วัน ศุกร์ ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
การขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567
            1. เป็นโรงเรียนที่ครูไม่ครบชั้น หรือครูสอนไม่ตรงสาขา และมีความประสงค์ใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน
            2. เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก (นักเรียน 50-120 คน) โรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษาขนาดเล็ก (นักเรียน 60-200 คน)
            3. ไม่เป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผนการยุบเลิก หรือไปเรียนรวมกับโรงเรียนอื่น
            4. ไม่เป็นโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ทั้งจากมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
            5. มีระบบไฟฟ้าพร้อม กระแสไฟฟ้าปกติ ไฟฟ้าไม่ตก หรือดับบ่อย จนไม่สามารถใช้งานได้เกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียน
            6. มีระบบอินเทอร์เน็ตเพียงพอต่อการรับชมรายการย้อนหลัง
            7. ไม่อยู่ในรายชื่อโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 1
เข้าสู่ระบบ


ปิดรับข้อมูลวันที่ 24 มกราคม 2565