ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หน้าแรก ลงทะเบียนขอเปิดระบบ Smart School สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ที่
โรงเรียน
อำเภอ
เว็บไซต์ Smart School
1 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จัตุรัส https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030021
2 บ้านห้วยยาง จัตุรัส https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030022
3 ชุมชนบัวบานสามัคคี จัตุรัส https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030044
4 บ้านโคกสะอาด บำเหน็จณรงค์ https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030059
5 บ้านโป่งนกพิทยา เทพสถิต https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030143
กลับหน้าแรก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3   ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