วัน พุธ ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอความร่วมมือสถานศึกษาที่ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และสถานศึกษาที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน รายงานข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 วัน พุธ ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

จำนวนสถานศึกษา

จัดการเรียนการสอน ON SITE

ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

งดการเรียนการสอนทุกรูปแบบ

0

ปรับรูปแบบการเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบอื่น งด ON SITE

187

การจัดการเรียนการสอน จำแนกรายอำเภอ

อำเภอ จำนวนโรงเรียน งดการเรียนการสอนทุกรูปแบบ จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบอื่น จัดการเรียนการสอน ON SITE
จัตุรัส 46 0 0 46
ซับใหญ่ 13 0 0 13
บำเหน็จณรงค์ 37 0 0 37
หนองบัวระเหว 29 0 0 29
เทพสถิต 46 0 0 47
เนินสง่า 16 0 0 16

รายงานล่าสุด

บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย [ 2021-11-19 14:40:27 ]

----- ไม่มีรายการ ------