ประจำปี 2561 [25 กันยายน 2561 : อ่าน 102]
อบรมโครงการเยาวชนรักษาศีล ขจัดสิ้นยาเสพติด [24 กันยายน 2561 : อ่าน 90]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ประจำปี 2561 [22 กันยายน 2561 : อ่าน 67]
ตลาดนัดพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ ประจำเดือนกันยายน 2561 [21 กันยายน 2561 : อ่าน 123]
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติการภาคสนาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด [21 กันยายน 2561 : อ่าน 143]
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต [21 กันยายน 2561 : อ่าน 63]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก [20 กันยายน 2561 : อ่าน 84]
โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐจัดโครงการ "ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพในช่องปาก" [19 กันยายน 2561 : อ่าน 82]
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน [18 กันยายน 2561 : อ่าน 74]
ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง [17 กันยายน 2561 : อ่าน 60]
17 กันยายน 2561 เครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียวจัดสัมมนา-สนทนากลุ่มโครงการพัฒนาระบบปฏิรูปการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา และบูรณาการความร่วมมือด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษา ปีงบ [17 กันยายน 2561 : อ่าน 54]
เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋วจัดโครงการรวมพลังเยาวชนรักษาศีลขจัดสิ้นยาเสพติด [15 กันยายน 2561 : อ่าน 74]
ศึกษาดูงานการเรียนรู้ครู D.A.R.E ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา [14 กันยายน 2561 : อ่าน 40]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านวังคมคาย [14 กันยายน 2561 : อ่าน 201]
ประชุมระบบประกันคุณภาพการศึกษา [13 กันยายน 2561 : อ่าน 47]
โรงเรียนบ้านวังคมคายเป็นตัวแทนเขตเข้าแข่งขันโครงการโรงเรียนคุณธรรม [13 กันยายน 2561 : อ่าน 57]
13 กันยายน 2561 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมขยายผลการจัดการศึกษาสู่อาชีพ และแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [13 กันยายน 2561 : อ่าน 43]
กีฬาภายในโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ปีการศึกษา2561 [13 กันยายน 2561 : อ่าน 52]
กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย “ ขามเกมส์ 2561 ” [12 กันยายน 2561 : อ่าน 60]
11-12 กันยายน 2561 เครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว จัดกิจกรรมสัมมนาการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน [11 กันยายน 2561 : อ่าน 68]
โรงเรียนจอมแก้ววิทยา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่าย"บึงชวนเกมส์" [11 กันยายน 2561 : อ่าน 61]
หมออนามัย ห่วงใยประชาชน [11 กันยายน 2561 : อ่าน 58]
นิเทศภายในโรงเรียน2561เทอม1 [08 กันยายน 2561 : อ่าน 117]
อบรมลูกเสือต้านยาเสพติดในโรงเรียน 2561 [08 กันยายน 2561 : อ่าน 124]
ค่าย student stem education [08 กันยายน 2561 : อ่าน 48]
พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียน “ลุ่มบึงละหานเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 [08 กันยายน 2561 : อ่าน 147]
กีฬาเครือข่ายโรงเรียน “ลุ่มบึงละหานเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 [07 กันยายน 2561 : อ่าน 198]
วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมร่วมพัฒนาปรับปรุงและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย [07 กันยายน 2561 : อ่าน 32]
วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการลูกเสือร่วมใจต้านภัยยาเสพติด [07 กันยายน 2561 : อ่าน 34]
บ้านโนนจาน แข่งขันครอสเวิร์ดเกมและคำคม รายการ "แม็กซ์พลอยส์ เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล" [07 กันยายน 2561 : อ่าน 75]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 [06 กันยายน 2561 : อ่าน 37]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น เข้าร่วมการแข่งขัน ส้มป่อย บัวบาน เกมส์ ครั้งที่ 11 [05 กันยายน 2561 : อ่าน 81]
เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋วจัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน [04 กันยายน 2561 : อ่าน 115]
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อ.บำเหน็จณรงค์ จ. ชัยภูมิ [03 กันยายน 2561 : อ่าน 73]
การแข่งขันกีฬาบึงชวนเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [03 กันยายน 2561 : อ่าน 78]
เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋วจัดประชุมสัมมนาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๒-๓ [03 กันยายน 2561 : อ่าน 100]
การแข่งขันกีฬานักเรียน เครือข่ายหนองฉิม-รังงาม ปี 2561 [02 กันยายน 2561 : อ่าน 71]
โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่าย "บึงชวน เกมส์ 2561" [02 กันยายน 2561 : อ่าน 56]
วิทย์ละหานสื่อสารวิทย์โลก [02 กันยายน 2561 : อ่าน 54]
ต้อนรับจังหวัดเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา [02 กันยายน 2561 : อ่าน 49]
กิจกรรมวันแม่ โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ปีการศึกษา2561 [02 กันยายน 2561 : อ่าน 40]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่าย "บึงชวน เกมส์ 2561" [01 กันยายน 2561 : อ่าน 43]
โรงเรียนบ้านวังกะทะ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน วังกะทะ เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 [31 สิงหาคม 2561 : อ่าน 74]
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสัปดาห์ห้องสมุดมีชีวิต [31 สิงหาคม 2561 : อ่าน 142]
โรงเรียนบ้านหนองดง นำนักเรียนแข่งขันกีฬาเครือข่าย บ้านตาล-หัวทะเล [31 สิงหาคม 2561 : อ่าน 57]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ [31 สิงหาคม 2561 : อ่าน 43]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ม่วง- เหลือง เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 [31 สิงหาคม 2561 : อ่าน 118]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า “วังตะเฆ่เกมส์” [30 สิงหาคม 2561 : อ่าน 73]
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [30 สิงหาคม 2561 : อ่าน 44]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมออกกำลังกายยามเช้าประกอบจังหวะเพลงภาษาอังกฤษ [29 สิงหาคม 2561 : อ่าน 72]
กีฬาสี โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ปี่ 2561 [28 สิงหาคม 2561 : อ่าน 89]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ [28 สิงหาคม 2561 : อ่าน 59]
การแข่งขันกีฬา “เขียว-ขาวเกมส์ ๖๑” [28 สิงหาคม 2561 : อ่าน 62]
สำนักควบคุมไฟป่าให้ความรู้ลูกบัวบาน [28 สิงหาคม 2561 : อ่าน 48]
ลูกบัวบานคว้า “แชมป์” วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอลปี๒๕๖๑ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัดชัยภูมิ [28 สิงหาคม 2561 : อ่าน 46]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [28 สิงหาคม 2561 : อ่าน 42]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านกรูด สพป.นครราชสีมา เขต 2 [24 สิงหาคม 2561 : อ่าน 54]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาดำเนินการประเมินการอ่าน-เขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 [23 สิงหาคม 2561 : อ่าน 80]
ครูและนักเรียน โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ร่วมกันปลูกป่าโครงการตามแนวพระราชดำริ [21 สิงหาคม 2561 : อ่าน 63]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [19 สิงหาคม 2561 : อ่าน 96]
“ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561 ” [18 สิงหาคม 2561 : อ่าน 87]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 [17 สิงหาคม 2561 : อ่าน 169]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข [17 สิงหาคม 2561 : อ่าน 87]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานคุณธรรม [16 สิงหาคม 2561 : อ่าน 59]
เพื่อแม่ [15 สิงหาคม 2561 : อ่าน 140]
โรงเรียนบ้านวังคมคายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬากรีฑาเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว [15 สิงหาคม 2561 : อ่าน 80]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา จาก สพป.สมุทรสงคราม [15 สิงหาคม 2561 : อ่าน 93]
วันแม่แห่งชาติปี ๒๕๖๑ [15 สิงหาคม 2561 : อ่าน 85]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 และพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ของโรงเรียน [14 สิงหาคม 2561 : อ่าน 105]
ผ้าป่าวันแม่ โรงเรียนบ้านโนนจานฯ ทะลุ หลักล้าน !!! [14 สิงหาคม 2561 : อ่าน 101]
“กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑” [13 สิงหาคม 2561 : อ่าน 52]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น จัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ "โคกโต่งโต้นเกมส์" [13 สิงหาคม 2561 : อ่าน 68]
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [12 สิงหาคม 2561 : อ่าน 63]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคีรีรัฐนิคม3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี [11 สิงหาคม 2561 : อ่าน 65]
รงเรียนบ้านสะพานยาว จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ [11 สิงหาคม 2561 : อ่าน 56]
โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “โสกปลาดุกเกมส์” ปีการศึกษา 2561 [10 สิงหาคม 2561 : อ่าน 79]
นายประยุทธ เจิมชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกปลาดุก นำคณะข้าราชการครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา [10 สิงหาคม 2561 : อ่าน 74]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา นำเสนอกิจกรรมโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนวังใหม่พัฒนา [10 สิงหาคม 2561 : อ่าน 61]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล) [10 สิงหาคม 2561 : อ่าน 51]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 [10 สิงหาคม 2561 : อ่าน 102]
วันแม่แห่งชาติ [10 สิงหาคม 2561 : อ่าน 43]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [09 สิงหาคม 2561 : อ่าน 59]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมวันอาเซียน [08 สิงหาคม 2561 : อ่าน 74]
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ​ เข้าเยี่ยมขม​โรงเรือนปลูกเมล่อน​ตามรอยพ่อ​พอเพียง โรงเรียนวังใหม่พัฒนา [07 สิงหาคม 2561 : อ่าน 75]
“ ปะโคตะกอเกมส์ ” ปีการศึกษา 2561 [04 สิงหาคม 2561 : อ่าน 70]
โรงเรียนบ้านสะพานยาว จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 [03 สิงหาคม 2561 : อ่าน 74]
โรงเรียนบ้านสะพานยาว จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 [03 สิงหาคม 2561 : อ่าน 67]
ถวายพระพรองค์ราชัน [03 สิงหาคม 2561 : อ่าน 185]
แห่เทียนเข้าพรรษา ร.ร.บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง [01 สิงหาคม 2561 : อ่าน 106]
สืบสานประเพณีไทย [31 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 70]
พิธีลงนามถวายพระพรต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี [28 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 75]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 [27 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 95]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น จัดขบวนแห่เทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ [26 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 126]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ [26 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 106]
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [26 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 89]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 แด่วัดในบริเวณชุมชนใกล้เคียง จำนวน 5 วัด [26 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 63]
ความงดงาม ณ ทุ่งดอกกระเจียว [24 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 114]
กีฬา กีฬาเป็นยาวิเศษ [24 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 77]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูเครือข่ายสะเต็มศึกษา [20 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 101]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดกิจกรรมโครงการปลูกกล้วย ๑ ฝน ๑ คน ๑ ต้น ถวายองค์ราชามหาวชิราลงกรณ [19 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 72]
โครงการสนามจราจรฯ [19 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 74]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จัดกิจกรรมถวายพระพร รัชกาลที่ 10 [17 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 106]
คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ครูเครือข่ายสะเต็มศึกษา [17 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 94]
ชมละครหุ่นมือ [17 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 120]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมค่ายวิชาการศิลปะ [16 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 95]
นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งเข้ารับการอบรมโครงการค่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคชุมชน ครั้งที่ 8 [14 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 68]
อบต.ละหาน จัดอบรมโครงการพัฒนาศักภาพเด็กนักเรียนเพื่อป้องกันการจมน้ำ [13 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 119]
“กิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (อสม.จิ๋ว)” [10 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 117]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 [10 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 86]
คนเก่งของเรา [10 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 121]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ร่วมโครงการปลูกป่าประชะรัฐและสร้างฝายมีชีวิต ณ อุทยานแห่งชาติไทรทอง [06 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 50]
“วังกุง นิวส์” วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน [04 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 335]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. [03 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 105]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) นำเสนอกิจกรรมสภานักเรียน [03 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 184]
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม + รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา2561 [02 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 81]
วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ [02 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 77]
เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 [02 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 69]
เครือข่ายลุ่มบึงละหาน ได้จัดพิธีเดินสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 [01 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 77]
เครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม -หนองโดน จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ -เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2561 [01 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 125]
สวนสนามลูกเสือ – เนตรนารี วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ [30 มิถุนายน 2561 : อ่าน 133]
เติมความสุข ด้วยกำลังกายและพลานามัยที่แข็งแรง [29 มิถุนายน 2561 : อ่าน 141]
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 [29 มิถุนายน 2561 : อ่าน 96]
เครือข่ายลุ่มบึงละหาน จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิภาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2561 [29 มิถุนายน 2561 : อ่าน 64]
โครงการประชาร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด [29 มิถุนายน 2561 : อ่าน 63]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิภาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ [29 มิถุนายน 2561 : อ่าน 51]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดงานวันสุนทรภู่ควบคู่วันต่อต้านยาเสพติด ปี ๒๕๖๑ [29 มิถุนายน 2561 : อ่าน 47]
กิจกรรมสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเครือข่ายบ้านตาล-หัวทะเล [28 มิถุนายน 2561 : อ่าน 53]
มอบทุน มอบโอกาส [28 มิถุนายน 2561 : อ่าน 137]
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 [27 มิถุนายน 2561 : อ่าน 128]
“กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561” [26 มิถุนายน 2561 : อ่าน 144]
รณรงค์ วันสิ่งแวดล้อมโลก วันต่อต้านสิ่งเสพติด วันงดสูบบุหรี่ [26 มิถุนายน 2561 : อ่าน 89]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561 [26 มิถุนายน 2561 : อ่าน 63]
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 [22 มิถุนายน 2561 : อ่าน 52]
“กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ครบ ๑๐๐% ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑” [20 มิถุนายน 2561 : อ่าน 83]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดอบรมโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.๕) ผ่านโปรแกรมอัตโนมัติ และ ชี้แจงหลักเกณฑ์และประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว๒๑/๒๕๖๐) การใช้งาน Logbook Teacher [18 มิถุนายน 2561 : อ่าน 118]
กิจกรรมปลูกไม้ผลเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน [15 มิถุนายน 2561 : อ่าน 67]
กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2561 [15 มิถุนายน 2561 : อ่าน 70]
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ได้รับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน [14 มิถุนายน 2561 : อ่าน 87]
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [14 มิถุนายน 2561 : อ่าน 91]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดตำบลวังตะเฆ่ [12 มิถุนายน 2561 : อ่าน 78]
กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว [11 มิถุนายน 2561 : อ่าน 107]
วังตาลาดสมบูรณ์เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม [11 มิถุนายน 2561 : อ่าน 119]
น้อมบูชาพระคุณครู-วังตาลาดสมบูรณ์จัดพิธีไหว้ครู [11 มิถุนายน 2561 : อ่าน 99]
วังตาลาดสมบูรณ์ส่งเสริมหลักประชาธิปไตยในโรงเรียน [11 มิถุนายน 2561 : อ่าน 75]
กิจกรรมไหว้ครู ของนักเรียนโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ประจำปีการศึกษา 2561 [11 มิถุนายน 2561 : อ่าน 69]
ประเพณีอันงดงามของไทย [10 มิถุนายน 2561 : อ่าน 100]
ไหว้ครู ร.ร.บ้านหนองฉิมฯ ปี 2561 [10 มิถุนายน 2561 : อ่าน 79]
เครือข่ายโรงเรียนส้มป่อยบัวบานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๖๑ [09 มิถุนายน 2561 : อ่าน 80]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [09 มิถุนายน 2561 : อ่าน 56]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดการแข่งขันระดับเครือข่ายโรงเรียนไทรทอง การแข่งทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ [08 มิถุนายน 2561 : อ่าน 69]
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา [08 มิถุนายน 2561 : อ่าน 90]
“ไหว้ครู เพื่อน้อมรำลึก นึกถึงพระคุณครู” ปีการศึกษา 2561 [08 มิถุนายน 2561 : อ่าน 61]
“น้อมรำลึก นึกถึงพระคุณครู” ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [07 มิถุนายน 2561 : อ่าน 76]
เลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) [07 มิถุนายน 2561 : อ่าน 77]
พิธีไหว้ครู โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) [07 มิถุนายน 2561 : อ่าน 70]
พิธีไหว้ครูโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2561 [07 มิถุนายน 2561 : อ่าน 123]
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา2561 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา [07 มิถุนายน 2561 : อ่าน 59]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป. ชย.3 เยี่ยมบ้านนักเรียน ประสบเหตุอัคคีภัย [05 มิถุนายน 2561 : อ่าน 105]
เครือข่ายลุ่มบึงละหานจัดแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย [05 มิถุนายน 2561 : อ่าน 71]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)ได้รับการสนับสนุนสัปรดจาก สพป.ชย.เขต3 [04 มิถุนายน 2561 : อ่าน 75]
โรงเรียนบ้านสะพานยาว จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 [01 มิถุนายน 2561 : อ่าน 124]
โรงเรียนบ้านสะพานยาว จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 [31 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 191]
กิจกรรมไหว้ครู [31 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 161]
กิจกรรมตลาดนัดพอเพียงโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา [31 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 109]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 [31 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 82]
กิจกรรมวันวิสาขบุชา และวันปลุกต้นไม้แห่งชาติ [31 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 66]
อบรมเชิงปฏิบัติการ (PLC) เพื่อพัฒนาครู อำเภอเนินสง่า [28 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 128]
กิจกรรมวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2561 [28 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 100]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 [28 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 110]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 [28 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 127]
โรงเรียนบ้านซับเจริญสุขดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561 [26 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 192]
โรงเรียนบ้านงิ้ว จัดค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning Camp (ค่ายกีฬา) ประจำปีการศึกษา 2561 [25 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 424]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 [25 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 75]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [25 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 108]
ประเมินครูครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านงิ้ว [25 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 304]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [24 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 136]
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ประจำปีการศึกษา 2561 [24 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 93]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)จัดทำระบบPLCในโรงเรียน [24 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 190]
พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารใหม่ อาคารเรียน 216ล./57-ก [23 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 118]
การสร้างฝายชะลอน้ำประชารัฐ ในโครงการ “ความสุขจากพ่อคืนสู่แผ่นดิน“ [23 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 124]
กิจกรรมวันมาฆบูชา [23 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 68]
“กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน” [22 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 52]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [22 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 52]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 [22 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 71]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ วัดศิริพงษาวาส [22 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 48]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคคลากรครูด้านทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและการสื่อสาร (English for Living and Communication Skill Development) [18 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 72]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการอ่านของนักเรียน ชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 [17 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 100]
เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว จัดประชุมวางแผนการจัดการศึกษา [13 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 163]
ประชุมจัดทำหลักสูตรและวางแผนจัดการเรียนรู้ [13 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 90]
ศักยภาพของโรงเรียนในรอบปีการศึกษา 2560 [09 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 168]
ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อรองรับการปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) [01 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 220]
เรียนรู้ด้วยการท่องเที่ยว [30 เมษายน 2561 : อ่าน 400]
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี2561 [30 เมษายน 2561 : อ่าน 122]
ทบทวนอย่างผ่อนคลาย [18 เมษายน 2561 : อ่าน 312]
มอบประกาศนียบัตรโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน [18 เมษายน 2561 : อ่าน 338]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ดำเนินการสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 [05 เมษายน 2561 : อ่าน 199]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารและและการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล [05 เมษายน 2561 : อ่าน 161]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีสากล (วงโยธวาฑิต) [05 เมษายน 2561 : อ่าน 197]
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 [05 เมษายน 2561 : อ่าน 240]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2560 [05 เมษายน 2561 : อ่าน 306]
“เที่ยวละไม...ไปอ่าวมะนาว” [02 เมษายน 2561 : อ่าน 229]
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เครือข่ายโรงเรียนบึงชวน [31 มีนาคม 2561 : อ่าน 254]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6 และกิจกรรมบัณฑิตน้อย [29 มีนาคม 2561 : อ่าน 233]
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนเปิดบ้านวิชาการโรงเรียน OPEN HOUSE และพิธีผูกข้อมือรับขวัญนักเรียนสานสายใยน้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2560 [28 มีนาคม 2561 : อ่าน 237]
”เมืองสี่มุมชวนปั่น ชมนก กินปลา พาตะลึง บึงละหาน” [26 มีนาคม 2561 : อ่าน 330]
ปัจฉิมนิเทศ [25 มีนาคม 2561 : อ่าน 159]
“กิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยของชั้นอนุบาล ๓ และพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖” [22 มีนาคม 2561 : อ่าน 227]
“วันแห่งความภาคภูมิใจ” โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ [18 มีนาคม 2561 : อ่าน 220]
ประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 และเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 [14 มีนาคม 2561 : อ่าน 172]
พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ [14 มีนาคม 2561 : อ่าน 202]
เครือข่ายลุ่มบึงละหาน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการการศึกษา เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) [13 มีนาคม 2561 : อ่าน 218]
รร.บ้านห้วยยางร่วมกับ รร.กันกงบ้านลี่สามัคคี จัดกิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง เนตรนารี และลูกเสือสามัญ เนตรนารี ประจำปี 2560 [11 มีนาคม 2561 : อ่าน 349]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรมนำชีีวิต [11 มีนาคม 2561 : อ่าน 193]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมอาเซียนยุค 4.0 [09 มีนาคม 2561 : อ่าน 174]
ตรวจราชการและเยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) [07 มีนาคม 2561 : อ่าน 220]
สพป.ชย.3 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เนื่องจากเหตุการณ์นักเรียนประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ชนกัน [07 มีนาคม 2561 : อ่าน 268]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำนักเรียน คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง [06 มีนาคม 2561 : อ่าน 154]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินโครงการ " ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน " จังหวัดชัยภูมิ [05 มีนาคม 2561 : อ่าน 153]
นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบ ธรรมดีได้ดี จังหวัดชัยภูมิ [02 มีนาคม 2561 : อ่าน 254]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมโครงการหนูน้อยกล้าแสดงออก [02 มีนาคม 2561 : อ่าน 166]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดการทดสอบการอ่านและเขียน ระดับชั้น ป.1 และจัดการทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 [01 มีนาคม 2561 : อ่าน 118]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เข้ารับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [28 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 156]
กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560 [27 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 176]
เด็กวังกุงปลื้มได้เรียนคอมพิวเตอร์ 1 คน 1 เครื่อง [27 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 200]
ธรรมชาติฝึกจิตใจ งามสมวัยเยาวชนของชาติ [26 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 193]
โรงเรียนบ้านสะพานยาว จัดพิธีลงนาม MOU สถานศึกษาสีขาว [26 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 136]
โรงเรียนบ้านหนองจะบก จัดกิจกรรมเดินทางไกลสำรวจธรรมชาติของลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2560 [26 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 298]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [25 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 124]
วังตาลาดสมบูรณ์ จัดกิจกรรมเดินทางไกลสำรวจธรรมชาติลูกเสือสำรอง [24 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 374]
กีฬานักเรียนตำบลบ้านขาม "ขามเกมส์" [23 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 94]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เข้าร่วมกิจกรรม Open House [23 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 155]
ทัศนศึกษาอยุธยา [22 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 111]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีร่วมเยี่ยมค่ายและชมกิจกรรรมรอบกองไฟลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา 2560 [21 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 171]
กิจกรรมเดินทางไกล และแรมคืน ลูกเสือโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง [21 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 184]
เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญ [21 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 323]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน [20 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 282]
ฝึกจิตสู่การเป็นพลเมืองดี [19 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 206]
ตระการตา "กีฬานักเรียนเครือข่ายหนองบัวระเหว" [19 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 100]
อบรมการป้องกันอัคคีภัยและการใช้ถังดับเพลิง โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น [19 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 258]
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ -เนตรนารี โรงเรียนบ้านท่าโป่ง [19 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 111]
นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ชาววัง สุดเจ๋ง สอบเข้าเรียนต่อวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ได้ลำดับที่ 1 [16 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 331]
สานความฝัน"นาฏศิลป์บ้านโนนจาน" สู่ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา [15 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 201]
เข้าค่ายลูกเสือสำรอง [15 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 159]
เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว เข้าค่ายแรมคืนลูกเสือสามัญ [15 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 446]
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดตกแต่งซุ้มประตูวัดและผูกผ้าประดับในงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่งานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต [14 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 445]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2561 [14 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 129]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขันงาานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 [14 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 94]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [14 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 114]
แข่งขันจัดสวนถาดชื้น โรงเรียนบ้านโนนจาน คว้าเหรียญทอง ระดับชาติ [13 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 841]
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และทัศนศึกษา [13 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 91]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา2560 [12 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 198]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา [12 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 102]
“กิจกรรม ทดสอบความรู้และความสามารถเชิงทักษะของลูกเสือสำรอง” [12 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 185]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำนักเรียนที่เป็นตัวแทนของภาคอีสาน เข้าร่วมแข่งขันแกะสลัก ผักและผลไม้ ม.1-3 ระดับชาติ ครั้งที่ 67 [12 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 370]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2560 [09 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 311]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2560 [08 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 94]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดงานเปิดรั้วโรงเรียน(Open House) ประจำปีการศึกษา 2560 [08 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 347]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีมอบรางวัลแก่นักเรียนโครงการ “ลูกชุมชนบัวบานสามัคคีรักความสะอาด สุขภาพดี” [06 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 226]
วิทยาลัยสารพัดช่างสอนนักเรียน [05 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 133]
ทดสอบo-net สนามสอบโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) [03 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 107]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช่ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [03 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 89]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดการประเมินตำแหน่งครูเพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [01 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 146]
ต้อนรับคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล โครงการอาหารกลางวัน [31 มกราคม 2561 : อ่าน 181]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เข้ารับการติดตามและประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา [30 มกราคม 2561 : อ่าน 201]
โรงเรียนบ้านวังคมคายได้รับการสนับสนุนจากโครงการอาสาพาทำดี [29 มกราคม 2561 : อ่าน 153]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [27 มกราคม 2561 : อ่าน 177]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561 [26 มกราคม 2561 : อ่าน 152]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาหารชาวค่าย [26 มกราคม 2561 : อ่าน 174]
การประชุมสร้างความเข้าใจ “การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) สู่การปฏิบัติ” [26 มกราคม 2561 : อ่าน 208]
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี [25 มกราคม 2561 : อ่าน 114]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ร่วมพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) โดยสถานีตำรวจภูธรวังตะเฆ่ [24 มกราคม 2561 : อ่าน 269]
เครือข่ายโรงเรียนจัตุรัสหนองบัวใหญ่เตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น ป.6 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบการศึกษาระดับชาติ O-NET [23 มกราคม 2561 : อ่าน 89]
วังตาลาดสมบูรณ์ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ [22 มกราคม 2561 : อ่าน 126]
เครือข่ายลุ่มบึงละหาน เตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ O-NET [22 มกราคม 2561 : อ่าน 132]
วังตาลาดสมบูรณ์เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ [22 มกราคม 2561 : อ่าน 140]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา [19 มกราคม 2561 : อ่าน 122]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ [19 มกราคม 2561 : อ่าน 123]
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน [19 มกราคม 2561 : อ่าน 125]
วันที่แสนสนุก [19 มกราคม 2561 : อ่าน 197]
วันครูประจำปี 2561 [19 มกราคม 2561 : อ่าน 107]
ขอเชิญชาวชัยภูมิ ร่วมเป็นกำลังใจให้นักเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ระดับภาคอีสาน TO BE NUMBER ONE IDOL 8 ณ เดอะมอลล์ โคราช [19 มกราคม 2561 : อ่าน 408]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล [19 มกราคม 2561 : อ่าน 82]
วันครู "อำเภอหนองบัวระเหว"ประจำปี ๒๕๖๑ [18 มกราคม 2561 : อ่าน 92]
วันครู ประจำปี 2561“เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” [18 มกราคม 2561 : อ่าน 234]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีร่วมกับสพป. ชัยภูมิเขต ๓ จัดการทดสอบเตรียมความพร้อม PRE NT ป. ๓ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ [18 มกราคม 2561 : อ่าน 94]
วิทยากรพิเศษเสริมความรู้สู่การพิชิตข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.๖ [18 มกราคม 2561 : อ่าน 64]
เครือข่ายลุ่มบึงละหานติวเข้มคณิตศาสตร์ กับ ติวเตอร์ ครูพี่วัฒน์ [17 มกราคม 2561 : อ่าน 496]
ฮัญกุรนารีศรีเทพสถิต [17 มกราคม 2561 : อ่าน 139]
เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว เตรียมความพร้อมสอนเสริม O-NET แบบเข้มข้น [17 มกราคม 2561 : อ่าน 108]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ [17 มกราคม 2561 : อ่าน 105]
กิจกรรมวันเด็ก [15 มกราคม 2561 : อ่าน 86]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง [15 มกราคม 2561 : อ่าน 161]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 [15 มกราคม 2561 : อ่าน 385]
ตัวแทนโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol 2018 จ.ชัยภูมิ [14 มกราคม 2561 : อ่าน 309]
“กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ธีมเทพนิยาย” [13 มกราคม 2561 : อ่าน 235]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑” [13 มกราคม 2561 : อ่าน 110]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง [13 มกราคม 2561 : อ่าน 114]
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายผู้ปกครองสู่การพัฒนาโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี [10 มกราคม 2561 : อ่าน 93]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีมอบรางวัลแก่นักเรียนโครงการ “ลูกชุมชนบัวบานสามัคคีรักความสะอาด สุขภาพดี” [10 มกราคม 2561 : อ่าน 143]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 [08 มกราคม 2561 : อ่าน 494]
คนเห็นผี...ที่โรงเรียน [07 มกราคม 2561 : อ่าน 231]
“กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ” [06 มกราคม 2561 : อ่าน 416]
โรงเรียนบ้านท่าโป่งจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส Bantapong’s Chirstmas Day 2017 [04 มกราคม 2561 : อ่าน 253]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ [03 มกราคม 2561 : อ่าน 179]
โครงการหนูน้อยคอยอยู่สู้ภัยหนาว โรงเรียนโป่งขุนเพชร อ.หนองบัวระเหว [03 มกราคม 2561 : อ่าน 85]
“กิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่” [31 ธันวาคม 2560 : อ่าน 150]
ร.ร.บ้านหัวทะเลฯจัดกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือเนตรนารี 27-28 ธ.ค.60 [29 ธันวาคม 2560 : อ่าน 121]
กิจกรรมวัน คริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ ของโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา [29 ธันวาคม 2560 : อ่าน 235]
อิ่มทั้งกายใจ [27 ธันวาคม 2560 : อ่าน 224]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ [27 ธันวาคม 2560 : อ่าน 189]
วังตาลาดสมบูรณ์ คว้ารางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬาจังหวัดชัยภูมิ [27 ธันวาคม 2560 : อ่าน 211]
วังตาลาดสมบูรณ์ขอบพระคุณ "โครงการหนูน้อยคอยอยู่ สู้ภัยหนาว" มอบความอบอุ่นสู่นักเรียน [27 ธันวาคม 2560 : อ่าน 99]
โครงการ "หนูน้อยคอยอยู่...สู้ภัยหนาว" ณ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ [26 ธันวาคม 2560 : อ่าน 134]
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560 [25 ธันวาคม 2560 : อ่าน 137]
สรุปผลการประเมินตำแหน่งครูผู้ช่วย [22 ธันวาคม 2560 : อ่าน 236]
สร้างทางเดินเชื่ออาคารเรียน [19 ธันวาคม 2560 : อ่าน 146]
สอบ Pre-Onet ครั้งทืี่2 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนไทรทอง [19 ธันวาคม 2560 : อ่าน 145]
เครือข่ายลุ่มบึงละหานสอบPre O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 2 [15 ธันวาคม 2560 : อ่าน 142]
“กิจกรรมจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ” [12 ธันวาคม 2560 : อ่าน 146]
คณะครูเครือข่ายลุ่มบึงละหาน ศึกษาดูงาน [12 ธันวาคม 2560 : อ่าน 219]
WMP NEWS สรุปข่าวกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายนของ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [07 ธันวาคม 2560 : อ่าน 153]
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ [05 ธันวาคม 2560 : อ่าน 130]
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ [05 ธันวาคม 2560 : อ่าน 251]
กีฬาสัมพันธ์เครือข่ายบึงชวน [04 ธันวาคม 2560 : อ่าน 112]
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) นำเสนอผลงาน ในงานการคัดเลือก "รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560 ระดับประเทศ" [01 ธันวาคม 2560 : อ่าน 143]
โครงการค่ายวัยใสใฝ่คุณธรรม [30 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 203]
ต้อนรับสโมสรไลออนส์กาญจนาภิเษก กรุงเทพ [27 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 340]
โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา ต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดีจากสิงคโปร์ [26 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 91]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ชนะเลิศการแข่งขันวิชาการ สพป.ชย.3 เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค 3 รายการ [25 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 122]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง รับการนิเทศจาก นายสุวัตน์ ซื่อสัตย์ ท่านรอง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 [25 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 77]
“ปะโคตะกอเกมส์” ปีการศึกษา 2560 [16 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 148]
“ เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๓ ” โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครราชสีมา [14 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 178]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการครู 5 นาที โดยรับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรวังตะเฆ่ [10 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 181]
WMP NEWS : 2-3 พ.ย.2560 โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงสวยงาม EP1 : 2/2560 [09 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 153]
ประชุมผู้ปกครอง [07 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 108]
คณะครู นักเรียน โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ร่วมจัดทำกะทง ณ วัดวังใหม่พัฒนา ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ [02 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 151]
ร่วมทอดกฐินโจรวัดวังกุง [02 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 178]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ตัวแทนจังหวัดชัภูมิ นำทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลชายได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 [01 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 106]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนารับการนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2560 เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2560 [01 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 131]
งานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ-การเส็งกลอง [01 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 256]
บุคลากรโรงเรียนวังใหม่พัฒนาร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 [31 ตุลาคม 2560 : อ่าน 237]
พิธีถวายดอกไม้จันทร์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ [29 ตุลาคม 2560 : อ่าน 130]
การจัดงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค (อำเภอเทพสถิต ณ วัดวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ) [24 ตุลาคม 2560 : อ่าน 296]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาได้เข้าร่วมและเป็นเจ้าภาพสถานที่ ในการดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในรูปแบบชมรมวิทยาการ(ชมรมสังคมศึกษา) [11 ตุลาคม 2560 : อ่าน 148]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ สพม.30 มีผลการแข่งขันชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนแข่งขันต่อในระดับภาคอีสาน จำนวน 10 รายการ [11 ตุลาคม 2560 : อ่าน 564]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายไทรทอง [11 ตุลาคม 2560 : อ่าน 237]
เยี่ยมบ้านนักเรียนน้ำท่วมบ้านละหาน [10 ตุลาคม 2560 : อ่าน 369]
คณะกฐินสามัคคีจาก จังหวัดชลบุรี นำโดยคุณสมพงษ์ เข็มนาค มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา [09 ตุลาคม 2560 : อ่าน 251]
"ทุ่งกระเจียวเกมส์ ครั้งที่ 13" [05 ตุลาคม 2560 : อ่าน 154]
ดาวเรืองสร้างรายได้ให้โรงเรียน [04 ตุลาคม 2560 : อ่าน 180]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)ปลูกต้นดาวเรือง [04 ตุลาคม 2560 : อ่าน 126]
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการ D.A.R.E โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น [04 ตุลาคม 2560 : อ่าน 115]
วงโปงลางหอมแดง รับรางวัลวัฒนคุณาธร ปี ๒๕๖๐ [04 ตุลาคม 2560 : อ่าน 129]
กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและประดับธงชาติไทยในสถานศึกษาเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี [02 ตุลาคม 2560 : อ่าน 86]
โรงเรียนบ้านซับเจริญสุขจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการ(D.A.R.E.) [02 ตุลาคม 2560 : อ่าน 84]
กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและประดับธงชาติไทยในสถานศึกษาเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี [29 กันยายน 2560 : อ่าน 104]
“กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี” [28 กันยายน 2560 : อ่าน 117]
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา จัดกิจกกรรมวันครบรอบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย [28 กันยายน 2560 : อ่าน 499]
เครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 [28 กันยายน 2560 : อ่าน 139]
ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย [28 กันยายน 2560 : อ่าน 88]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมอัญเชิญธงชาติหรือธงไตรรงค์ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย [28 กันยายน 2560 : อ่าน 299]
โรงเรียนบ้านวังคมคายรับการประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต [26 กันยายน 2560 : อ่าน 94]
ประเมินครูผู้ช่วยและครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี [26 กันยายน 2560 : อ่าน 103]
ประชุมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายทุ่งกระเจียว [26 กันยายน 2560 : อ่าน 91]
การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [25 กันยายน 2560 : อ่าน 116]
พิธีส่งมอบ"ระบบน้ำดื่มสะอาดเพื่อน้อง" [25 กันยายน 2560 : อ่าน 71]
ครูระเหวร้อยดวงใจ สานสายใย มุทิตา [21 กันยายน 2560 : อ่าน 211]
กีฬาภายใน "โป่งขุนเพชรเกมส์ 2560" [21 กันยายน 2560 : อ่าน 150]
รับการประเมินโรงเรียนสุจริต [21 กันยายน 2560 : อ่าน 114]
การแข่งขันกีฬาเครือข่ายไทรทอง ระหว่างวันที่ 10 -15 กันยายน 2560 [21 กันยายน 2560 : อ่าน 294]
"ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ" วันเยาวชนแห่งชาติ ปี60 [21 กันยายน 2560 : อ่าน 173]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดอบรมสัมมนาให้กับคณะครูโรงเรียนวัดปากพระ จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [19 กันยายน 2560 : อ่าน 186]
VTR แนะนำโรงเรียนวังใหม่พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [19 กันยายน 2560 : อ่าน 114]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯ รับการประเมินโรงเรียนสุจริต [18 กันยายน 2560 : อ่าน 111]
ประมวลภาพกิจกรรมตามรอยพ่อชีวิตพอเพียงโรงเรียนวังใหม่พัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [18 กันยายน 2560 : อ่าน 102]
คลิป VTR การนำเสนอผลงานการประกวดโรงเรียนสุจริตพระราชทาน (ร.ร.วังใหม่พัฒนา) [16 กันยายน 2560 : อ่าน 143]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดกิจกรรม "แบ่งปันสรรค์สร้างคนดีสู่วิถีสังคมไทย" [16 กันยายน 2560 : อ่าน 116]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา เข้าร่วมประกวดแข่งขันผลงาน บริษัทสร้างการดี ระดับประเทศ (โครงการโรงเรียนสุจริต) [15 กันยายน 2560 : อ่าน 175]
นักเรียนโรงเรียนวังใหม่พัฒนา ตามรอยพ่อปลูกเมล่อนแปลงเกษตรพอเพียงสร้างรายได้ [15 กันยายน 2560 : อ่าน 92]
ตามรอยพ่อ ร.9 สร้างรายได้ต้นแบบรั้วโรงเรียนตามรอยพ่อเกษตรพอเพียงได้อย่างยั่งยืน [15 กันยายน 2560 : อ่าน 121]
กิจกรรมตามรอยพ่อ ร.9 สู่ความพอเพียง โรงเรียนวังใหม่พัฒนา [15 กันยายน 2560 : อ่าน 86]
"ไทรทองเกมส์ ครั้งที่ 11" ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าโป่ง และสนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด [15 กันยายน 2560 : อ่าน 82]
ภาพกิจกรรมการประกวดบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนวังใหม่พัฒนา (ระดับภูมิภาคอีสานตอนล่าง) [15 กันยายน 2560 : อ่าน 182]
การประกวด บริษัทสร้างการดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (โรงเรียนวังใหม่พัฒนา) [15 กันยายน 2560 : อ่าน 75]
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม [14 กันยายน 2560 : อ่าน 138]
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนในอำเภอหนองบัวระเหว ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้จันทน์ [13 กันยายน 2560 : อ่าน 121]
กีฬาเครือข่ายส้มป่อย บัวบาน “เขียว-เหลืองเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [09 กันยายน 2560 : อ่าน 180]
ค่ายต้นกล้าศิลปะ [07 กันยายน 2560 : อ่าน 97]
ร.ร.บ้านโนนจานฯ แข่งขันครอสเวิร์ด รายการ "ทรู เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ชิงโล่พระราชทานฯ" [06 กันยายน 2560 : อ่าน 231]
กีฬาเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน ปี 2560 [06 กันยายน 2560 : อ่าน 207]
กีฬาเครือค่าย หนองฉิม - รังงาม ประจำปีการศึกษา 2560 [05 กันยายน 2560 : อ่าน 171]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [04 กันยายน 2560 : อ่าน 124]
กิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (อสม.จิ๋ว) [01 กันยายน 2560 : อ่าน 333]
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ [01 กันยายน 2560 : อ่าน 292]
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง [31 สิงหาคม 2560 : อ่าน 331]
ฝึกอบรมการเสริมสร้างทักษะการป้องกันภัยเด็กจมน้ำ [30 สิงหาคม 2560 : อ่าน 114]
การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 [30 สิงหาคม 2560 : อ่าน 147]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2560 [28 สิงหาคม 2560 : อ่าน 139]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดมหาสารคาม [25 สิงหาคม 2560 : อ่าน 148]
ผ้าป่าการศึกษาและฉลองอาคารเรียนหลังใหม่ [24 สิงหาคม 2560 : อ่าน 139]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และวันอาเซียน [23 สิงหาคม 2560 : อ่าน 147]
การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [20 สิงหาคม 2560 : อ่าน 107]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2560 [20 สิงหาคม 2560 : อ่าน 135]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ [18 สิงหาคม 2560 : อ่าน 223]
เพื่อแม่ ทั้งดวงใจ [18 สิงหาคม 2560 : อ่าน 146]
กิจกรรมวันแม่ 2560 [16 สิงหาคม 2560 : อ่าน 136]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 [16 สิงหาคม 2560 : อ่าน 77]
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 [15 สิงหาคม 2560 : อ่าน 147]
กิจกรรมวันแม่ [15 สิงหาคม 2560 : อ่าน 111]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 [15 สิงหาคม 2560 : อ่าน 138]
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 [13 สิงหาคม 2560 : อ่าน 86]
โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 [12 สิงหาคม 2560 : อ่าน 298]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)ศึกษาดูงานสระว่ายน้ำ [11 สิงหาคม 2560 : อ่าน 232]
พลานามัยที่ดีส่งผลทั้งใจกาย [10 สิงหาคม 2560 : อ่าน 177]
โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว นำนักเรียน คณะครู เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ พุทธอุทยานศรีเจริญธรรม [10 สิงหาคม 2560 : อ่าน 206]
คณะผู้บริหาร และครูจากจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง [04 สิงหาคม 2560 : อ่าน 195]
กิจกรรมทำบุญถวายเพลพระ เปิดป้ายห้องสมุด(KTT ศิษย์เก่ารักบ้านเกิด) [03 สิงหาคม 2560 : อ่าน 144]
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา [03 สิงหาคม 2560 : อ่าน 85]
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT) ในระบบ Online/Offline และการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 [01 สิงหาคม 2560 : อ่าน 186]
ธรรมชาติงดงาม ณ ทุ่งดอกกระเจียว [31 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 222]
โครงการพัฒนาครู บุคลากร [31 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 119]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ม่วง-เหลือง เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560 [28 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 151]
กิจกรรมรวมพลังแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ [27 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 111]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้พานักเรียนทำกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา ๖๕ พรรษา [27 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 98]
วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ [27 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 115]
วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง [27 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 83]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - อนุบาลปีที่ ๒ [27 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 61]
มอบทุนการศึกษา จำนวน 48 ทุน [27 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 293]
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา ๖๕ พรรษา [27 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 92]
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ได้จัดพิธีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560. [27 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 86]
โรงเรียนบ้านหนองจะบก (สพป.ชัยภูมิ เขต 3) จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา [27 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 85]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ( Smart School ) [24 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 88]
ร่วมลงนามต้านภัยยาเสพติด [14 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 157]
หนองแวงเกมส์ [14 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 195]
พิธีลงนาม MOU และการอบรมนักเรียนแกนนำ [14 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 651]
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายในหลวง [11 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 169]
