แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

0. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550.pdf picture_as_pdf
0. ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548.pdf picture_as_pdf
0. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540.pdf picture_as_pdf
0. พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539.pdf picture_as_pdf
0. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546.pdf picture_as_pdf
0. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551.pdf picture_as_pdf
0. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546.pdf picture_as_pdf
0. พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539.pdf picture_as_pdf
0. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542.pdf picture_as_pdf
0. แนวปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ.pdf picture_as_pdf
0. ตัวอย่างคำสั่งการตั้งคณะกรรมการสอบสวน.pdf picture_as_pdf
กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ก.ค.ศ. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและหนังสือเวียน

Copyright@2019 :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3