ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3


นายประวิช ยะรินทร์
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นางสาวณัชญานุช สุดชาดี
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3การดำเนินงานเขตสุจริตปฏิทิน ITA 2020
คู่มือการประเมิน ITA 2020
ปฏิญญาเขตสุจริต
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 22
เมื่อวานนี้ 92
เดือนนี้ 1,752
เดือนที่แล้ว 5,956
ปีนี้ 66,540

วัน พุธ ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง


ประธานเครือข่ายโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

นายจิรายุส ทะนสุข
ประธานเครือข่าย
จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
1. จัตุรัสวิทยานุกูล
2. บ้านมะเกลือโนนทอง
3. บ้านหลุบงิ้ว
4. บ้านสระสี่เหลี่ยม
5. บ้านทุ่งสว่างวัฒนา
6. บ้านหนองบัวใหญ่
7. บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
8. บ้านหนองไผ่ล้อม
9. บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)
นายทองสมาน น้อยวิเศษ
ประธานเครือข่าย
ส้มป่อย-บัวบาน
1. บ้านส้มป่อย
2. บ้านโนนเชือก
3. บ้านหนองม่วง
4. บ้านห้วยบง
5. ชุมชนบัวบานสามัคคี
6. บ้านโคกโต่งโต้น
นายบรรพต ทองเกิด
ประธานเครือข่าย
ลุ่มบึงละหาน
1. บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
2. บ้านห้วยยาง
3. บ้านหนองหญ้าข้าวนก
4. บ้านดอนละนาม
5. บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
6. กันกงบ้านลี่สามัคคี
7. บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
นายณรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด
ประธานเครือข่าย
กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
1. บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
2. บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
3. บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
4. บ้านร่วมมิตร
5. บ้านท่าแตง
6. บ้านเดื่อ
7. บ้านสำโรงโคก
8. ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
9. บ้านหนองลุมพุก
10. บ้านโสกรวกหนองซึก
11. บ้านหนองโสน
12. บ้านทามจาน
นายอนนท์ ประดับวงษ์
ประธานเครือข่าย
บ้านขาม-หนองโดน
1. บ้านขามราษฎร์นุกูล
2. บ้านโนนคร้อ
3. บ้านใหม่นาดี
4. บ้านนา
5. บ้านหนองลูกช้าง
6. บ้านงิ้ว
7. บ้านห้วย
8. บ้านหนองโดน
9. บ้านยางเครือ
10. บ้านร้านหญ้า
11. บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
12. บ้านโนนฝาย
นายวิญญู คุณกันหา
ประธานเครือข่าย
บึงชวน
1. บ้านเกาะมะนาว
2. จอมแก้ววิทยา
3. บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
4. บ้านหนองตะไก้
5. ชุมชนชวนวิทยา
6. บ้านเสลาประชารัฐ
7. หินตั้งพิทยากร
8. บ้านห้วยทราย
นายสมศักดิ์ แก้วเพชร
ประธานเครือข่าย
ตำบลบ้านเพชร
1. บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
2. บ้านกลอยสามัคคี
3. หนองกกสามัคคี
4. ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
5. ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
6. บ้านหนองผักแว่น
7. บ้านทองคำพิงวิทยา
8. บ้านโคกแฝกดอนทะยิง
นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
ประธานเครือข่าย
บ้านตาล-หัวทะเล
1. บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)
2. บ้านตาล
3. วังกะอาม
4. บ้านหนองอีหล่อ
5. หัวสระวิทยา
6. เขาดินพิทยารักษ์
7. บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
8. บ้านหนองดง
9. หนองประดู่วิทยา
10. บ้านโคกแสว
นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล
ประธานเครือข่าย
เพชรเริงรมย์
1. โคกเพชรวิทยาคาร
2. โคกสำราญราษฎร์อำนวย
3. บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
4. บ้านซับยาง
5. บ้านหนองตะครอง
6. ปากจาบวิทยา
7. บ้านโคกสะอาด
8. โคกหินตั้งศึกษาศิลป์
9. บ้านโปร่งมีชัย
10. บ้านกุดตาลาด
11. โคกเริงรมย์ศิลปาคาร
นายวสันต์ ตาลทอง
ประธานเครือข่าย
ไทรทอง
1. บ้านวังตะเฆ่
2. บ้านวังกะทะ
3. บ้านหัวสะพาน
4. บ้านวังอ้ายจีด
5. บ้านสำนักตูมกา
6. บ้านท่าโป่ง
7. บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน
8. บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม
9. บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
10. ชุมชนบ้านห้วยแย้
11. บ้านหนองกองแก้ว
12. บ้านห้วยยางดี
13. บ้านห้วยไฮ
14. บ้านแจ้งใหญ่
15. บ้านใหม่สามัคคี
นายหาญ ดิเรกศิลป์
ประธานเครือข่าย
หนองบัวระเหว
1. บ้านละหานค่าย
2. บ้านตะลอมไผ่
3. บ้านหนองจาน
4. บ้านโคกสะอาด
5. โป่งขุนเพชร
6. บ้านดอนกอก
7. บ้านท่าศิลา
8. บ้านหนองตานา
9. บ้านโสกปลาดุก
10. ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)
11. ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
12. บ้านหัวหนอง
13. บ้านปากค่ายช่องแมว
14. บ้านหนองโจด
นายนาคพงศ์ จงกลาง
ประธานเครือข่าย
หนองฉิม-รังงาม
1. บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
2. รังงามวิทยา
3. บ้านหนองตอ
4. ดอนเปล้าศึกษา
5. บ้านโสกคร้อ
6. บ้านหนองผักชี
7. บ้านบะเสียว
8. บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
นางนงค์นุช คชา
ประธานเครือข่าย
ตาเนิน-กะฮาด
1. ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
2. บ้านหนองดินดำ
3. บ้านขี้เหล็ก
4. บ้านหนองขาม
5. บ้านหนองแขม
6. บ้านโกรกกุลา
7. บ้านสามหลักพัฒนา
8. ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
นายปฏิวัติ เทียบอุ่น
ประธานเครือข่าย
ห้วยยายจิ๋ว
1. บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี
2. บ้านยางเตี้ยโคกรัง
3. บ้านประดู่งาม
4. ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
5. บ้านหนองจะบก
6. บ้านโนนมะกอกงาม
7. บ้านวังตาลาดสมบูรณ์
8. บ้านวังคมคาย
นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์
ประธานเครือข่าย
ทุ่งกระเจียว
1. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต)
2. บ้านวังอ้ายคง
3. วังใหม่พัฒนา
4. บ้านวังตาเทพ
5. วังโพธิ์สว่างศิลป์
6. บ้านไร่พัฒนา
7. บ้านโคกกระเบื้องไห
8. บ้านหนองใหญ่
9. บ้านโนนสำราญ
10. บ้านโนนสวรรค์
11. บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
นายฌาณธร บูญทัน
ประธานเครือข่าย
วะตะแบก
1. บ้านวังมน
2. ซับถาวรพัฒนา
3. บ้านโคกไค
4. บ้านยางเกี่ยวแฝก
5. บ้านซับหมี
6. บ้านห้วยเกตุ
7. อนุบาลเทพสถิต
8. บ้านดงลาน
9. บ้านช่องสำราญ
10. บ้านซับไทร
นายบุญเรือง ดียางหวาย
ประธานเครือข่าย
โป่งนก
1. บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
2. บ้านสะพานหิน
3. บ้านโป่งนกพิทยา
4. บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
5. บ้านสะพานยาว
6. บ้านศิลาทอง
7. บ้านบุ่งเวียนวิทยา
8. บ้านไทรงาม
9. ซับมงคลวิทยา
นายเอกวินทร์ อุคำ
ประธานเครือข่าย
นายางกลัก
1. บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ
2. บ้านน้ำลาด
3. บ้านนาประชาสัมพันธ์
4. บ้านวังตาท้าว
5. บ้านเสลี่ยงทอง
6. บ้านหัวสะพานประชาสรรค์
7. บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย
8. หินฝนวิทยาคม
9. บ้านโคกสะอาด
นายจิมมี่ ทองพิมพ์
ประธานเครือข่าย
ซับใหญ่
1. ซับใหญ่วิทยาคม
2. บ้านซับเจริญสุข
3. บ้านวังพง
4. บ้านบุฉนวน
5. บ้านโนนสะอาด
6. บ้านตลุกคูณพัฒนา
7. บ้านเขื่อนลั่น
8. บ้านหนองนกเขียน
9. บ้านซับใหม่
10. บ้านวังกุง
11. บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์
12. บ้านท่ากูบ
13. บ้านโป่งเกต
14. บ้านวังขอนสัก
15. บ้านท่าชวน

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Link ที่เกี่ยวข้อง


ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทร 044-056385 , 044-056386 โทรสาร 044-056387
กลุ่มอำนวยการ : 0
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 111
กลุ่มนโยบายและแผน : 117
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 112
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ : 109
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 105
หน่วยตรวจสอบภายใน : 113
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ : 0878693434
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ : 123
กลุ่มกฎหมายและคดี :108

email : info@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://www.chaiyaphum3.go.th
ช่องทางถ่ายทอดสดของ สพฐ.