ดวงเทียนงาม ตามทางธรรม [11 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 147]
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม [11 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 114]
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา [11 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 121]
โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) จัดกิจกิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษา [11 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 190]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560 [11 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 243]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา แด่วัดต่าง ๆ จำนวน 5 วัด [11 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 85]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ ร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๐ [10 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 146]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)อบรมขยายผลDLITและSmart School [08 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 145]
ประเพณีถวายเทียนพรรษา [08 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 100]
แห่เทียนเข้าพรรษาโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา [08 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 290]
โรงเรียนบ้านงิ้ว สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 [07 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 185]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 [07 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 165]
โรงเรียนบ้านดอนกอก แห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันเข้าพรรษา ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ [07 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 107]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สืบสานประเพณีไทยโดยนำนักเรียนเทียนไปถวายวัดต่างๆในบ้านวังตะเฆ่ [07 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 99]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 [06 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 145]
คณะครูนักเรียนโรงเรียนตาเนิราษฎร์วิทยาคารร่วมกับองค์การบิหารส่วนตำบลตาเนิน แห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา(9 ก.ค.) ประจำปี 2560 [05 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 91]
"ด้วยเกียรติของข้าฯ.." [03 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 128]
นิเทศครูบรรจุใหม่และนักศึกษาฝึกสอน [03 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 177]
โครงการขยายผล DLIT เครือข่ายโรงเรียนจัตุรัสหนองบัวใหญ่ [02 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 172]
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ [30 มิถุนายน 2560 : อ่าน 112]
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ [30 มิถุนายน 2560 : อ่าน 159]
กองลูกเสือโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ได้จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติและบำเพ็ญประโยชน์ [30 มิถุนายน 2560 : อ่าน 132]
กองลูกเสือโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ได้จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ [30 มิถุนายน 2560 : อ่าน 214]
กองลูกเสือโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ได้จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ [29 มิถุนายน 2560 : อ่าน 205]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 [29 มิถุนายน 2560 : อ่าน 109]
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ [29 มิถุนายน 2560 : อ่าน 190]
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา จัดกิจกรรมสืบสานครูกวีสุนทรภู่ ปราชญ์ผู้รักษ์ภาษาไทย ร่วมใจต่อต้านยาเสพติด [29 มิถุนายน 2560 : อ่าน 92]
ทำดีเพื่อ พ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด [28 มิถุนายน 2560 : อ่าน 209]
รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ [28 มิถุนายน 2560 : อ่าน 169]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2560 [28 มิถุนายน 2560 : อ่าน 161]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2560 [28 มิถุนายน 2560 : อ่าน 132]
กล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560 วันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประจำปีการศึกษา 2560 [27 มิถุนายน 2560 : อ่าน 152]
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด [27 มิถุนายน 2560 : อ่าน 71]
โรงเรียนบ้านท่าโป่งจัดกิจกรรมบวงสรวง เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560 [27 มิถุนายน 2560 : อ่าน 78]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก [27 มิถุนายน 2560 : อ่าน 118]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 [26 มิถุนายน 2560 : อ่าน 106]
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 [26 มิถุนายน 2560 : อ่าน 117]
กิจกรรมวันสุนทรภู่ [26 มิถุนายน 2560 : อ่าน 82]
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด [26 มิถุนายน 2560 : อ่าน 91]
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล [26 มิถุนายน 2560 : อ่าน 167]
วังตาลาดสมบูรณ์เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม [25 มิถุนายน 2560 : อ่าน 260]
โรงเรียนบ้านงิ้ว ได้จัดกิจกรรมตามโครงการค่ายยุวชนคนคุณธรรม "คนดี วิถีพุทธ" ปีการศึกษา 2560 [24 มิถุนายน 2560 : อ่าน 410]
วันยาเสพติด โรงเรียนรังงามวิทยา [23 มิถุนายน 2560 : อ่าน 148]
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาและรองเท้าแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนกอก [23 มิถุนายน 2560 : อ่าน 120]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน [22 มิถุนายน 2560 : อ่าน 194]
การวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและเขียน [21 มิถุนายน 2560 : อ่าน 364]
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน [21 มิถุนายน 2560 : อ่าน 116]
พระธรรมทูต ให้ความรู้แก่นักเรียน [21 มิถุนายน 2560 : อ่าน 91]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดการรับฟังนโยบายจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [20 มิถุนายน 2560 : อ่าน 258]
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ร่วมแสดงพิธีเปิดเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียว [20 มิถุนายน 2560 : อ่าน 184]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลได้จัดพิธีไหว้ครู นำโดยนายดิเรก ขอพึ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล [20 มิถุนายน 2560 : อ่าน 134]
ผอ.สพป.ชย3 ประเมิน ผู้อำนวยการโรงเรียน [16 มิถุนายน 2560 : อ่าน 958]
"หนองโจด" ร้อยหัวใจร่วมกัน ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดอกกระเจียว ถวายพ่อหลวง [16 มิถุนายน 2560 : อ่าน 155]
พระธรรมทูตออกปฏิบัติการให้ความรู้แก่เยาวชนนักเรียน [16 มิถุนายน 2560 : อ่าน 117]
พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านงิ้ว [16 มิถุนายน 2560 : อ่าน 104]
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อบรมจัดทำดอกไม้จันทร์ [15 มิถุนายน 2560 : อ่าน 93]
สร้างความเข้าใจอันดี [15 มิถุนายน 2560 : อ่าน 107]
อบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๔ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประจำปีการศึกษา 2560 [12 มิถุนายน 2560 : อ่าน 123]
ปาเจราฯบูชาครู "ห น อ ง โ จ ด" [12 มิถุนายน 2560 : อ่าน 172]
พิธีไหว้ครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ [12 มิถุนายน 2560 : อ่าน 192]
พิธีไหว้ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงฯ [10 มิถุนายน 2560 : อ่าน 104]
พิธีไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560 [09 มิถุนายน 2560 : อ่าน 158]
กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา [09 มิถุนายน 2560 : อ่าน 210]
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 [09 มิถุนายน 2560 : อ่าน 158]
โครงการอบรมคุณธรรม "คนดี วิถีพุทธ" [09 มิถุนายน 2560 : อ่าน 169]
กิจกรรมไหว้ครู - โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม [09 มิถุนายน 2560 : อ่าน 119]
โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง จัดพิธีไหว้ครู ปี 2560 [09 มิถุนายน 2560 : อ่าน 212]
กิจจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [09 มิถุนายน 2560 : อ่าน 70]
วังตาลาดสมบูรณ์ส่งเสริมหลักประชาธิปไตยในโรงเรียน [09 มิถุนายน 2560 : อ่าน 88]
น้อมบูชาพระคุณครู-วังตาลาดสมบูรณ์จัดพิธีไหว้ครู [09 มิถุนายน 2560 : อ่าน 107]
กิจกรรมไหว้ครู [08 มิถุนายน 2560 : อ่าน 87]
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม (โครงการสร้างคนให้เป็นมนุษย์) [08 มิถุนายน 2560 : อ่าน 145]
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 [08 มิถุนายน 2560 : อ่าน 76]
กิจกรรมไหว้ครู และกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน [08 มิถุนายน 2560 : อ่าน 157]
วังตาลาดสมบูรณ์ร่วมปลูกป่าเพิ่มพืื้นที่สีเขียวให้โรงเรียน [08 มิถุนายน 2560 : อ่าน 54]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)อบรมนักเรียนเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ [07 มิถุนายน 2560 : อ่าน 78]
วังกุงเลือกตั้ง "ผู้นำนักเรียน" ปีการศึกษาใหม่ [06 มิถุนายน 2560 : อ่าน 473]
การจัดอบรม ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน (ขยายผลกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม) [06 มิถุนายน 2560 : อ่าน 735]
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ปีการศึกษา 2560 [06 มิถุนายน 2560 : อ่าน 114]
เลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประจำปีการศึกษา 2560 [05 มิถุนายน 2560 : อ่าน 86]
พิธีไหว้ครู โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประจำปีการศึกษา 2560 [05 มิถุนายน 2560 : อ่าน 100]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [05 มิถุนายน 2560 : อ่าน 96]
แนวทางแห่งประชาธิปไตย [05 มิถุนายน 2560 : อ่าน 126]
พิธีไหว้ครู [05 มิถุนายน 2560 : อ่าน 200]
ตรวจเยี่ยม ความพร้อมโรงเรียนบ้านโนนสำราญ [05 มิถุนายน 2560 : อ่าน 160]
การเลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนบ้านโนนจานฯ ปีการศึกษา 2560 [05 มิถุนายน 2560 : อ่าน 107]
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน [03 มิถุนายน 2560 : อ่าน 80]
นักเรียนวังกุง น้อมรำลึกพระคุณครู ปีการศึกษา 2560 [02 มิถุนายน 2560 : อ่าน 129]
พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านโนนคร้อ ประจำปีการศึกษา 2560 [02 มิถุนายน 2560 : อ่าน 298]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 [02 มิถุนายน 2560 : อ่าน 67]
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่รับมอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน จากบริษัท ACT NOW [01 มิถุนายน 2560 : อ่าน 148]
เปิดโครงการ ค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านดอนกอก [30 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 110]
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรม โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ปีการศึกษา 2560 [30 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 98]
ประชาธิปไตยในโรงเรียน [29 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 98]
กิจกรรมค่ายอาสา [28 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 117]
โรงเรียนบ้านดอนกอกได้รับมอบชุดกีฬา จากศิษย์เก่า คุณทวีศักดิ์ ศรีกุฏและคณะ [27 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 129]
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 [27 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 123]
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี จากบริษัท แอคท์ นาว ชิลเดรน คอนซัลติ้ง จํากัด [25 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 115]
พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ปีการศึกษา 2560 [25 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 150]
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ปีการศึกษา 2560 [25 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 103]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 [22 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 132]
มุ่งสู่ดาวดวงเดียวกัน "หนองโจดจัดประชุมผู้ปกครอง" [22 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 120]
ประขุมผู้ปกครอง [19 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 106]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 [17 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 116]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง [16 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 95]
คณะครูโรงเรียนบ้านวังคมคายร่วมฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศ [04 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 166]
วงโปงลางหอมแดง ร่วมงานบุญ ประเพณี บุญเดือนหก [02 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 208]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)ประชุมผู้ปกครองเตรียมความพร้อมการเปิดเทอม [30 เมษายน 2560 : อ่าน 193]
ค่ายพฤกษศาสตร์ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง [16 เมษายน 2560 : อ่าน 164]
ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) [13 เมษายน 2560 : อ่าน 236]
"หนองโจด ปัจฉิม ร่วมร้อยยิ้ม โอเน็ตสูงกว่าระดับเทศ " [03 เมษายน 2560 : อ่าน 384]
พิธีปัจฉิมนิเทศโรงเรียนโป่งขุนเพชร [31 มีนาคม 2560 : อ่าน 125]
“วันแห่งความสำเร็จของบัณฑิตน้อยและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖” [26 มีนาคม 2560 : อ่าน 199]
วังตาลาดสมบูรณ์ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และเปิดเฮือนเยือนชาววัง [26 มีนาคม 2560 : อ่าน 168]
กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน [25 มีนาคม 2560 : อ่าน 105]
ยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา [25 มีนาคม 2560 : อ่าน 128]
พิธีปัจฉิมนิเทศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง แก่นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559 [24 มีนาคม 2560 : อ่าน 312]
โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและประชมผู้ปกครอง [23 มีนาคม 2560 : อ่าน 187]
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2559 [21 มีนาคม 2560 : อ่าน 129]
ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ [20 มีนาคม 2560 : อ่าน 265]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อตะลุยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ [19 มีนาคม 2560 : อ่าน 154]
"กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน" [19 มีนาคม 2560 : อ่าน 78]
ด้วยจิตระลึกถึง [13 มีนาคม 2560 : อ่าน 94]
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย โรงเรียนวังกะอาม [12 มีนาคม 2560 : อ่าน 193]
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร D.A.R.E. โดยสถานีตำรวจภูธรวังตะเฆ่ มอบใบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่ง [10 มีนาคม 2560 : อ่าน 76]
เข้าค่ายลูกเสือ-เดินทางไกล ปี 59 [07 มีนาคม 2560 : อ่าน 295]
กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม [05 มีนาคม 2560 : อ่าน 119]
ศึกษาดูงานเครือข่ายลุ่มบึงละหาน ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดระยอง [27 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 192]
คณะครูเครือข่ายลุ่มบึงละหานทัศนศึกษาที่ระยอง [27 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 167]
กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ร่วมกับโปรแกรมวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา [27 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 183]
ประเมินการอ่าน และ เขียน โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 [23 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 79]
ประเมินการอ่าน และ เขียน โรงเรียนบ้านหนองจะบกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [23 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 144]
ทดสอบ Pre - nt ป.3 สนามสอบโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [21 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 167]
กีฬาเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน [21 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 257]
ฝึกกาย ฝึกใจ [21 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 107]
นักเรียนโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) รับทุนการศึกษา [20 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 131]
การประเมินปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 100 % ปีการศึกษา 2559 [20 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 79]
วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมเดินทางไกลสำรวจธรรมชาติของลูกเสือสำรอง [18 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 162]
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ;สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนแม่เหล็ก [16 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 139]
เตรียมพร้อมเป็นพลเมืองดีของชาติ [15 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 111]
นาฏศิลป์ชาววังรำเปิดงาน สานสัมพันธ์กับชุมชน [15 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 142]
สวนผักพอเพียง ปลอดสารพิษ 100% ผลผลิตตลอดปี [14 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 149]
ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ [13 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 105]
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา [12 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 219]
“กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวันมาฆบูชา” [11 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 185]
กิจกรรมการเดินทางไกล-เข้าค่ายลูกเสือสำรอง และกิจกรรมการเดินทางไกล - อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ [11 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 302]
จิตที่แจ่มใส ในร่างกายที่แข็งแรง [08 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 101]
ทัศนศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ [07 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 192]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ดำเนินการเป็นสนามสอบการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559 [04 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 100]
“ได้อิ่ม...ได้บุญ...จากผู้ใหญ่ใจดี” [03 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 80]
