ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา Smart School
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

เว็บไซต์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ที่
โรงเรียน
อำเภอ
เว็บไซต์ Smart School
1 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
2 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
3 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
4 บ้านร่วมมิตร จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
5 บ้านท่าแตง จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
6 บ้านเดื่อ จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
7 บ้านสำโรงโคก จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
8 จัตุรัสวิทยานุกูล จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
9 บ้านมะเกลือโนนทอง จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
10 บ้านหลุบงิ้ว จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
11 บ้านสระสี่เหลี่ยม จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
12 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
13 บ้านขามราษฎร์นุกูล จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
14 บ้านโนนคร้อ จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
15 บ้านใหม่นาดี จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
16 บ้านนา จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
17 บ้านหนองลูกช้าง จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
18 บ้านงิ้ว จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
19 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
20 บ้านห้วยยาง จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
21 บ้านหนองหญ้าข้าวนก จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
22 บ้านดอนละนาม จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
23 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
24 กันกงบ้านลี่สามัคคี จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
25 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
26 บ้านส้มป่อย จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
27 บ้านโนนเชือก จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
28 บ้านหนองม่วง จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
29 บ้านห้วยบง จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
30 บ้านห้วย จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
31 บ้านหนองโดน จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
32 บ้านยางเครือ จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
33 บ้านร้านหญ้า จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
34 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
35 บ้านโนนฝาย จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
36 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
37 บ้านหนองลุมพุก จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
38 บ้านโสกรวกหนองซึก จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
39 บ้านหนองโสน จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
40 บ้านทามจาน จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
41 ชุมชนบัวบานสามัคคี จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
42 บ้านโคกโต่งโต้น จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
43 บ้านหนองบัวใหญ่ จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
44 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
45 บ้านหนองไผ่ล้อม จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
46 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) จัตุรัส เข้าสู่ระบบ
47 บ้านเกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
48 จอมแก้ววิทยา บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
49 โคกเพชรวิทยาคาร บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
50 โคกสำราญราษฎร์อำนวย บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
51 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
52 บ้านซับยาง บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
53 บ้านหนองตะครอง บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
54 ปากจาบวิทยา บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
55 บ้านโคกสะอาด บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
56 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
57 บ้านโปร่งมีชัย บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
58 บ้านกุดตาลาด บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
59 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
60 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
61 บ้านหนองตะไก้ บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
62 ชุมชนชวนวิทยา บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
63 บ้านเสลาประชารัฐ บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
64 หินตั้งพิทยากร บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
65 บ้านห้วยทราย บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
66 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
67 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
68 วังกะอาม บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
69 บ้านหนองอีหล่อ บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
70 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
71 บ้านกลอยสามัคคี บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
72 หนองกกสามัคคี บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
73 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
74 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
75 บ้านหนองผักแว่น บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
76 บ้านทองคำพิงวิทยา บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
77 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
78 หัวสระวิทยา บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
79 เขาดินพิทยารักษ์ บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
80 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
81 บ้านหนองดง บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
82 หนองประดู่วิทยา บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
83 บ้านโคกแสว บำเหน็จณรงค์ เข้าสู่ระบบ
84 บ้านละหานค่าย หนองบัวระเหว เข้าสู่ระบบ
85 บ้านตะลอมไผ่ หนองบัวระเหว เข้าสู่ระบบ
86 บ้านหนองจาน หนองบัวระเหว เข้าสู่ระบบ
87 บ้านโคกสะอาด หนองบัวระเหว เข้าสู่ระบบ
88 โป่งขุนเพชร หนองบัวระเหว เข้าสู่ระบบ
89 บ้านดอนกอก หนองบัวระเหว เข้าสู่ระบบ
90 บ้านวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว เข้าสู่ระบบ
91 บ้านวังกะทะ หนองบัวระเหว เข้าสู่ระบบ
92 บ้านหัวสะพาน หนองบัวระเหว เข้าสู่ระบบ
93 บ้านวังอ้ายจีด หนองบัวระเหว เข้าสู่ระบบ
94 บ้านสำนักตูมกา หนองบัวระเหว เข้าสู่ระบบ
95 บ้านท่าโป่ง หนองบัวระเหว เข้าสู่ระบบ
96 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน หนองบัวระเหว เข้าสู่ระบบ
97 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม หนองบัวระเหว เข้าสู่ระบบ
98 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง หนองบัวระเหว เข้าสู่ระบบ
99 บ้านท่าศิลา หนองบัวระเหว เข้าสู่ระบบ
100 บ้านหนองตานา หนองบัวระเหว เข้าสู่ระบบ
101 บ้านโสกปลาดุก หนองบัวระเหว เข้าสู่ระบบ
102 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) หนองบัวระเหว เข้าสู่ระบบ
103 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว เข้าสู่ระบบ
104 บ้านหัวหนอง หนองบัวระเหว เข้าสู่ระบบ
105 บ้านปากค่ายช่องแมว หนองบัวระเหว เข้าสู่ระบบ
106 บ้านหนองโจด หนองบัวระเหว เข้าสู่ระบบ
107 ชุมชนบ้านห้วยแย้ หนองบัวระเหว เข้าสู่ระบบ
108 บ้านหนองกองแก้ว หนองบัวระเหว เข้าสู่ระบบ
109 บ้านห้วยยางดี หนองบัวระเหว เข้าสู่ระบบ
110 บ้านห้วยไฮ หนองบัวระเหว เข้าสู่ระบบ
111 บ้านแจ้งใหญ่ หนองบัวระเหว เข้าสู่ระบบ
112 บ้านใหม่สามัคคี หนองบัวระเหว เข้าสู่ระบบ
113 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
114 บ้านน้ำลาด เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
115 บ้านนาประชาสัมพันธ์ เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
116 บ้านวังตาท้าว เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
117 บ้านเสลี่ยงทอง เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
118 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
119 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
120 หินฝนวิทยาคม เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
121 บ้านโคกสะอาด เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
122 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
123 บ้านวังอ้ายคง เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
124 วังใหม่พัฒนา เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
125 บ้านวังตาเทพ เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
126 วังโพธิ์สว่างศิลป์ เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
127 บ้านไร่พัฒนา เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
128 บ้านโคกกระเบื้องไห เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
129 บ้านหนองใหญ่ เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
130 บ้านโนนสำราญ เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
131 บ้านโนนสวรรค์ เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
132 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
133 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
134 บ้านสะพานหิน เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
135 บ้านโป่งนกพิทยา เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
136 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
137 บ้านสะพานยาว เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
138 บ้านศิลาทอง เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
139 บ้านบุ่งเวียนวิทยา เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
140 บ้านไทรงาม เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
141 ซับมงคลวิทยา เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
142 บ้านวังมน เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
143 ซับถาวรพัฒนา เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
144 บ้านโคกไค เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
145 บ้านยางเกี่ยวแฝก เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
146 บ้านซับหมี เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
147 บ้านห้วยเกตุ เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
148 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
149 อนุบาลเทพสถิต เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
150 บ้านดงลาน เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
151 บ้านช่องสำราญ เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
152 บ้านซับไทร เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
153 บ้านยางเตี้ยโคกรัง เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
154 บ้านประดู่งาม เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
155 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
156 บ้านหนองจะบก เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
157 บ้านโนนมะกอกงาม เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
158 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
159 บ้านวังคมคาย เทพสถิต เข้าสู่ระบบ
160 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล เนินสง่า เข้าสู่ระบบ
161 บ้านหนองดินดำ เนินสง่า เข้าสู่ระบบ
162 บ้านขี้เหล็ก เนินสง่า เข้าสู่ระบบ
163 บ้านหนองขาม เนินสง่า เข้าสู่ระบบ
164 บ้านหนองแขม เนินสง่า เข้าสู่ระบบ
165 บ้านโกรกกุลา เนินสง่า เข้าสู่ระบบ
166 บ้านสามหลักพัฒนา เนินสง่า เข้าสู่ระบบ
167 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร เนินสง่า เข้าสู่ระบบ
168 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เนินสง่า เข้าสู่ระบบ
169 รังงามวิทยา เนินสง่า เข้าสู่ระบบ
170 บ้านหนองตอ เนินสง่า เข้าสู่ระบบ
171 ดอนเปล้าศึกษา เนินสง่า เข้าสู่ระบบ
172 บ้านโสกคร้อ เนินสง่า เข้าสู่ระบบ
173 บ้านหนองผักชี เนินสง่า เข้าสู่ระบบ
174 บ้านบะเสียว เนินสง่า เข้าสู่ระบบ
175 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) เนินสง่า เข้าสู่ระบบ
176 ซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่ เข้าสู่ระบบ
177 บ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่ เข้าสู่ระบบ
178 บ้านวังพง ซับใหญ่ เข้าสู่ระบบ
179 บ้านบุฉนวน ซับใหญ่ เข้าสู่ระบบ
180 บ้านโนนสะอาด ซับใหญ่ เข้าสู่ระบบ
181 บ้านตลุกคูณพัฒนา ซับใหญ่ เข้าสู่ระบบ
182 บ้านเขื่อนลั่น ซับใหญ่ เข้าสู่ระบบ
183 บ้านหนองนกเขียน ซับใหญ่ เข้าสู่ระบบ
184 บ้านซับใหม่ ซับใหญ่ เข้าสู่ระบบ
185 บ้านวังกุง ซับใหญ่ เข้าสู่ระบบ
186 บ้านท่ากูบ ซับใหญ่ เข้าสู่ระบบ
187 บ้านโป่งเกต ซับใหญ่ เข้าสู่ระบบ
188 บ้านวังขอนสัก ซับใหญ่ เข้าสู่ระบบ
ดูแลระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