การติดตามการบริหารงบประมาณ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

วัน เสาร์ ที่ 04 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เบิกจ่ายแล้ว

คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย