วัน ศุกร์ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)

นายถาวร พรโสภณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)

นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)

นางสาวสมพร ถาวรกาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านร่วมมิตร

นายณัฐชัย เรียกจำรัส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าแตง

นางสาววิยะดา แสนวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเดื่อ

นายสรวิชญ์ พันธุ์เลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสำโรงโคก

นายจิรายุส ทะนสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จัตุรัสวิทยานุกูล

นางอุไร จงกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านมะเกลือโนนทอง

นางณหชง แววฉิมพลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหลุบงิ้ว

นายปรีชา ชำนาญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสระสี่เหลี่ยม

นายวิชชุกร ดิเรกศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทุ่งสว่างวัฒนา

นายธีระศักดิ์ พลนาคู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขามราษฎร์นุกูล

นายอนนท์ ประดับวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนคร้อ

นายกิตติพงศ์ วิเศษคร้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านใหม่นาดี

นายบุญจันทร์ สุวรรณแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองลูกช้าง

นางแสงจันทร์ ดิเรกศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านงิ้ว

นายบรรพต ทองเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)

นางสุจิรา รุ่งรัตน์ตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยยาง

นายสมชาย คชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองหญ้าข้าวนก

นายณัฎฐพงศ์ บุญหนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอนละนาม

นายทนง พงศ์สมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)

นายทินกร ตรีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กันกงบ้านลี่สามัคคี

นายภวพล อารีชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)

นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านส้มป่อย

นายทองสมาน น้อยวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนเชือก

นายสำลี พิมพ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองม่วง

นายภุชพงษ์ ศรีโฉม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยบง

นายอัศวเดช พรทิตยกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองโดน

นายภาณุวงศกรณ์ จรัสแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านร้านหญ้า

นางสุรารักษ์ ลอยเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)

นายอภิชาติ บุญชู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนฝาย

นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)

นายณัฐวัฒน์ รินลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองลุมพุก

นายณรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโสกรวกหนองซึก

นายผ่อง กุสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองโสน

นาย สมส่วน ใจจันทึก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทามจาน

นายสมชาย ขอสินกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบัวบานสามัคคี

นายคนอง ไทยประสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกโต่งโต้น

นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองบัวใหญ่

นายวิชสัมภิทา ก้อนภูธร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)

นายสันติ สิงหาพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองไผ่ล้อม

นางสมปอง สารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)

นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเกาะมะนาว

นายปรีชา ไทยแท้
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกเพชรวิทยาคาร

นางปราณีต ลีหัวสระ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)

นายไพโรจน์ ลีหัวสระ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านซับยาง

นางสาวรัชนีวรรณ กุลวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองตะครอง

นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากจาบวิทยา

น.ส.ณัฐกฤตา เกิดโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสะอาด

นายไกรสร ชาติชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกหินตั้งศึกษาศิลป์

นายสุรินทร์ จันจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุดตาลาด

นางชัชจิรา พรมสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกเริงรมย์ศิลปาคาร

นายมานะ อยู่ทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

นายไสว ประทุมวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองตะไก้

นายวิญญู คุณกันหา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนชวนวิทยา

นายดุลยวิทย์ ภูมิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเสลาประชารัฐ

นางเกศสุดา มิตรภูษาภรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หินตั้งพิทยากร

นายวีระพงษ์ จันตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยทราย

นายนันทพงศ์ รัตนเสริมพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)

นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตาล

นางธณัณณัฐ คำยง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังกะอาม

นายประวิทย์ อาชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองอีหล่อ

นายสวัสดิ์ แก้วยะรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)

นายเรวัต ภิรมย์ไกรภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกลอยสามัคคี

นายโชคชัย บุตรศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองกกสามัคคี

นายสุวิทย์ แก้วเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

นายสมศักดิ์ แก้วเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

นายสัมฤทธิ์ แนวสุภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองผักแว่น

นายสนธยา คำอู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทองคำพิงวิทยา

นางพิไลลักษณ์ ตาปราบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกแฝกดอนทะยิง

นายวัชระ แก้วเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวสระวิทยา

นายพินิจ หงษ์พิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เขาดินพิทยารักษ์

นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)

นายนภัสรพี ปาปะไพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองดง

นายประสิทธิ์ สุจำนงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองประดู่วิทยา

นายศราวุธ ต่อพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกแสว

นางประภัสสร กลับกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านละหานค่าย

นายอรุณชัย ชัยภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตะลอมไผ่

นางปิยนาถ อนุภาวาลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองจาน

นายวีรพล พิลาจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสะอาด

นายทศพล สมขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โป่งขุนเพชร

นายศักดิ์ชัย ระโยธี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอนกอก

นายวสันต์ ตาลทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังตะเฆ่

นายภูริช ผ่องแผ้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังกะทะ

นายสมชาย บัวจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวสะพาน

นางอุษณีย์ แคงสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังอ้ายจีด

นายบุญชู แคงสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสำนักตูมกา

นายไพโรจน์ เคนวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าโป่ง

นางสาวธันยภัทร์ กิตตินิรันดร์กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าศิลา

