ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3


นายประวิช ยะรินทร์
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นางสาวณัชญานุช สุดชาดี
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3การดำเนินงานเขตสุจริตปฏิทิน ITA 2020
คู่มือการประเมิน ITA 2020
ปฏิญญาเขตสุจริต
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 26
เมื่อวานนี้ 92
เดือนนี้ 1,752
เดือนที่แล้ว 5,956
ปีนี้ 66,540

วัน พุธ ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง


การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ด้านการปฏิบัติหน้าที่

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสามัคคีและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กำชับการอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
กำชับผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองตามมาตราการป้องกัน COVID-19
จุดบริการ One Stop Service
บันทึกรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
บันทึกรายงานการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศ มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันด้านบริการ
ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการมาปฏิบัติราชการ
ประกาศมาตรการการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผู้บริหารระดับสูง MOU การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
ผู้บริหารระดับสูงนำบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ขานรับนโยบายเขตสุจริต

ด้านการป้องกันการทุจริต

เผยแพร่จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คู่มือและมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวม
คู่มือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
จัดทำสื่อประกาศเจตจำนงสุจริต เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ประกาศเจตจำนงฉบับภาษาจีนกลาง
ประกาศเจตจำนงฉบับภาษาอังกฤษ
ประกาศเจตจำนงสุจริตฉบับภาษาไทย
ประกาศนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมฯ
ประกาศปฏิญญาเขตสุจริต
ผู้บริหารระดับสูงนำบุคลากรในสังกัดกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
ผู้บริหารระดับสูงนำบุคลากรในสังกัดประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน

ด้านคุณภาพการดำเนินงาน

ภาพโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ
ภาพประเมินสัมฤทธิ์ผลผู้อำนวยการโรงเรียนในระยะเวลา 1 ปี
ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับศึกษานิเทศก์
จัดทำโปรแกรมสำนักงาน E Service สำหรับบริการหน้าเว็บไซต์
จุดบริการ One Stop Service
บันทึกข้อความ เรื่อง รณรงค์การสวมเสื้อทีมผ้าไทยสีเหลืองในทุกวันศุกร์
บันทึกรายงานการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศ สพป.ชย.๓ เรื่อง พฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ผู้บริหารระดับสูงนำบุคลากรในสังกัดศึกษาดูงาน ITA
ภาพการสรรหาพนักงานราชการ

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Link ที่เกี่ยวข้อง


ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทร 044-056385 , 044-056386 โทรสาร 044-056387
กลุ่มอำนวยการ : 0
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 111
กลุ่มนโยบายและแผน : 117
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 112
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ : 109
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 105
หน่วยตรวจสอบภายใน : 113
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ : 0878693434
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ : 123
กลุ่มกฎหมายและคดี :108

email : info@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://www.chaiyaphum3.go.th
ช่องทางถ่ายทอดสดของ สพฐ.