ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3


นายประวิช ยะรินทร์
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นางสาวณัชญานุช สุดชาดี
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3การดำเนินงานเขตสุจริตปฏิทิน ITA 2020
คู่มือการประเมิน ITA 2020
ปฏิญญาเขตสุจริต
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 23
เมื่อวานนี้ 92
เดือนนี้ 1,752
เดือนที่แล้ว 5,956
ปีนี้ 66,540

วัน พุธ ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง


ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)

นายถาวร พรโสภณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)

นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)

นางสาวสมพร ถาวรกาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านร่วมมิตร

นายณัฐชัย เรียกจำรัส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าแตง

นางสาววิยะดา แสนวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเดื่อ

นาย สมส่วน ใจจันทึก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสำโรงโคก

นายจิรายุส ทะนสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จัตุรัสวิทยานุกูล

นางอุไร จงกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านมะเกลือโนนทอง

นางณหชง แววฉิมพลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหลุบงิ้ว

นายเวชพิสิฐ โสพิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสระสี่เหลี่ยม

นายหาญชัย ถาวงษ์กลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทุ่งสว่างวัฒนา

นายอนนท์ ประดับวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนคร้อ

นายกิตติพงศ์ วิเศษคร้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านใหม่นาดี

นางแสงจันทร์ ดิเรกศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านงิ้ว

นายบรรพต ทองเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)

นางสุจิรา รุ่งรัตน์ตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยยาง

นายสมชาย คชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองหญ้าข้าวนก

นายทนง พงศ์สมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)

นายทินกร ตรีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กันกงบ้านลี่สามัคคี

นายภวพล อารีชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)

นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านส้มป่อย

นายทรง สิงห์เผ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนเชือก

นายสำลี พิมพ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองม่วง

นายภุชพงษ์ ศรีโฉม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยบง

นายอัศวเดช พรทิตยกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองโดน

นายประสิทธิ์ สุจำนงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านร้านหญ้า

นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)

นายณัฐวัฒน์ รินลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองลุมพุก

นายณรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโสกรวกหนองซึก

นายผ่อง กุสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองโสน

นายสมชาย ขอสินกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบัวบานสามัคคี

นายทองสมาน น้อยวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกโต่งโต้น

นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองบัวใหญ่

นายวิชสัมภิทา ก้อนภูธร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)

นายสันติ สิงหาพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองไผ่ล้อม

นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเกาะมะนาว

นางสาวอรวรรณ มะณีจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จอมแก้ววิทยา

นายปรีชา ไทยแท้
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกเพชรวิทยาคาร

นางกรณิการ์ คันธา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกสำราญราษฎร์อำนวย

นางปราณีต ลีหัวสระ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)

นายไพโรจน์ ลีหัวสระ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านซับยาง

นางสาวรัชนีวรรณ กุลวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองตะครอง

นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากจาบวิทยา

นายไกรสร ชาติชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกหินตั้งศึกษาศิลป์

นางชัชจิรา พรมสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกเริงรมย์ศิลปาคาร

นายมานะ อยู่ทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

นายไสว ประทุมวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองตะไก้

นายวิญญู คุณกันหา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนชวนวิทยา

นายดุลยวิทย์ ภูมิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเสลาประชารัฐ

นายวีระพงษ์ จันตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยทราย

นายสรวิชญ์ พันธุ์เลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)

นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตาล

นายประวิทย์ อาชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองอีหล่อ

นายสวัสดิ์ แก้วยะรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)

นายเรวัต ภิรมย์ไกรภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกลอยสามัคคี

นายโชคชัย บุตรศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองกกสามัคคี

นายสุวิทย์ แก้วเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

นายสมศักดิ์ แก้วเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

นายสัมฤทธิ์ แนวสุภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองผักแว่น

นายวัชระ แก้วเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวสระวิทยา

นายพินิจ หงษ์พิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เขาดินพิทยารักษ์

นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)

นายศราวุธ ต่อพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกแสว

นางประภัสสร กลับกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านละหานค่าย

นายอรุณชัย ชัยภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตะลอมไผ่

นายวีรพล พิลาจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสะอาด

นายทศพล สมขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โป่งขุนเพชร

นายศักดิ์ชัย ระโยธี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอนกอก

นายวสันต์ ตาลทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังตะเฆ่

นายภูริช ผ่องแผ้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังกะทะ

นายสมชาย บัวจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวสะพาน

นางอุษณีย์ แคงสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังอ้ายจีด

นายบุญชู แคงสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสำนักตูมกา

นายไพโรจน์ เคนวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าโป่ง

นางสาวธันยภัทร์ กิตตินิรันดร์กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าศิลา