โรงเรียนบ้านโนนเชือกคว้า 2 เหรียญทอง รางวัลชนะเลิศ [01 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 273]
วังตาลาดสมบูรณ์คว้าชัย รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ [31 มกราคม 2560 : อ่าน 208]
ผอ.รร. โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี “ลั่นติวเข้ม o – net นักเรียนชั้น ป.6” ต้องเพิ่มสูงขึ้น [29 มกราคม 2560 : อ่าน 168]
นักเรียนชั้น ม.4 จิตอาสา มุ่งติวภาษาอังกฤษรุ่นน้อง เตรียมพร้อมก่อนสอบ o-net [29 มกราคม 2560 : อ่าน 92]
เครือข่ายลุ่มบึงละหานจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิื o-net [23 มกราคม 2560 : อ่าน 121]
วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [17 มกราคม 2560 : อ่าน 134]
กิจกรรมวันครูอำเภอหนองบัวระเหว ประจำปี 2560 [17 มกราคม 2560 : อ่าน 219]
งานวันเด็ก ร.ร.กันกงบ้านลี่สามัคคี คึกคักนักร้องดังร่วมสร้างสีสันและรอยยิ้ม [16 มกราคม 2560 : อ่าน 171]
เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง วันเด็กที่ดอนกอก [16 มกราคม 2560 : อ่าน 98]
วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา [15 มกราคม 2560 : อ่าน 126]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง [15 มกราคม 2560 : อ่าน 106]
งานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ [14 มกราคม 2560 : อ่าน 74]
วันเด็กที่โรงเรียนปากดง [14 มกราคม 2560 : อ่าน 78]
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2560 โรงเรียนบ้านวังพง [13 มกราคม 2560 : อ่าน 80]
สุขใจในวันเด็ก [13 มกราคม 2560 : อ่าน 92]
chaiyaphum project ( ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ) Phase 2 โดยกลุ่ม USAF Thailand [13 มกราคม 2560 : อ่าน 205]
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ และงานวันเด็กแห่งชาติ [10 มกราคม 2560 : อ่าน 84]
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตัดผมชาย [09 มกราคม 2560 : อ่าน 497]
กิจกรรมปีใหม่ 2560 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [09 มกราคม 2560 : อ่าน 159]
คณะกรรมการเครือข่ายลุ่มบึงละหาน ประชุมจัดคณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายใหม่ [09 มกราคม 2560 : อ่าน 122]
จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เน้นนักเรียนผู้ปกครองร่วมสวดมนต์ข้าม [02 มกราคม 2560 : อ่าน 104]
เครือข่ายลุ่มบึงละหาน ได้ดำเนินการจัดสอบ Pre O - Net ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 [31 ธันวาคม 2559 : อ่าน 92]
รร.กันกงบ้านลี่สามัคคี ร่วมให้การต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ [31 ธันวาคม 2559 : อ่าน 112]
กิจกรรมบูรณาการ การเรียนการสอน นักเรียนชั้น ป.6/1 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [30 ธันวาคม 2559 : อ่าน 112]
โรงเรียนบ้านท่าโป่งจัดกิจกรรม Bantapong 's Christmas & Happy New Year Day [30 ธันวาคม 2559 : อ่าน 105]
ขอเชิญร่วมทำบุญปูพื้นกระเบื้องใต้ถุนอาคารเรียนโรงเรียนบ้านวังกุง [30 ธันวาคม 2559 : อ่าน 127]
ร้านเซ่งล่งเชียง มอบทุนการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ให้โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [29 ธันวาคม 2559 : อ่าน 84]
การจัดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ข้อสอบจาก สทศ.สพฐ.) สนามสอบโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [28 ธันวาคม 2559 : อ่าน 127]
ยินดีต้อนรับด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง [27 ธันวาคม 2559 : อ่าน 167]
สิ่งนี้เพื่อน้อง [26 ธันวาคม 2559 : อ่าน 126]
ชุมนุมนาฏศิลป์ชาววัง นำนักเรียนเข้าปรับกระบวนท่ารำ [26 ธันวาคม 2559 : อ่าน 109]
วังตาลาดสมบูรณ์ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ [26 ธันวาคม 2559 : อ่าน 110]
วังตาลาดสมบูรณ์เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ [26 ธันวาคม 2559 : อ่าน 250]
คุณปัณณรุจน์นำคณะมอบทุนการศึกษานักเรียน [26 ธันวาคม 2559 : อ่าน 223]
ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง [26 ธันวาคม 2559 : อ่าน 91]
มอบทุนการศึกษา และรางวัลเรียนดี [26 ธันวาคม 2559 : อ่าน 82]
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พบเพื่อนครู [24 ธันวาคม 2559 : อ่าน 84]
โครงการค่ายอาสาทำดีตามรอยพ่อ [22 ธันวาคม 2559 : อ่าน 105]
ศูนย์มารีย์สงเคราะห์ หนองบัวโคก จ.นครราชสีมาจัดกิจกรรมเทศกาลวันคริสต์มาสให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกไค [20 ธันวาคม 2559 : อ่าน 184]
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายการจัดการศึกษาของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา [20 ธันวาคม 2559 : อ่าน 180]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)รับโล่ห์รางวัลเกียรติคุณการประกวดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [19 ธันวาคม 2559 : อ่าน 170]
รวมใจภักดิ์ชาว ชบพ. #โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500) [17 ธันวาคม 2559 : อ่าน 211]
โรงเรียนบ้านโคกไค สพป.ชย.3 สร้างความประทับใจในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 หนองคาย-บึงกาฬ [14 ธันวาคม 2559 : อ่าน 180]
โรงเรียนบ้านโนนจานฯ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 [13 ธันวาคม 2559 : อ่าน 260]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ให้คณะครูไปร่วมทำบุญตักบาตรหรือไปทำบุญที่วัดอุทิศส่วนกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [05 ธันวาคม 2559 : อ่าน 204]
รวมพลังแห่งความภักดีโรงเรียนบ้านห้วยบง [30 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 120]
โรงเรียนบ้านวังคมคายร่วมโครงการฝึกอบรมราษฏรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) [30 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 246]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมบวงสรวงถวายพวงมาลาเนื่องในวันธีรราชเจ้า [30 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 132]
กิจกรรมการอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำ [30 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 286]
หนองโจดรวมพลังแห่งความภักดี [29 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 77]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ทำพิธีถวายพวงมาลา และถวายราชสดุดีเนื่องใน “ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” [28 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 105]
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายนายางกลัก ณ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ [28 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 71]
พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า [28 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 85]
โรงเรียนบ้านดอนกอก จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ประกาศความจงรักภักดี และ ร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [25 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 149]
โรงเรียนบ้านดอนกอก จัดทำพิธีถวายพวงมาลา และถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” [25 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 79]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ทำพิธีถวายพวงมาลา และถวายราชสดุดีเนื่องใน “ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” [25 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 106]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี [25 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 127]
โรงเรียนบ้านท่าโป่งจัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) [25 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 69]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ประกาศความจงรักภักดี และ ร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [25 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 73]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ถวายราชสดุดี เป็นพระราชกุศล [25 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 62]
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว [25 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 70]
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงฯ ถวายราชสดุดี เป็นพระราชกุศล [25 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 61]
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาจัดกิจกรรมถวายราชสดุดี ประจำปี ๒๕๕๙ [25 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 76]
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว จัดกิจกรรม “แปรอักษรรวมพลังแห่งความภักดี” [24 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 95]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี [24 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 116]
โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความดี [24 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 103]
ทดสอบการอ่านเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ครั้งที่ 3 [24 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 63]
"กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี" [23 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 70]
รวมพลังแห่งความภักดี [23 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 67]
โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี ร่วมจัดกิจกรรมแห่งความภักดี [23 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 62]
รวมพลังแห่งความภักดี [23 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 52]
รวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช [23 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 48]
จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี [23 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 53]
F โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙ [22 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 102]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 [22 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 163]
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ [22 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 94]
จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี [22 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 68]
มหัศจรรย์ท้องฟ้าดวงใจพ่อ [22 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 73]
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ อ.เทพสถิต จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 [22 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 61]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 [22 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 69]
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยากิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 [22 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 66]
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี [22 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 55]
โรงเรียนบ้านโนนจานฯ จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [22 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 59]
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน วันที่ 18-19 พ.ย. 2559 [22 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 45]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี [22 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 73]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ศูนย์สอบที่2 Pre o-net ป.6 [17 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 84]
“พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ” [16 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 57]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง และ อบต.วังตะเฆ่ น้อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการแปรอักษรเป็นเลข ๙ อยู่ภายรูปหัวใจ [16 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 178]
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(เทพสถิต)รวมพลังแปลอักษรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ [14 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 103]
วังกุงประสานใจถวายอาลัยแด่รัชกาลที่9 [07 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 164]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 [06 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 177]
พิธีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัย [04 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 147]
โรงเรียนชุมชวนชวนวิทยาร่วมใจทำโบว์ดำแจกเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [02 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 94]
พิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย [01 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 137]
บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) จัดโครงการแว่นตาผู้สูงอายุ2559 แจกฟรี [31 ตุลาคม 2559 : อ่าน 88]
ห้วยยายจิ๋วร่วมใจ ทำโบว์ดำแจกชุมชน [31 ตุลาคม 2559 : อ่าน 94]
สวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล [20 ตุลาคม 2559 : อ่าน 123]
การแข่งขันกีฬาสีภายใน หนองโจดเกมส์ [17 ตุลาคม 2559 : อ่าน 152]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จัดประดับ ผูกผ้าพระบรมฉายาลักษณ์จัดโต๊ะหมู่บูชาพระบรมโกศ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ [15 ตุลาคม 2559 : อ่าน 795]
ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมควมพร้อมควบรวมโรงเรียน [12 ตุลาคม 2559 : อ่าน 206]
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาโรงเรียนโป่งขุนเพชร [11 ตุลาคม 2559 : อ่าน 116]
เครือข่ายโรงเรียนหัวยยายจิ๋ว จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน "ชาววังเกมส์" [10 ตุลาคม 2559 : อ่าน 327]
โรงเรียนบ้านวังคมคายเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเครือข่ายห้วยยายจิ๋ว [09 ตุลาคม 2559 : อ่าน 221]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.30 ชนะเลิศ เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาคอีสาน จำนวน 10 กิจกรรม [09 ตุลาคม 2559 : อ่าน 820]
กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 [08 ตุลาคม 2559 : อ่าน 159]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมอบรางวัลอ่าน-เขียน ดีเยี่ยม ชั้น ป.1 [07 ตุลาคม 2559 : อ่าน 74]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ทดสอบดวงดาวที่ 1-3 กองลูกเสือสำรอง [07 ตุลาคม 2559 : อ่าน 83]
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และลุกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เครือข่ายลุ่มบึงละหาน [07 ตุลาคม 2559 : อ่าน 132]
๖๐ปีที่พากเพียร...สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ งานแสดงมุฑิตาจิต โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา [06 ตุลาคม 2559 : อ่าน 83]
เครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 [05 ตุลาคม 2559 : อ่าน 119]
เครือข่ายบ้านขาม - หนองโดน จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 [05 ตุลาคม 2559 : อ่าน 77]
น้ำท่วมที่โรงเรียนบ้านหนองจะบก [04 ตุลาคม 2559 : อ่าน 141]
วันเกียรติยศครูผู้ให้ สู่เส้นชัยในวันเกษียณ [28 กันยายน 2559 : อ่าน 166]
น้ำท่วมหมู่บ้านละหานและถนนหลังโรงเรียน [27 กันยายน 2559 : อ่าน 138]
น้ำท่วมที่โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) [27 กันยายน 2559 : อ่าน 163]
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนชมรมโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ “ตะไก้เกมส์ 2016” [26 กันยายน 2559 : อ่าน 147]
แข่งขันครอสเวิร์ดเกม รายการ ทรูเอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ชิงโล่พระราขทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 11 [15 กันยายน 2559 : อ่าน 193]
แข่งกีฬา [14 กันยายน 2559 : อ่าน 124]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เครือข่ายโรงเรียนไทรทอง [13 กันยายน 2559 : อ่าน 141]
พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ๑๐๐ % [10 กันยายน 2559 : อ่าน 145]
การแข่งขันกีฬาภายใน "โป่งขุนเพชรเกมส์" [09 กันยายน 2559 : อ่าน 191]
ห้วยยายจิ๋วเกมส์ 59 [09 กันยายน 2559 : อ่าน 180]
การประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ [09 กันยายน 2559 : อ่าน 95]
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน [09 กันยายน 2559 : อ่าน 79]
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี ห่างไกลโรค [08 กันยายน 2559 : อ่าน 209]
วังตาลาดสมบูรณ์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559 [05 กันยายน 2559 : อ่าน 120]
ติดตามการใช้ DLIT โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [03 กันยายน 2559 : อ่าน 137]
กิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ประจำปีการศึกษา 2559 [31 สิงหาคม 2559 : อ่าน 125]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ได้กิจกกรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ [30 สิงหาคม 2559 : อ่าน 93]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 [29 สิงหาคม 2559 : อ่าน 305]
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา (Underwater World Pattaya) [29 สิงหาคม 2559 : อ่าน 137]
โรงเรียนอนุบาล/ศพด.ต.โคกเริงรมย์ ศึกษาดูงาน [26 สิงหาคม 2559 : อ่าน 137]
วังตาลาดสมบูรณ์ ทัศนศึกษานอกสถานที่่ [25 สิงหาคม 2559 : อ่าน 122]
โรงเรียนบ้านส้มป่อยต้อนรับจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ [25 สิงหาคม 2559 : อ่าน 313]
หนองแวงเกมส์ [24 สิงหาคม 2559 : อ่าน 280]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ จัดกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 [22 สิงหาคม 2559 : อ่าน 164]
กีฬาภายในโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ [22 สิงหาคม 2559 : อ่าน 361]
กีฬาภายใน ประจำปี 2559 [22 สิงหาคม 2559 : อ่าน 78]
วังตาลาดสมบูรณ์ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ [22 สิงหาคม 2559 : อ่าน 97]
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) เข้าค่ายปฏิบัติธรรม [22 สิงหาคม 2559 : อ่าน 86]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด อำเภอหนองบัวระเหว จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ม่วง-เหลือง เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559 [21 สิงหาคม 2559 : อ่าน 95]
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ สู่อาเซียน 2559 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง [20 สิงหาคม 2559 : อ่าน 73]
Englisg camp at Wanggung 2016 พัฒนานักเรียนด้านการสื่อสาร [18 สิงหาคม 2559 : อ่าน 121]
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา [17 สิงหาคม 2559 : อ่าน 89]
กีฬาสีภายใน [17 สิงหาคม 2559 : อ่าน 138]
