ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หน้าแรก ลงทะเบียนขอเปิดระบบ Smart School สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ที่
โรงเรียน
อำเภอ
เว็บไซต์ Smart School
1 จัตุรัสวิทยานุกูล https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030008
2 บ้านมะเกลือโนนทอง https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030009
3 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030021
4 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030025
5 บ้านส้มป่อย https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030028
6 บ้านหนองม่วง https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030030
7 ชุมชนบัวบานสามัคคี https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030044
8 บ้านหนองบัวใหญ่ https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030047
9 บ้านเกาะมะนาว https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030051
10 โคกเพชรวิทยาคาร https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030053
11 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030060
12 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030064
13 บ้านหนองตะไก้ https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030065
14 ชุมชนชวนวิทยา https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030066
15 บ้านห้วยทราย https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030069
16 บ้านตาล https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030072
17 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030079
18 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030080
19 หัวสระวิทยา https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030084
20 บ้านโคกสะอาด https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030093
21 บ้านวังตะเฆ่ https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030098
22 บ้านวังกะทะ https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030099
23 บ้านท่าโป่ง https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030103
24 บ้านหนองตานา https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030108
25 บ้านโสกปลาดุก https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030109
26 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030111
27 ชุมชนบ้านห้วยแย้ https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030115
28 บ้านนาประชาสัมพันธ์ https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030123
29 บ้านวังตาท้าว https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030124
30 บ้านหัวสะพาน https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030126
31 บ้านไร่พัฒนา https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030135
32 บ้านสะพานหิน https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030142
33 บ้านโป่งนกพิทยา https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030143
34 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030144
35 บ้านสะพานยาว https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030145
36 บ้านศิลาทอง https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030146
37 ซับมงคลวิทยา https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030149
38 บ้านยางเกี่ยวแฝก https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030153
39 อนุบาลเทพสถิต https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030159
40 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030166
41 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030169
42 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030180
43 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030188
44 ซับใหญ่วิทยาคม https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030189
45 บ้านซับใหม่ https://smss.chaiyaphum3.go.th/36030199
กลับหน้าแรก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3   ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