นางจินตนา โพธิ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองตานา

นายเทพสถิต อินาวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโสกปลาดุก

นายอภิชาติ บุญชู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)

นายหาญ ดิเรกศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว

นายนพรัตน์ มุกดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวหนอง

นายเทพพร แถววิชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองโจด

นายอำนาจ ไพรเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านห้วยแย้

นางสำอาง คำเสียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองกองแก้ว

นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยยางดี

นายณรงค์ ดวงพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านใหม่สามัคคี

นายสมหมาย สุขสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านน้ำลาด

นายศรายุทธ ปาปะกัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาประชาสัมพันธ์

นายวิรัช ฉันทิยานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังตาท้าว

นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเสลี่ยงทอง

นายสายัณห์ ขอพันดุง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวสะพานประชาสรรค์

นายประทีป ลี้พล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หินฝนวิทยาคม

นายเอกวินทร์ อุคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสะอาด

นายทรงพล ก้อนเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต)

นางจารุวรรณ งูทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังอ้ายคง

นายสมพร พุฒกาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังใหม่พัฒนา

นายเมคิน ทับอมรศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังโพธิ์สว่างศิลป์

นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไร่พัฒนา

นายสุณรงค์ พลลุน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกกระเบื้องไห

นางยินดี เบียดนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองใหญ่

นายสมชัย วาจาน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนสำราญ

นางสุดา น้อยเทียม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนสวรรค์

นายวสันต์ ยวดยิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์

นายณัฏฐ์ณรงค์ อ้อมกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสะพานหิน

นายประเสริฐ ทองบริสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโป่งนกพิทยา

นายจรูญ ดีสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา

นายวิรุด กล้าขวาน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสะพานยาว

นายสุทิน ลาภประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านศิลาทอง

นายบุญเรือง ดียางหวาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไทรงาม

นางปิยนาถ อนุภาวาลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ซับมงคลวิทยา

นายทวี ธรรมโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกไค

นายฌานธร บุญทัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยางเกี่ยวแฝก

นายสุจริต ทองปัสโนว์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านซับหมี

นางสีสุดา จีบเกาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยเกตุ

นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเทพสถิต

นายสมศักดิ์ ทองหลาบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดงลาน

นางอรอนงค์ จานุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านซับไทร

นายอาวุธ เป็นไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยางเตี้ยโคกรัง

นางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านประดู่งาม

นายปฏิวัติ เทียบอุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว

นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองจะบก

นายบูชิตร์ โมฆรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนมะกอกงาม

นายเจน พรมสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังตาลาดสมบูรณ์

นายพิเชษฐ์ แสงจักร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังคมคาย

นางนงค์นุช คชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล

นางชโรพร ผาดไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองดินดำ

นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขี้เหล็ก

นายพิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองขาม

นางชุติกาญจน์ น้อยวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแขม

นางสาวนภัสศรณ์ ต่อโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโกรกกุลา

นางยุพดี เอกบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสามหลักพัฒนา

นายณัฎฐพงศ์ บุญหนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร

นายนาคพงษ์ จงกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี

นายสุรพล ศุภรตรีทิเพศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รังงามวิทยา

นายดิเรก ทะสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองตอ

นางสายหยุด ผาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโสกคร้อ

นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองผักชี

นายศราวุฒิ วงษ์วัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบะเสียว

นายมณีแสง นามอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)

นายจิมมี่ ทองพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ซับใหญ่วิทยาคม

นายอภิชัย สุรเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านซับเจริญสุข

นางวิชชุดา ยินดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังพง

นางละมัย บัวบาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบุฉนวน

นางสำเนียง เพ่งผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตลุกคูณพัฒนา

นายสมัย ประจวบสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเขื่อนลั่น

นายเกรติศาสตร์ ปัตตะเน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านซับใหม่

นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่ากูบ

นางสาววันวิษา คำจันดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโป่งเกต

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์ กุมขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังขอนสัก

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Link ที่เกี่ยวข้อง


ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทร 044-056385 , 044-056386 โทรสาร 044-056387
กลุ่มอำนวยการ : 0
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 111
กลุ่มนโยบายและแผน : 117
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 112
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ : 109
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 105
หน่วยตรวจสอบภายใน : 113
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ : 0878693434
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ : 123
กลุ่มกฎหมายและคดี :108

email : info@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://www.chaiyaphum3.go.th
ช่องทางถ่ายทอดสดของ สพฐ.