วังตาลาดสมบูรณ์ เข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างวินัยทางการเงิน [17 สิงหาคม 2559 : อ่าน 139]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละหานจัดคาราวานเสริมสร้างเด็ก [17 สิงหาคม 2559 : อ่าน 109]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [16 สิงหาคม 2559 : อ่าน 113]
12สิงหาวันเเม่เเห่งชาติ [15 สิงหาคม 2559 : อ่าน 92]
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [15 สิงหาคม 2559 : อ่าน 140]
พิธีทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ เทิดไท้ ๗๔ พรรษา ๑๒ สิงหา มหาราชินี [15 สิงหาคม 2559 : อ่าน 99]
โรงเรียนบ้านหนองโจด จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559 [15 สิงหาคม 2559 : อ่าน 97]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ [14 สิงหาคม 2559 : อ่าน 133]
โรงเรียนบ้านวันอ้ายจีด จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ [13 สิงหาคม 2559 : อ่าน 83]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหามหาราชินี [12 สิงหาคม 2559 : อ่าน 86]
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว จัดกิจกรรม “แม่ลูกผูกพัน สานฝันรักการอ่าน” เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 [12 สิงหาคม 2559 : อ่าน 163]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมวันแม่ประจำปี 2559 [12 สิงหาคม 2559 : อ่าน 80]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ [11 สิงหาคม 2559 : อ่าน 91]
วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [11 สิงหาคม 2559 : อ่าน 63]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี [11 สิงหาคม 2559 : อ่าน 214]
กิจกรรมวันแม่โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [11 สิงหาคม 2559 : อ่าน 61]
การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 [11 สิงหาคม 2559 : อ่าน 55]
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 [11 สิงหาคม 2559 : อ่าน 80]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ [11 สิงหาคม 2559 : อ่าน 101]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านหนองจะบก [11 สิงหาคม 2559 : อ่าน 67]
รวมพลังวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 [11 สิงหาคม 2559 : อ่าน 67]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง [11 สิงหาคม 2559 : อ่าน 107]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ [10 สิงหาคม 2559 : อ่าน 89]
ผู้ปกครองมอบจักรยานให้นักเรียน [10 สิงหาคม 2559 : อ่าน 77]
การประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2559 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [10 สิงหาคม 2559 : อ่าน 101]
การประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2559 เพื่อความยั่งยืนโรงเรียนบ้านโคกสะอาด [10 สิงหาคม 2559 : อ่าน 76]
เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน โบยบินสู่อาเซียน [10 สิงหาคม 2559 : อ่าน 79]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อรับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล [10 สิงหาคม 2559 : อ่าน 58]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) รับการประเมิน โรงเรียนดีศรีตำบล [08 สิงหาคม 2559 : อ่าน 113]
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ได้รับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล [08 สิงหาคม 2559 : อ่าน 65]
พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย [08 สิงหาคม 2559 : อ่าน 130]
วังตาลาดสมบูรณ์ร่วมใจเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ [07 สิงหาคม 2559 : อ่าน 71]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมค่ายวัยใส ใจสะอาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ [06 สิงหาคม 2559 : อ่าน 216]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ร่วมรณรงค์การออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ [06 สิงหาคม 2559 : อ่าน 53]
ร่วมเดินรณรงค์ “การออกเสียงประชามติ” ประชารัฐร่วมใจ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ให้มั่นคง [06 สิงหาคม 2559 : อ่าน 120]
สถานีตำรวจภูธรบำเหน็จณรงค์ อบรมโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน [06 สิงหาคม 2559 : อ่าน 120]
ห้วยยายจิ๋วต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล [05 สิงหาคม 2559 : อ่าน 108]
การรณรงค์การออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ [05 สิงหาคม 2559 : อ่าน 51]
7 สิงหา มาเด้อมา หนองโจด เราพารณรงค์ [05 สิงหาคม 2559 : อ่าน 70]
รณรงค์ออกเสียงประชามติ [04 สิงหาคม 2559 : อ่าน 82]
โรงเรียนโป่งขุนเพชรร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ [04 สิงหาคม 2559 : อ่าน 74]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เข้ารับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2559 [04 สิงหาคม 2559 : อ่าน 62]
การเรียนรู้และทดสอบวิชาสูทกรรม [04 สิงหาคม 2559 : อ่าน 84]
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาร่วมกับอำเภอบำเหน็จณรงค์เดินขบวนรณรงค์ออกเสียงลงประชามติ [04 สิงหาคม 2559 : อ่าน 59]
โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ [04 สิงหาคม 2559 : อ่าน 207]
เรียนรู้และปฏิบัติจริง ตามแนววิถีชีวิตแบบไทย [03 สิงหาคม 2559 : อ่าน 77]
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังคมคายร่วมเดินขบวนรณรงค์ออกเสียงลงประชามติ [03 สิงหาคม 2559 : อ่าน 67]
กิจกรรมโครงการ D.A.R.E. โรงเรียนบ้านหนองจะบก [02 สิงหาคม 2559 : อ่าน 139]
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจะบก ร่วมกันเเสดงพลัง เดินรณรงค์การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งประชามติ ณ บ้านหนองจะบก ตำบลห้วยยายจิ๋ว [02 สิงหาคม 2559 : อ่าน 83]
รณรงค์ประชามติ [01 สิงหาคม 2559 : อ่าน 107]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร [01 สิงหาคม 2559 : อ่าน 98]
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ [01 สิงหาคม 2559 : อ่าน 98]
วันภาษาไทยแห่งชาติ [29 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 572]
ชยจ. ร่วมใจ แสดงพลัง รณรงค์เลือกตั้งประชามติ [29 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 224]
โรงเรียนบ้านหนองจะบก จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2559 [29 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 235]
พิธีถวายราชดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร [29 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 80]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช [28 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 84]
สมาทานศีล 5 ฝึกสมาธิ ในวันพระ [27 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 87]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำนักเรียนเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ [26 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 115]
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" [22 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 176]
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งนักเรียนโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 [22 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 115]
วังตาลาดสมบูรณ์ ร่วมใจปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ธรรมชาติ [22 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 189]
ผ่าป่า โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) [22 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 117]
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาร่วมสืบสานประเพณีวันแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ [21 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 84]
โรงเรียนบ้านหนองจะบก จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ณ วัดหนองจะบก และวัดศิริมงคลหนองโบสถ์ ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ [21 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 120]
ถวายเทียนวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านโนนจานฯ [21 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 90]
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยถวายเทียนพรรษา [20 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 105]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ถวายเทียนจำนำเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ [20 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 133]
กิจกรรมวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง [16 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 105]
ถวายเทียนจำนำเข้าพรรษา [15 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 77]
ชุมนุมนาฎศิลป์ชาววัง ร่วมงานฉลองพัดยศ รองเจ้าคณะอำเภอ [15 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 138]
วังตาลาดสมบูรณ์ ร่วมสืบสานประเพณีไทยแห่เทียนเข้าพรรษา [15 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 133]
โรงเรียนบ้านดอนกอก ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา [15 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 77]
โรงเรียนบ้านหนองกองแก้วขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีจาก FORJUNNER CLUB และFC ฅนบางเมือง [12 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 381]
การจัดการเรียนทวิศึกษา ณ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ร่วมกับ C-BAC [11 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 123]
การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการอ่านออก เขียนได้ ภายใน ๑ ปี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ [08 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 465]
โครงการค่ายคุณธรรมนำใจป้องกันภัยยาเสพติด [07 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 136]
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ [06 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 90]
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ [06 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 139]
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามโรงเรียนบ้านวังกะทะ [06 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 183]
นักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ร่วมปฏิญาณตนและสวนสนาม [01 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 128]
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนบ้านดอนกอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [01 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 184]
เครือข่ายโรงเรียนบึงชวน จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ [01 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 197]
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ [01 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 330]
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก [01 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 434]
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ [01 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 73]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) เดินสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ [01 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 97]
กองลูกเสือโรงเรียนบ้านโนนจานฯจัดวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ [01 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 109]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ทบทวนคำปฏิญาณตนและเดินสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [01 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 138]
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ปีการศึกษา 2559 [27 มิถุนายน 2559 : อ่าน 386]
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 26 มิถุนายน วังกุง ประกาศเจตนารมณ์ต้านยาเสพติด [27 มิถุนายน 2559 : อ่าน 169]
ร่วมด้วยช่วยกันต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ [25 มิถุนายน 2559 : อ่าน 144]
ระลึกวันสุนทรภู่ และโครงการ “เยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2559 [24 มิถุนายน 2559 : อ่าน 181]
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๙ [24 มิถุนายน 2559 : อ่าน 262]
กิจกรรมวันสุนทรภู่ [24 มิถุนายน 2559 : อ่าน 77]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จะดำเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ICT) [24 มิถุนายน 2559 : อ่าน 66]
โรงเรียนบ้านดอนกอก เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลการกุศล รายการทีวี ทางช่อง smmtv ลูกหนังติดล้อ [24 มิถุนายน 2559 : อ่าน 230]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้รรับบริจาคอุปกรณ์การศึกษาจากบริษัทสิทธิผล 1919จำกัด [20 มิถุนายน 2559 : อ่าน 345]
หน่วยกาชาดอำเภอจัตุรัสมอบทุนการศึกษา [17 มิถุนายน 2559 : อ่าน 242]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน [17 มิถุนายน 2559 : อ่าน 173]
โรงเรียนวิถีพุทธและการอบรมศีลธรรม [17 มิถุนายน 2559 : อ่าน 304]
โครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน [16 มิถุนายน 2559 : อ่าน 295]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้จัดการอบรมการจัดกิจกรรมผลิตสื่อวิทยาศาสตร์ผ่าน VIDEO CONFERENC สำหรับนักเรียน [16 มิถุนายน 2559 : อ่าน 207]
กิจกรรมวันครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู2500) [15 มิถุนายน 2559 : อ่าน 211]
โรงเรียนบ้านห้วยบง จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 [13 มิถุนายน 2559 : อ่าน 209]
โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ [12 มิถุนายน 2559 : อ่าน 439]
น้อมรำลึกพระคุณครู [10 มิถุนายน 2559 : อ่าน 265]
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ [10 มิถุนายน 2559 : อ่าน 217]
รวมพลังสอนว่ายนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสะอาด [10 มิถุนายน 2559 : อ่าน 120]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เป็นศูนย์การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอหนองบัวระเหว [10 มิถุนายน 2559 : อ่าน 67]
ทำบุญตักบาตรเทิดพระเกียรติ [10 มิถุนายน 2559 : อ่าน 92]
ฝากตัวเป็นศิษย์ [10 มิถุนายน 2559 : อ่าน 78]
"ขยะคือเงิน" โครงการธนาคารขยะ สร้างรายได้นักเรียนระหว่างเรียน [10 มิถุนายน 2559 : อ่าน 720]
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) [09 มิถุนายน 2559 : อ่าน 82]
น้อมใจวันทา บูชาพระคุณครู ๒๕๕๙ [09 มิถุนายน 2559 : อ่าน 214]
พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [09 มิถุนายน 2559 : อ่าน 104]
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา [09 มิถุนายน 2559 : อ่าน 342]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ดำเนินจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ อาคาร ICT ของโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ [09 มิถุนายน 2559 : อ่าน 67]
พิธีไหว้ครู โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ [09 มิถุนายน 2559 : อ่าน 205]
น้อมใจวันทา สักการะบูชาครู 2559 [09 มิถุนายน 2559 : อ่าน 53]
กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนบ้านส้มป่อย [09 มิถุนายน 2559 : อ่าน 72]
โรงเรียนบ้านดอนกอก จัดกิจกรรมวันไหว้ครู [09 มิถุนายน 2559 : อ่าน 56]
ศิษย์น้อมใจ บูชาครู 2559 [09 มิถุนายน 2559 : อ่าน 343]
น้อมตนเป็นศิษย์ [08 มิถุนายน 2559 : อ่าน 124]
ส่งใจถึงพี่ [08 มิถุนายน 2559 : อ่าน 149]
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2559 [08 มิถุนายน 2559 : อ่าน 116]
ประชาสัมพันธ์สัญจร(กฟผ.) ณ โรงเรียนบ้านโนนเชือก [07 มิถุนายน 2559 : อ่าน 135]
พิธีไหว้ครู และกิจกรรมประชาธิปไตย ปี 2559 โรงเรียนบ้านวังตาทเาว [07 มิถุนายน 2559 : อ่าน 522]
ทำบุญตักบาตรอาคารอนุสรณ์ ๔๐ ปี [04 มิถุนายน 2559 : อ่าน 125]
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข [04 มิถุนายน 2559 : อ่าน 321]
กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ [03 มิถุนายน 2559 : อ่าน 512]
กิจกรรมเข้าค่ายอบรมจริยธรรม คุณธรรมนักเรียน(ค่ายพุทธบุตร) [03 มิถุนายน 2559 : อ่าน 479]
พิธีไหว้ครู’ 59 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด [03 มิถุนายน 2559 : อ่าน 541]
ไหว้ครู59 [03 มิถุนายน 2559 : อ่าน 429]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)จัดพิธีไหว้ครู [02 มิถุนายน 2559 : อ่าน 265]
พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านโนนคร้อ ประจำปีการศึกษา 2559 [02 มิถุนายน 2559 : อ่าน 431]
กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา [01 มิถุนายน 2559 : อ่าน 329]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน และครู (วิถีพุทธ) ประจำปีการศึกษา 2559 [31 พฤษภาคม 2559 : อ่าน 248]
ขบวนแห่บั้งไฟ บ้านหนองฉิม ประจำปี 2559 [29 พฤษภาคม 2559 : อ่าน 485]
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2559 [28 พฤษภาคม 2559 : อ่าน 137]
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ [27 พฤษภาคม 2559 : อ่าน 137]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 [27 พฤษภาคม 2559 : อ่าน 127]
โครงการฝึกสอนกีฬาภาคฤดูร้อน "ร้อนนี้ มีกีฬา เพื่อลูกรัก" อำเภอบำเหน็จณรงค์ [26 พฤษภาคม 2559 : อ่าน 295]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดอบรมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" [16 พฤษภาคม 2559 : อ่าน 231]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและวัดตัวเสื้อผ้านักเรียน [30 เมษายน 2559 : อ่าน 307]
โรงเรียนบ้านห้วยบง ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน [28 เมษายน 2559 : อ่าน 670]
โรงเรียนบ้านห้วยบง ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส เข้าร่วมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต [28 เมษายน 2559 : อ่าน 707]
โรงเรียนบ้านส้มป่อย จัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม) [25 เมษายน 2559 : อ่าน 416]
ผ้าป่าสามัคคีพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙ [18 เมษายน 2559 : อ่าน 161]
ทีมลูกหนังติดล้อ SMM TV สัญจรจัดรายการเตะฟุตบอลมอบสิ่งของอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ [14 เมษายน 2559 : อ่าน 955]
วัดหนองสองห้อง จัดโครงการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล [06 เมษายน 2559 : อ่าน 488]
“กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จังหวัดจันทบุรี” [01 เมษายน 2559 : อ่าน 766]
SE-ED BOOK จัดโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 10 ให้กับโรงเรียนบ้านวังกุง [31 มีนาคม 2559 : อ่าน 413]
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโนนคร้อ [31 มีนาคม 2559 : อ่าน 494]
ประชุมผู้ปกครอง และ เปิดรั้วเยี่ยมชมโรงเรียน [30 มีนาคม 2559 : อ่าน 149]
รับมอบเครื่องอุ่นขนมปัง ( BUN WARMER ) [30 มีนาคม 2559 : อ่าน 133]