นายเทพสถิต อินาวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโสกปลาดุก

นายอุดม ธรรมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)

นายหาญ ดิเรกศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว

นายนพรัตน์ มุกดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวหนอง

นายพีรวัฒน์ อิทธิพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปากค่ายช่องแมว

นายเทพพร แถววิชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองโจด

นายอำนาจ ไพรเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านห้วยแย้

นางสำอาง คำเสียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองกองแก้ว

นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยยางดี

นายสุจริต ทองปัสโนว์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยไฮ

นายทรง สิงห์เผ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแจ้งใหญ่

นายณรงค์ ดวงพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านใหม่สามัคคี

นายสมหมาย สุขสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านน้ำลาด

นายศรายุทธ ปาปะกัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาประชาสัมพันธ์

นายวิรัช ฉันทิยานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังตาท้าว

นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเสลี่ยงทอง

นายสายัณห์ ขอพันดุง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวสะพานประชาสรรค์

นายประทีป ลี้พล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หินฝนวิทยาคม

นายเอกวินทร์ อุคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสะอาด

นายทรงพล ก้อนเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต)

นายรังสรรค์ งูทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังอ้ายคง

นายสมพร พุฒกาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังใหม่พัฒนา

นางจารุวรรณ งูทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังตาเทพ

นาย อดุลย์ วิสัยสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังโพธิ์สว่างศิลป์

นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไร่พัฒนา

นายสุณรงค์ พลลุน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกกระเบื้องไห

นางยินดี เบียดนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองใหญ่

นางสุดา น้อยเทียม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนสวรรค์

นายวสันต์ ยวดยิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์

นายณัฏฐ์ณรงค์ อ้อมกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสะพานหิน

นายประเสริฐ ทองบริสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโป่งนกพิทยา

นายสมาน จูแจ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสะพานยาว

นายสุทิน ลาภประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านศิลาทอง

นายวิรุด กล้าขวาน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบุ่งเวียนวิทยา

นายบุญเรือง ดียางหวาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไทรงาม

นายทองสุก ปุราทะกา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ซับมงคลวิทยา

นางวันเพ็ญ หิตะปิตะนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังมน

นางนงค์ลักษณ์ อินทร์นอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ซับถาวรพัฒนา

นายทวี ธรรมโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกไค

นายฌานธร บุญทัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยางเกี่ยวแฝก

นายวรรณกฤษ ศรประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านซับหมี

นางสีสุดา จีบเกาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยเกตุ

นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเทพสถิต

นายสมศักดิ์ ทองหลาบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดงลาน

นางประไพ ประทุมแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านช่องสำราญ

นางอรอนงค์ จานุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านซับไทร

นายอาวุธ เป็นไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยางเตี้ยโคกรัง

นางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านประดู่งาม

นายปฏิวัติ เทียบอุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว

นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองจะบก

นายบูชิตร์ โมฆรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนมะกอกงาม

นายเจน พรมสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังตาลาดสมบูรณ์

นายพิเชษฐ์ แสงจักร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังคมคาย

นางนงค์นุช คชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล

นางชโรพร ผาดไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองดินดำ

นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขี้เหล็ก

นายพิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองขาม

นางกัณธิมา น้อยวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแขม

นางยุพดี เอกบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสามหลักพัฒนา

นายสุริยน แก้วคะตา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร

นายนาคพงษ์ จงกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี

นายสุรพล ศุภรตรีทิเพศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รังงามวิทยา

นายดิเรก ทะสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองตอ

นายหาญชัย ถาวงษ์กลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนเปล้าศึกษา

นางสายหยุด ผาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโสกคร้อ

นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองผักชี

นายมณีแสง นามอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)

นายจิมมี่ ทองพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ซับใหญ่วิทยาคม

นายอภิชัย สุรเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านซับเจริญสุข

นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังพง

นางละมัย บัวบาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบุฉนวน

นายรักกิจ ปิ่นประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนสะอาด

นางสำเนียง เพ่งผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตลุกคูณพัฒนา

นายสมัย ประจวบสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเขื่อนลั่น

นางสาวภัทรวดี เพลินขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองนกเขียน

นายเกรติศาสตร์ ปัตตะเน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านซับใหม่

นายเวชพิสิฐ โสพิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังกุง

นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่ากูบ

นางสาววันวิษา คำจันดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโป่งเกต

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์ กุมขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังขอนสัก

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Link ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทร 044-056385 , 044-056386 โทรสาร 044-056387 , 044-056388
กลุ่มอำนวยการ : 0
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 111
กลุ่มนโยบายและแผน : 117
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 112
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ : 109
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 105
หน่วยตรวจสอบภายใน : 113
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ : 117
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ :
กลุ่มกฎหมายและคดี :

email : info@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://www.chaiyaphum3.go.th

ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3
เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ระบบงานออนไลน์


[ ธิติวุฒิ นาคุณทรง ]

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้
42
เมื่อวานนี้
365
เดือนนี้
10,800
เดือนที่แล้ว
7,282
ปีนี้
44,368
since
1 กุมภาพันธ์ 2562
IP Address ของคุณคือ 34.238.190.122