วัน อังคาร ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จำนวนสถานศึกษา (แห่ง)

จำนวนสถานศึกษา188
เปิดเรียนปกติ172
เปิดเรียนปกติ นักเรียนบางส่วนเรียนที่บ้าน1
ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ15

การจัดการเรียนการสอน

On Site172
On Air5
Online1
On Demand0
On Hand10

จำแนกรายอำเภอ (แห่ง)

จำแนกรายเครือข่าย (แห่ง)

สถานศึกษาที่ปิดเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่ รหัสโรงเรียน โรงเรียน อำเภอ ระหว่างวันที่ จำนวน(วัน) คำสั่ง นักเรียน (คน) ครูและบุคลากร (คน) หมายเหตุ
1 36030052 จอมแก้ววิทยา บำเหน็จณรงค์ 25 ม.ค. 2564 - 29 ม.ค. 2564 5 0 0
2 36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย บำเหน็จณรงค์ 25 ม.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2564 7 0 0
3 36030055 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์ 25 ม.ค. 2564 - 30 ม.ค. 2564 6 0 11
4 36030056 บ้านซับยาง บำเหน็จณรงค์ 25 ม.ค. 2564 - 30 ม.ค. 2564 6 0 0
5 36030061 บ้านโปร่งมีชัย บำเหน็จณรงค์ 25 ม.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2564 7 0 3
6 36030062 บ้านกุดตาลาด บำเหน็จณรงค์ 25 ม.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2564 7 0 0
7 36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร บำเหน็จณรงค์ 25 ม.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2564 7 0 0
8 36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์ 25 ม.ค. 2564 - 29 ม.ค. 2564 5 0 0
9 36030065 บ้านหนองตะไก้ บำเหน็จณรงค์ 18 ม.ค. 2564 - 29 ม.ค. 2564 12 0 0
10 36030067 บ้านเสลาประชารัฐ บำเหน็จณรงค์ 25 ม.ค. 2564 - 29 ม.ค. 2564 5 0 62
11 36030068 หินตั้งพิทยากร บำเหน็จณรงค์ 18 ม.ค. 2564 - 29 ม.ค. 2564 12 0 29
12 36030075 บ้านหนองอีหล่อ บำเหน็จณรงค์ 25 ม.ค. 2564 - 29 ม.ค. 2564 5 0 0
13 36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บำเหน็จณรงค์ 25 ม.ค. 2564 - 29 ม.ค. 2564 5 0 0
14 36030078 หนองกกสามัคคี บำเหน็จณรงค์ 25 ม.ค. 2564 - 29 ม.ค. 2564 5 0 7
15 36030081 บ้านหนองผักแว่น บำเหน็จณรงค์ 25 ม.ค. 2564 - 30 ม.ค. 2564 6 0 0

สถานศึกษาที่เปิดเรียน แต่ให้นักเรียนบางส่วนเรียนที่บ้าน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่ รหัสโรงเรียน โรงเรียน อำเภอ ระหว่างวันที่ จำนวน(วัน) ประกาศ นักเรียน (คน) ครูและบุคลากร (คน) หมายเหตุ
1 36030167 บ้านหนองจะบก เทพสถิต 11 ม.ค. 2564 - 29 ม.ค. 2564 19 69 0