การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

2. สำรวจความพร้อมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาทางไกล

ดาวน์โหลดแบบสำรวจความพร้อมในการจัดการศึกษาทางไกล

**** หมายเหตุ ข้อมูลที่ดาวน์โหลดเป็นข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสามารถแก้ไขเป็นข้อมูลปีการศึกษา 2563 ได้


เข้าระบบสำรวจความพร้อมของผู้ปกครอง

*** ดำเนินการภายใน วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ได้รับแบบรายงานแล้วรอประมวลผล

157

ความพร้อมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาทางไกลที่บ้าน

จำนวนโรงเรียน

103

จำนวนนักเรียน

11300


ความพร้อมด้านอุปกรณ์ที่บ้าน
ทีวีรับชมช่อง DLTV

8560

2589

อินเทอร์เน็ต

4659

6024

คอมพิวเตอร์

784

9311

Smart Phone

9084

2155

การติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง
โทรศัพท์

10372

Facebook

2443

Line

2902

ไม่มีช่องทางติดต่อออนไลน์

260

การดูแลนักเรียนกรณีจัดการเรียนที่บ้าน
ดูแลด้วยตนเอง

7137

ให้บุคคลอื่นดูแล

1369

ไม่สามารถดูแลได้

2374