ตัวอย่างแบบทดสอบ NT ปีการศึกษา 2555

ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
ความสามารถด้านการอ่าน
ความสามารถด้านการให้เหตุผล