หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางนิสา อินพล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 07 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 110 ]
แนวทางประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 10 ตุลาคม 2561 : อ่าน 88 ]
ใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค [ 14 กันยายน 2561 : อ่าน 236 ]
แบบฟอร์มการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม ว 119 ตารางที่ 1 [ 14 กันยายน 2561 : อ่าน 1118 ]
แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ [ 14 กันยายน 2561 : อ่าน 192 ]
แบบฟอร์มรายงานขอจ้าง [ 14 กันยายน 2561 : อ่าน 155 ]
แบบฟอร์มค่าเช่าอินเตอร์เน็ต [ 14 กันยายน 2561 : อ่าน 131 ]
แจ้งวันที่ที่จะดำเนินการตรวจสอบ [ 20 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 130 ]
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค [ 20 มกราคม 2561 : อ่าน 207 ]
แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจำปี 2561 [ 28 ธันวาคม 2560 : อ่าน 139 ]