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนโป่งขุนเพชร [28 มีนาคม 2559 : อ่าน 354]
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [28 มีนาคม 2559 : อ่าน 164]
แสดงความยินดี กับนักเรียน ที่จบการศึกษาทุกคน [26 มีนาคม 2559 : อ่าน 343]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)ศึกษาดูงานบ้านไม้ชายเลน คลองโคน [26 มีนาคม 2559 : อ่าน 823]
“กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา ๒๕๕๘” [26 มีนาคม 2559 : อ่าน 481]
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาจัดงาน Open House และพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบ ปพ.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ [25 มีนาคม 2559 : อ่าน 237]
วังกุง จัดกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศนักเรียน" พร้อมปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 [24 มีนาคม 2559 : อ่าน 287]
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา จัดงานพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ [23 มีนาคม 2559 : อ่าน 390]
กิจกรรมลูกเสือสำรอง Special Pack 59 [22 มีนาคม 2559 : อ่าน 559]
สรุปกิจกรรมโครงการ chaiyaphum project ( ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ) โดยกลุ่ม USAF Thailand [22 มีนาคม 2559 : อ่าน 379]
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ ปีการศึกาษา 2558 [22 มีนาคม 2559 : อ่าน 530]
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน“Open house” [21 มีนาคม 2559 : อ่าน 612]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 [20 มีนาคม 2559 : อ่าน 344]
พัฒนาโรงเรียนให้ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน [20 มีนาคม 2559 : อ่าน 587]
รร.บ้านหนองตะไก้ เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้เทวสถาน ศิลปะขอมโบราณ [20 มีนาคม 2559 : อ่าน 229]
Open House โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ปีการศึกษา 2558 [18 มีนาคม 2559 : อ่าน 207]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เข้ารับการประเมินการอ่านออก เขียนได้ 100% ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [18 มีนาคม 2559 : อ่าน 243]
ศึกษาเรียนรู้ถิ่นราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา [18 มีนาคม 2559 : อ่าน 312]
โครงการ chaiyaphum project ครั้งที่ 8 ( ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ) โดยกลุ่ม USAF Thailand [18 มีนาคม 2559 : อ่าน 442]
ลูกเสือเพื่อฝึกตน [18 มีนาคม 2559 : อ่าน 435]
คณะกรรมการระดับจังหวัด ได้ออกประเมินข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีการศึกษา 2559 [17 มีนาคม 2559 : อ่าน 287]
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) [15 มีนาคม 2559 : อ่าน 623]
โรงเรียนบ้านห้วยบง ร่วมกับ สภ.อ.หนองบัวระเหว จัดกิจกรรมภายใต้ "โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดของเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)" [15 มีนาคม 2559 : อ่าน 854]
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [11 มีนาคม 2559 : อ่าน 421]
เครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านเพชร จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ [10 มีนาคม 2559 : อ่าน 388]
โรงเรียนบ้านห้วยบง ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม [10 มีนาคม 2559 : อ่าน 668]
โครงการ chaiyaphum project ครั้งที่ 7 ( ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ) โดยกลุ่ม USAF Thailand [09 มีนาคม 2559 : อ่าน 308]
กิจกรรม คุณธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 [09 มีนาคม 2559 : อ่าน 518]
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม [09 มีนาคม 2559 : อ่าน 267]
ผักปลอดสารพิษ ผลผลิตจากโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริเกษตรพอเพียง.. [08 มีนาคม 2559 : อ่าน 771]
นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการ นายสมหมาย สุขสำราญ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรม เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ [08 มีนาคม 2559 : อ่าน 250]
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ [07 มีนาคม 2559 : อ่าน 737]
โรงเรียนบ้านวังตาท้าว จัดกิจกรรมโครงการรุ้งหลากสี ปีการศึกษา 2558 [07 มีนาคม 2559 : อ่าน 591]
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองบัวระเหว มอบทุนการศึกษา [02 มีนาคม 2559 : อ่าน 315]
โรงเรียนบ้านวังตาท้าว จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม [02 มีนาคม 2559 : อ่าน 568]
โครงการ chaiyaphum project ครั้งที่ 6 ( ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ) โดยกลุ่ม USAF Thailand [02 มีนาคม 2559 : อ่าน 584]
ฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ [01 มีนาคม 2559 : อ่าน 956]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 [01 มีนาคม 2559 : อ่าน 349]
เอกลักษณ์ไทย “คัดลายมือสวย” [01 มีนาคม 2559 : อ่าน 1007]
ทันตแพทย์ โรงพยาบาลหนองบัวระเหว ออกมาให้บริการตรวจและรักษาสุขภาพฟัน นักเรียนโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด [29 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 391]
ศึกษาดูงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว จังหวัดชัยภูมิ [26 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 486]
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินการนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จาก สพฐ. [26 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 360]
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียน ให้กับทางโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ [24 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 330]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด สืบสานพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา [20 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 349]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดกิจกรรมการใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ บริเวณถนนหน้าอาคารเรียน [19 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 321]
ต้อนรับผู้อำนวยการเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร สู่รั้วโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ด้วยความยินดียิ่ง [18 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 573]
ไป-มาเพื่อสร้างสรรค์ ความผูกพันคงมั่นตลอดไป [18 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 520]
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา จัดพิธีมอบบ้านพักอาศัยให้กับนักเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษาและคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. [18 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 145]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)ร่วมแสดงพิธีเปิดกีฬาต้านยาเสพติดตำบลละหาน [18 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 328]
โครงการ chaiyaphum project ครั้งที่ 5 ( ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ) โดยกลุ่ม USAF Thailand [17 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 228]
ก้าวสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย [16 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 526]
นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา [15 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 284]
ร่วมแสดงความยินดีกับวงดนตรีไทย [15 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 210]
PEA สามพราน สามัคคี ปันรักสู่น้องครั้งที่ 3 [13 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 384]
ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม O-NET ป.6 และ ม.3 วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2559 โดยศูนย์เครือข่าย [12 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 518]
ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) อำเภอหนองบัวระเหว [11 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 219]
โรงเรียนบ้านวังตาท้าว [09 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 460]
สวนผักพอเพียง ปลอดสารพิษ ผลผลิตตลอดปี “โรงเรียนวังกะอาม” [08 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 622]
วังกุง "เปิดรั้วโรงเรียน" ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน 2559 [08 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 353]
โรงเรียนบ้านหนองตอ กับกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ [07 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 1022]
โครงการ chaiyaphum project ครั้งที่ 4 ( ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ) โดยกลุ่ม USAF Thailand [04 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 323]
เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียน การสอนของบุตรหลาน [04 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 358]
อีกก้าวแห่งความสำเร็จระดับชาติของวังตาลาดสมบูรณ์ [02 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 265]
การประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ [02 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 385]
การแสดง Science Show โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)ครั้งที่ 2 [02 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 583]
โครงการ chaiyaphum project ครั้งที่ 3 ( ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ) โดยกลุ่ม USAF Thailand [01 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 315]
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน [30 มกราคม 2559 : อ่าน 451]
เครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนบ้านละหานมอบเสื้อกีฬาและเสื้อโปโล ครั้งที่ 2 [27 มกราคม 2559 : อ่าน 445]
ประเมินการอ่าน เขียน นักเรียน ป.1-ป.6 ณ โรงเรียนบ้านวังกุง [26 มกราคม 2559 : อ่าน 332]
การแสดง Science Show กิจกรรม เดี๋ยวขุ่น เดี๋ยวใส [25 มกราคม 2559 : อ่าน 989]
เครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนบ้านละหานมอบเสื้อกันหนาว [25 มกราคม 2559 : อ่าน 421]
ใส่ใจวัยใส (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว) [21 มกราคม 2559 : อ่าน 227]
สอบ Pre - nt เครือข่ายลุ่มบึงละหาน [21 มกราคม 2559 : อ่าน 177]
ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 3 และ NT ปีการศึกษา 2558 [21 มกราคม 2559 : อ่าน 323]
โครงการ chaiyaphum project ครั้งที่ 2 ( ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ) โดยกลุ่ม USAF Thailand [20 มกราคม 2559 : อ่าน 590]
โรงเรียนบ้านหัวสะพานจัดกิจกรรมนำนักเรียนเข้าชมการแสดงกายกรรม ซีสุ่ย [19 มกราคม 2559 : อ่าน 396]
ประมวลภาพหมอลำวันครู สพป.ชย.เขต3 [18 มกราคม 2559 : อ่าน 620]
โครงการ chaiyaphum project ครั้งที่ 1 ( ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ) โดยกลุ่ม USAF Thailand [15 มกราคม 2559 : อ่าน 320]
วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมวันเด็กหรรษา [15 มกราคม 2559 : อ่าน 91]
วันเด็กแสนสนุก [14 มกราคม 2559 : อ่าน 202]
โรงเรียนบ้านโนนเชือก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ [13 มกราคม 2559 : อ่าน 414]
โรงเรียนบ้านโนนเชือก ต้อนรับผอ.มานิตย์ พรหมทอง [13 มกราคม 2559 : อ่าน 497]
นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้มอบใบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมเอแมทและซูโดกุ [13 มกราคม 2559 : อ่าน 334]
ต้อนรับปีใหม่ อย่างสุขใจยิ่ง [12 มกราคม 2559 : อ่าน 184]
กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านส้มป่อย [12 มกราคม 2559 : อ่าน 363]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน [12 มกราคม 2559 : อ่าน 196]
โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ [12 มกราคม 2559 : อ่าน 174]
งานวันเด็กโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ [12 มกราคม 2559 : อ่าน 109]
ค่ายอาสา ชมรม vru ปันน้ำใจให้น้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ [12 มกราคม 2559 : อ่าน 667]
ปีใหม่ ๒๕๕๙ กับขวัญกำลังใจชาวโป่งขุนเพชร [11 มกราคม 2559 : อ่าน 297]
กิจกรรมวันเด็กและวันปีใหม่ ๒๕๕๙ โรงเรียนโป่งขุนเพชร [11 มกราคม 2559 : อ่าน 474]
รงเรียนบ้านบ้านวังตาท้าว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 [11 มกราคม 2559 : อ่าน 240]
เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต [11 มกราคม 2559 : อ่าน 145]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 [11 มกราคม 2559 : อ่าน 185]
วันที่ 8 มกราคม 2559 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 [11 มกราคม 2559 : อ่าน 431]
กิจกรรมวันเด็กแห่งงชาติ ประจำปี 2559 [11 มกราคม 2559 : อ่าน 173]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านโนนคร้อ [10 มกราคม 2559 : อ่าน 125]
กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านาประชาสัมพันธ์ [10 มกราคม 2559 : อ่าน 247]
โรงเรียนบ้านห้วยบง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 8 มกราคม 2559 [09 มกราคม 2559 : อ่าน 422]
“ วันเด็ก’59 เปิดเวทีความสุขให้เด็กๆ ที่โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ” [09 มกราคม 2559 : อ่าน 285]
คืนความสุข “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” ให้แก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2559 [09 มกราคม 2559 : อ่าน 138]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 [09 มกราคม 2559 : อ่าน 253]
เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ณ โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด [09 มกราคม 2559 : อ่าน 144]
สุขสันต์วันของเด็ก 2016 ณ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) [08 มกราคม 2559 : อ่าน 454]
เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) [08 มกราคม 2559 : อ่าน 318]
วันเด็กแห่งชาติ 2559 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [08 มกราคม 2559 : อ่าน 646]
โรงเรียนบ้านห้วยบง จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในวันที่ 5-6 มกราคม 2559 [06 มกราคม 2559 : อ่าน 241]
งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา [05 มกราคม 2559 : อ่าน 462]
สวัสดีปีใหม่ 2559 มอบความสุข ส่งรอยยิ้ม รับปีวอก [05 มกราคม 2559 : อ่าน 481]
สวัสดีปีใหม่บูรณาการวันเด็กไทย 59 [04 มกราคม 2559 : อ่าน 672]
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 และร่วมงานมหกรรมอาหารปลอดภัยอำเภอบำเหน็จณรงค์ [04 มกราคม 2559 : อ่าน 315]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559 [31 ธันวาคม 2558 : อ่าน 434]
็Happy New Year 2016 BANNONKRO SCHOOL [30 ธันวาคม 2558 : อ่าน 179]
วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมวันแห่งความสุข Christmas day [26 ธันวาคม 2558 : อ่าน 748]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด จัดกิจกรรมฉลองวันคริสต์มาส “Merry Christmas 2016” [26 ธันวาคม 2558 : อ่าน 246]
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ [26 ธันวาคม 2558 : อ่าน 142]
โครงการสอนเสริมค่ายวิชาการแบบเข้ม (O-NET) ของเครือข่ายบึงชวน อำเภอบำหน็จณรงค์ [26 ธันวาคม 2558 : อ่าน 532]
“Merry X’Mas & Happy New Year 2016” [25 ธันวาคม 2558 : อ่าน 366]
แมรี่คริสต์มาส โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [25 ธันวาคม 2558 : อ่าน 497]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน [24 ธันวาคม 2558 : อ่าน 488]
ค่ายสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O - NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ศูนย์โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เครือข่ายโรงเรียนไทรทอง [23 ธันวาคม 2558 : อ่าน 343]
ช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้ [23 ธันวาคม 2558 : อ่าน 402]
รับบริจาค [21 ธันวาคม 2558 : อ่าน 391]
ค่ายสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O - NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ศูนย์โนนจาน เครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน [21 ธันวาคม 2558 : อ่าน 356]
ค่ายสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O - NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ศูนย์ห้วยแย้ เครือข่ายโรงเรียนไทรทอง [20 ธันวาคม 2558 : อ่าน 277]
ค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เครือข่ายโรงเรียนบึงชวน [20 ธันวาคม 2558 : อ่าน 463]
ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสถานที่ติวโอเน็ต ป.6 ณ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ [19 ธันวาคม 2558 : อ่าน 698]
วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรม Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ [15 ธันวาคม 2558 : อ่าน 186]
“ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดสิงห์บุรี” [15 ธันวาคม 2558 : อ่าน 583]
นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในการประชุมการสอนเสริม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O - NET ประจำปีการศึกษา 2558 [15 ธันวาคม 2558 : อ่าน 392]
"Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ" โรงเรียนบ้านส้มป่อย [15 ธันวาคม 2558 : อ่าน 492]
ต้อนรับคุณครู [14 ธันวาคม 2558 : อ่าน 263]
ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลยิ่ง [14 ธันวาคม 2558 : อ่าน 360]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 65 [14 ธันวาคม 2558 : อ่าน 589]
เครือข่ายลุ่มบึงละหาน ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนที่ จ.ราชบุรี และอุทยานราชภักดิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ [14 ธันวาคม 2558 : อ่าน 328]
Bike for Dad "ปั่นเพื่อพ่อ" โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร [11 ธันวาคม 2558 : อ่าน 322]
Bike for Dad ... โรงเรียนบ้านโนนเชือก [11 ธันวาคม 2558 : อ่าน 529]
โรงเรียนวังกะอาม ปั่นเพื่อพ่อ [11 ธันวาคม 2558 : อ่าน 617]
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบง ร่วมใจจัดกิจกรรม “Bike for dad” ปั่นเพื่อพ่อ [11 ธันวาคม 2558 : อ่าน 123]
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ Bike For Dad “ปั่นเพื่อพ่อ” [11 ธันวาคม 2558 : อ่าน 200]
โรงเรียนบ้านหนองกองแก้วจัดกิจกรรม bike foe dad ปั่นเพื่อพ่อ [11 ธันวาคม 2558 : อ่าน 428]
โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐพร้อมด้วยคณะครู ร่วมทำกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ [11 ธันวาคม 2558 : อ่าน 280]
ทีมนักปั่นจักรยานน้อยร่วมใจ [11 ธันวาคม 2558 : อ่าน 234]
Bike for Dad (โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข) [10 ธันวาคม 2558 : อ่าน 150]
กิจกรรมเดิน ปั่น เพื่อ พ่อ (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว) [10 ธันวาคม 2558 : อ่าน 272]
