หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
แจ้งกรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [07 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 54]
แนวทางประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง [10 ตุลาคม 2561 : อ่าน 62]
ใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค [14 กันยายน 2561 : อ่าน 135]
แบบฟอร์มการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม ว 119 ตารางที่ 1 [14 กันยายน 2561 : อ่าน 665]
แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ [14 กันยายน 2561 : อ่าน 144]
แบบฟอร์มรายงานขอจ้าง [14 กันยายน 2561 : อ่าน 122]
แบบฟอร์มค่าเช่าอินเตอร์เน็ต [14 กันยายน 2561 : อ่าน 110]
แจ้งวันที่ที่จะดำเนินการตรวจสอบ [20 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 113]
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค [20 มกราคม 2561 : อ่าน 175]
แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจำปี 2561 [28 ธันวาคม 2560 : อ่าน 105]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา [26 ธันวาคม 2560 : อ่าน 115]
แผนจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 2546 [25 ตุลาคม 2560 : อ่าน 66]
กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [18 ตุลาคม 2560 : อ่าน 65]
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [01 มีนาคม 2559 : อ่าน 135]
แบบฟอร์มบัญชี [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 417]
เงินรายได้สถานศึกษา [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 617]
เงินที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 184]