สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


วัน อาทิตย์ ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คุณภาพสู่มาตรฐาน บริการดุจญาติมิตร


การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ด้านการปฏิบัติหน้าที่

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสามัคคีและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กำชับการอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
กำชับผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองตามมาตราการป้องกัน COVID-19
จุดบริการ One Stop Service
บันทึกรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
บันทึกรายงานการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศ มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันด้านบริการ
ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการมาปฏิบัติราชการ
ประกาศมาตรการการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผู้บริหารระดับสูง MOU การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
ผู้บริหารระดับสูงนำบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ขานรับนโยบายเขตสุจริต

ด้านการป้องกันการทุจริต

เผยแพร่จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คู่มือและมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวม
คู่มือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
จัดทำสื่อประกาศเจตจำนงสุจริต เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ประกาศเจตจำนงฉบับภาษาจีนกลาง
ประกาศเจตจำนงฉบับภาษาอังกฤษ
ประกาศเจตจำนงสุจริตฉบับภาษาไทย
ประกาศนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมฯ
ประกาศปฏิญญาเขตสุจริต
ผู้บริหารระดับสูงนำบุคลากรในสังกัดกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
ผู้บริหารระดับสูงนำบุคลากรในสังกัดประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน

ด้านคุณภาพการดำเนินงาน

ภาพโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ
ภาพประเมินสัมฤทธิ์ผลผู้อำนวยการโรงเรียนในระยะเวลา 1 ปี
ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับศึกษานิเทศก์
จัดทำโปรแกรมสำนักงาน E Service สำหรับบริการหน้าเว็บไซต์
จุดบริการ One Stop Service
บันทึกข้อความ เรื่อง รณรงค์การสวมเสื้อทีมผ้าไทยสีเหลืองในทุกวันศุกร์
บันทึกรายงานการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศ สพป.ชย.๓ เรื่อง พฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ผู้บริหารระดับสูงนำบุคลากรในสังกัดศึกษาดูงาน ITA
ภาพการสรรหาพนักงานราชการ


การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Link ที่เกี่ยวข้อง


Social Network

ประชาสัมพันธ์ สพป.ชย.3

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

DLICT สพป.ชย.3

CPM3 live

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

Open chat ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3


ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทร 044-056385 , 044-056386 โทรสาร 044-056387
กลุ่มอำนวยการ : 0
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 111
กลุ่มนโยบายและแผน : 117
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 112
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ : 109
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 105
หน่วยตรวจสอบภายใน : 113
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ : 117
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ : 123
กลุ่มกฎหมายและคดี :108

email : info@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://www.chaiyaphum3.go.th

ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3


นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3การดำเนินงานเขตสุจริตปฏิทิน ITA 2020
คู่มือการประเมิน ITA 2020
ปฏิญญาเขตสุจริต
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


Facebook


สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 77
เมื่อวานนี้ 177
เดือนนี้ 6,688
เดือนที่แล้ว 8,164
ปีนี้ 94,224