ปั่นเพือพ่อ Bike For Dad [09 ธันวาคม 2558 : อ่าน 300]
Bike for Dad [09 ธันวาคม 2558 : อ่าน 499]
โรงเรียนบ้านดอนกอกต้อนรับครูคอมพิวเตอร์คนใหม่ [08 ธันวาคม 2558 : อ่าน 155]
"วังกุง" ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมถวายพระพร 88 พรรษา พ่อหลวงแผ่นดิน [08 ธันวาคม 2558 : อ่าน 302]
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว ๔ ธัวาคม ๒๕๕๘ [08 ธันวาคม 2558 : อ่าน 159]
พิธีวางพานพุ่มและถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี [06 ธันวาคม 2558 : อ่าน 351]
โรงเรียนโป่งขุนเพชรร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ [06 ธันวาคม 2558 : อ่าน 146]
คณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณ เครือข่ายบึงชวนร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมเกียรติ [06 ธันวาคม 2558 : อ่าน 537]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ“๕ ธันวามหาราช” [06 ธันวาคม 2558 : อ่าน 593]
"ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad" [06 ธันวาคม 2558 : อ่าน 312]
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน [05 ธันวาคม 2558 : อ่าน 298]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 [05 ธันวาคม 2558 : อ่าน 156]
โรงเรียนบ้านโนนเชือก ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน [04 ธันวาคม 2558 : อ่าน 309]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 [04 ธันวาคม 2558 : อ่าน 387]
พิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณ ข้าราชการครู & Bike for Dad โรงเรียนบ้านโคกสะอาด [04 ธันวาคม 2558 : อ่าน 342]
โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน [04 ธันวาคม 2558 : อ่าน 275]
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี โรงเรียนบ้านโนนคร้อ [04 ธันวาคม 2558 : อ่าน 603]
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน [04 ธันวาคม 2558 : อ่าน 140]
โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข สังกัด สพป.ชย.3 จัดพีธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน [03 ธันวาคม 2558 : อ่าน 168]
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว [03 ธันวาคม 2558 : อ่าน 206]
สอบ Pre ONET ครั้งที่ 2 [03 ธันวาคม 2558 : อ่าน 263]
สอบธรรมะสนามหลวง [03 ธันวาคม 2558 : อ่าน 228]
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ [03 ธันวาคม 2558 : อ่าน 260]
เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีเฉลิมพระเกียรติ และการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ เนื่องในโอกาสปีมหามงคล [02 ธันวาคม 2558 : อ่าน 599]
เครือข่ายโรงเรียนนายางกลัก จัดสอบ Pre o-net ครั้งที่ 2 [02 ธันวาคม 2558 : อ่าน 594]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่จัดสอบ จัดสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 [02 ธันวาคม 2558 : อ่าน 667]
นักเรียน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 สอบธรรมสนามหลวง ประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี–โท–เอก เพื่อสร้างความดีถวายพ่อหลวง ปี 2558 [01 ธันวาคม 2558 : อ่าน 313]
สำนึกรักบ้านเกิด [30 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 110]
แบ่งปันรอยยิ้มให้ วังกุง [30 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 127]
โครงการอาชีวบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน [30 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 187]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ได้จัดโครงการสอนร้องเพลง Talk For Sing Project Season 1 [30 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 144]
ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านวังตาท้าว ทำกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม [30 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 850]
PEA ปันน้ำใจให้น้องในชนบท [30 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 423]
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง และจัดพิธีถวายราชสดุดี ร.๖ [29 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 218]
คณะผู้ใหญ่ใจดี จัดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว [29 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 274]
สืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง [27 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 133]
โรงเรียนบ้านดอนกอก จัดพิธีถวายราชพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 [26 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 269]
คนต่างวัย ใจอาสา [26 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 363]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 [26 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 323]
บริษัท แม็กซีส อินเตอร์เนชั่นแนล ( ประเทศไทย ) จำกัด มอบทุนการศึกษา [25 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 550]
ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 [25 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 340]
ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) [25 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 454]
กิจกรรม "Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ" โรงเรียนบ้านส้มป่อย [24 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 451]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ดเกม เอแมท และซูโดกุ แห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จ.นครราชสีมา [23 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 386]
การจัดกิจกรรมร่วมกับเครื่องดื่มยูเอชทีตราโฟร์โมสต์โอเมก้า [21 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 162]
ทอดกฐินกับชุมชนและรับมอบเครื่องกรองน้ำสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล [15 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 137]
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา [15 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 341]
ขอขอบคุณอย่างจริงใจ ที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียน [13 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 188]
สอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เครือข่ายโรงเรียนนายางกลัก [12 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 361]
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในหลวง ทรงพระชนมายุครบ 88 พรรษา [11 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 357]
ประชุมผู้บริหาร ครูวิชาการเครือข่ายนายางกลัก เตรียมสอบ Pre O-NET [09 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 305]
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ [08 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 243]
พระครูสุวิมลภาวนาคุณ หลวงปู่จื่อ พันธมุตโต เมตตาดูการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ [08 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 628]
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) [07 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 206]
การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา [06 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 275]
ด้วยรักจากใจ และสายใยที่ผูกพัน [06 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 295]
วังตาลาดสมบูรณ์เข้าค่ายวิชาการติวเข้ม O-NET [04 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 489]
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2558 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [27 ตุลาคม 2558 : อ่าน 386]
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน [24 ตุลาคม 2558 : อ่าน 864]
นักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” [21 ตุลาคม 2558 : อ่าน 732]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 [20 ตุลาคม 2558 : อ่าน 474]
โรงเรียนบ้านบุฉนวน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ (หินหนีบเกมส์) ประจำปีการศึกษา 2558 [11 ตุลาคม 2558 : อ่าน 561]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนไทรทอง ประจำปีการศึกษา 2558 [10 ตุลาคม 2558 : อ่าน 497]
วังตาลาดสมบูรณ์ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา [10 ตุลาคม 2558 : อ่าน 278]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่าย “ไทรทองเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558” [10 ตุลาคม 2558 : อ่าน 661]
กีฬาเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน [09 ตุลาคม 2558 : อ่าน 468]
กีฬาสัมพันธ์เครือข่ายบึงชวน " บึงชวนเกมส์ "ประจำปี ๒๕๕๘ [09 ตุลาคม 2558 : อ่าน 334]
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายนายางกลัก [09 ตุลาคม 2558 : อ่าน 172]
การแข่งขันกีฬา“ชมรมโรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอบำเหน็จณรงค์ ประจำปีการศึกษา 2558” [05 ตุลาคม 2558 : อ่าน 597]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ดำเนินการจัดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 [05 ตุลาคม 2558 : อ่าน 310]
การแข่งกีฬา เครือข่าย หนองฉิม-รังงาม ประจำปีการศึกษา 2558 [05 ตุลาคม 2558 : อ่าน 538]
คุรุมุทิตา วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ [04 ตุลาคม 2558 : อ่าน 409]
กีฬาเครือข่ายโรงเรียนนายางกลัก “น้ำลาดเกมส์” [04 ตุลาคม 2558 : อ่าน 532]
เครือข่ายลุ่มบึงละหานเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม [03 ตุลาคม 2558 : อ่าน 331]
การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเครือข่ายโรงเรียนไทรทอง [01 ตุลาคม 2558 : อ่าน 458]
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม - หนองโดน ประจำปีการศึกษา 2558 [01 ตุลาคม 2558 : อ่าน 185]
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน ประจำปีการศึกษา 2558 [29 กันยายน 2558 : อ่าน 171]
๖๐ปีที่พากเพียร...สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ งานแสดงมุฑิตาจิต โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา [28 กันยายน 2558 : อ่าน 247]
ศิลปหัถกรรมนักเรียน เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว ประจำปีการศึกษา 2558 [28 กันยายน 2558 : อ่าน 226]
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และงานมุทิตาจิตกรรมการสถานศึกษาที่เกษียณ... [25 กันยายน 2558 : อ่าน 371]
ร.ร.บ้านวังกุงเปิดบ้านต้อนรับทัพนักกีฬาจากร.ร.ซับเจริญสุข เตรียมสู้ศึกกีฬาเครือข่าย [24 กันยายน 2558 : อ่าน 539]
วังตาลาดสมบูรณ์ ร่วมปลูกป่า ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ [22 กันยายน 2558 : อ่าน 342]
ศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ คือคุณนพดล ไร่ดี และครอบครัว ให้ความอนุเคราะห์ชุดกีฬาให้กับทางโรงเรียน รับมอบโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ [22 กันยายน 2558 : อ่าน 299]
ศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ คือคุณวรรณภา รอดพ้นทุกข์ และครอบครัว ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา กับทางโรงเรียน รับมอบโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ [22 กันยายน 2558 : อ่าน 247]
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [21 กันยายน 2558 : อ่าน 649]
“รางวัลของความภาคภูมิใจ” ของโรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง [20 กันยายน 2558 : อ่าน 214]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ โครงการ “Back to school” [19 กันยายน 2558 : อ่าน 295]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด เข้ารับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา [19 กันยายน 2558 : อ่าน 172]
ร.ร.บ้านเกาะมะนาวรับการนิเทศติดตามประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา [17 กันยายน 2558 : อ่าน 479]
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา [17 กันยายน 2558 : อ่าน 323]
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ จ.ระยอง [15 กันยายน 2558 : อ่าน 992]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เข้ารับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา [14 กันยายน 2558 : อ่าน 169]
การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนบ้านโคกสะอาด [12 กันยายน 2558 : อ่าน 907]
ป้องกันและส่งเสริม [12 กันยายน 2558 : อ่าน 381]
"สร้างคุณธรรม ปลูกจิต ให้คิดดี" สู่โรงเรียนบ้านวังกุง [12 กันยายน 2558 : อ่าน 214]
พิธีทำบุญเนื่องโอกาสครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียน [11 กันยายน 2558 : อ่าน 473]
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา [11 กันยายน 2558 : อ่าน 291]
การแข่งขันกีฬาภายในนักเรียน โป่งขุนเพชรเกมส์ [10 กันยายน 2558 : อ่าน 358]
นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ร่วมพัฒนาบริเวณต่างๆของโรงเรียน [10 กันยายน 2558 : อ่าน 163]
มอบรางวัลผู้สำเร็จโครงการ D.A.R.E. [10 กันยายน 2558 : อ่าน 382]
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน [10 กันยายน 2558 : อ่าน 148]
เครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหวจัดการประชุมเตรียมความพร้อมแข่งขันกีฬาเครือข่ายประจำปีการศึกษา 2558 [09 กันยายน 2558 : อ่าน 149]
โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558 ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) [07 กันยายน 2558 : อ่าน 838]
“ปะโคตะกอเกมส์ประจำปี ๒๕๕๘” [07 กันยายน 2558 : อ่าน 427]
แข่งขันครอสเวิร์ด ในรายการ ทรู เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 10 [07 กันยายน 2558 : อ่าน 613]
วังตาลาดสมบูรณ์เกมส์-กีฬาสร้างคน-คนสร้างชาติ [07 กันยายน 2558 : อ่าน 557]
พัฒนาโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก [07 กันยายน 2558 : อ่าน 169]
เครือข่ายโรงเรียนห้วยสีมุม จัดการแข่งขันกีฬา "ห้วยสีมุมเกมส์" [07 กันยายน 2558 : อ่าน 233]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [07 กันยายน 2558 : อ่าน 210]
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [04 กันยายน 2558 : อ่าน 111]
โรงเรียนบ้านละหานค่ายมอบทุนการศึกษา นักเรียนเรียนดี [04 กันยายน 2558 : อ่าน 283]
มอบทุนการศึกษา [03 กันยายน 2558 : อ่าน 108]
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ ร่วมต้อนรับและรับฟังคำแนะนำของคณะกรรมการจาก สพฐ. ในการเตรียมการรับการประเมินจาก สมศ. ในเดือนกันยายน 2558 [03 กันยายน 2558 : อ่าน 423]
นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนจากงบประมาณโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2558 [03 กันยายน 2558 : อ่าน 123]
ยินดีต้อนรับคณะทำงานพัฒนาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. [02 กันยายน 2558 : อ่าน 195]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินมาตรฐานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สพฐ. [01 กันยายน 2558 : อ่าน 464]
เครือข่ายโรงเรียนไทรทอง จัดการประชุมเกี่ยวกับการแข่งขันศิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ในระดับเครือข่ายโรงเรียน [01 กันยายน 2558 : อ่าน 128]
การเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก [29 สิงหาคม 2558 : อ่าน 111]
โครงการออกค่ายอาสาปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 4 รอบที่ 2 [26 สิงหาคม 2558 : อ่าน 449]
ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านโคกโต่งโต้น [26 สิงหาคม 2558 : อ่าน 170]
“Science Show”กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติปี 58 [26 สิงหาคม 2558 : อ่าน 475]
โรงเรียนบ้านส้มป่อย รับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย [26 สิงหาคม 2558 : อ่าน 678]
จิตศรัทธา ใจบุญเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนักเรียนบ้านโคกโต่งโต้น [25 สิงหาคม 2558 : อ่าน 273]
กีฬาภายใน คว้าชัย สู่สะพานหิน [24 สิงหาคม 2558 : อ่าน 529]
“นักเรียนเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ” [24 สิงหาคม 2558 : อ่าน 549]
การแข่งขันกีฬาภายใน " ช.ช.ว. เกมส์ " โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ [24 สิงหาคม 2558 : อ่าน 383]
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โรงเรียนดีศรีตำบล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [24 สิงหาคม 2558 : อ่าน 400]
ศรัทธาการศึกษา_โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข [24 สิงหาคม 2558 : อ่าน 153]
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต [22 สิงหาคม 2558 : อ่าน 946]
วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ชีวิต [22 สิงหาคม 2558 : อ่าน 212]
ค่ายวิชาการแบบเข้ม O-NET โรงเรียนดีศรีตำบล [22 สิงหาคม 2558 : อ่าน 378]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ม่วง เหลือง เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558 [22 สิงหาคม 2558 : อ่าน 368]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เข้ารับการคัดเลือกครูผู้สอนคณิตศาสตร์วิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ [21 สิงหาคม 2558 : อ่าน 354]
พิธีบายศรีสู่ขวัญ เลี้ยงส่ง เป็นกำลังใจให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ [21 สิงหาคม 2558 : อ่าน 454]
“ศึกษา...พาเที่ยว...แหล่งเรียนรู้...เด็กระดับปฐมวัย” [20 สิงหาคม 2558 : อ่าน 1043]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [20 สิงหาคม 2558 : อ่าน 260]
รพ.บำเหน็จณรงค์ จัดอบรมโครงการโรงเรียนคุณภาพส่งเสริมสุขภาพทันตสุขภาพ ประจำปี 2558 [19 สิงหาคม 2558 : อ่าน 628]
ชนะเลิศราการวิทยุการบินฯ ระดับจังหวัด [19 สิงหาคม 2558 : อ่าน 494]
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 [17 สิงหาคม 2558 : อ่าน 486]
เตรียมความพร้อมติว O-NET คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โรงเรียนดีศรีตำบล [17 สิงหาคม 2558 : อ่าน 200]
การแข่งขันกีฬาภานใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [17 สิงหาคม 2558 : อ่าน 182]
อบรมขยายผลครูแนะแนว [16 สิงหาคม 2558 : อ่าน 440]
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “เทิดไท้องค์ราชินี” ประจำปีการศึกษา 2558 [15 สิงหาคม 2558 : อ่าน 712]
การประชุมปฏิบัติการ การใช้สื่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ [15 สิงหาคม 2558 : อ่าน 593]
Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” [14 สิงหาคม 2558 : อ่าน 323]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี [14 สิงหาคม 2558 : อ่าน 171]
เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน [14 สิงหาคม 2558 : อ่าน 275]
โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ร่วมถวายพระพร ถวายพานพุ่มและกิจกรรมประชาอาสาปลูกป่าเนื่องในวันแม่แห่งชาติ [14 สิงหาคม 2558 : อ่าน 309]
การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในโรงเรียน “โครงการวัยใส ป้องกันภัยเมื่อไม่พร้อม ประจำปี 2558” [14 สิงหาคม 2558 : อ่าน 273]
โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [14 สิงหาคม 2558 : อ่าน 539]
นำเสนอผลงานในกิจกรรมวันอาเซียน [14 สิงหาคม 2558 : อ่าน 642]