วัน พุธ ที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอความร่วมมือสถานศึกษาที่ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และสถานศึกษาที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน รายงานข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 วัน พุธ ที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

จำนวนสถานศึกษา

จัดการเรียนการสอน ON SITE

ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

งดการเรียนการสอนทุกรูปแบบ

0

ปรับรูปแบบการเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบอื่น งด ON SITE

187

การจัดการเรียนการสอน จำแนกรายอำเภอ

อำเภอ จำนวนโรงเรียน งดการเรียนการสอนทุกรูปแบบ จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบอื่น จัดการเรียนการสอน ON SITE
จัตุรัส 46 0 5 41
ซับใหญ่ 13 0 0 13
บำเหน็จณรงค์ 37 0 1 36
หนองบัวระเหว 29 0 2 27
เทพสถิต 46 0 1 46
เนินสง่า 16 0 0 16

รายงานล่าสุด

บ้านทุ่งสว่างวัฒนา [ 2021-07-26 18:26:08 ]
ที่ รหัสโรงเรียน โรงเรียน อำเภอ วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หมายเหตุ
1 36030007 บ้านสำโรงโคก จัตุรัส 2021-07-19 2021-07-31
2 36030008 จัตุรัสวิทยานุกูล จัตุรัส 2021-07-24 2021-08-06
3 36030013 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา จัตุรัส 2021-07-27 2021-08-06
4 36030018 บ้านนา จัตุรัส 2021-07-24 2021-08-06
5 36030040 บ้านหนองลุมพุก จัตุรัส 2021-07-26 2021-08-06
6 36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บำเหน็จณรงค์ 2021-07-24 2021-08-06
7 36030098 บ้านวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 2021-07-24 2021-08-06
8 36030111 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว 2021-05-05 2021-09-09
9 36030143 บ้านโป่งนกพิทยา เทพสถิต 2021-07-24 2021-08-06