การติดตามการบริหารงบประมาณ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

วัน พุธ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เบิกจ่ายแล้ว

คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย