สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


วัน อาทิตย์ ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คุณภาพสู่มาตรฐาน บริการดุจญาติมิตร


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กฏ ก.ค.ศ.การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การนำวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
ซักซ้อมความเข้าใจเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551

การพัฒนาบุคลากร

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเจรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ พ.ศ.2552
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการสึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2563
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ระเบียบสำนักนายกรัฐมตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2555
หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศึกษานิเทศก์
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง 38ค(2)
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
หลักเกณ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ

การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

พ.ร.ฎ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการฉบับที่ 4
พ.ร.ฎ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการฉบับที่2
พ.ร.ฎ.ค่าเช่าบ้าน 2547
พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ
ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัย ฯ 2561
ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูฯ 2548 (ยกเลิกโดย ระเบียบ ข้อ 21)
ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย ฯ2548
ระเบียบสำนักนายกว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดละเมิด 2539
หนังสือ กพ นร 1011 ว. 26 ลว 17 กย 2547 (แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียน )
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 2550
กฎ กคศ.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการให้ออกจากราชการไว้ก่อน 2555
กฎ กพ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย 2560
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2549
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์.พ.ศ.2551
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561
คำสั่ง สพฐ. เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติการผ่อนชำระหนี้
ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
พ.ร.ฎ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่ 5 2561


การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Link ที่เกี่ยวข้อง


Social Network

ประชาสัมพันธ์ สพป.ชย.3

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

DLICT สพป.ชย.3

CPM3 live

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

Open chat ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3


ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทร 044-056385 , 044-056386 โทรสาร 044-056387
กลุ่มอำนวยการ : 0
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 111
กลุ่มนโยบายและแผน : 117
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 112
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ : 109
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 105
หน่วยตรวจสอบภายใน : 113
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ : 117
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ : 123
กลุ่มกฎหมายและคดี :108

email : info@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://www.chaiyaphum3.go.th

ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3


นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3การดำเนินงานเขตสุจริตปฏิทิน ITA 2020
คู่มือการประเมิน ITA 2020
ปฏิญญาเขตสุจริต
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


Facebook


สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 69
เมื่อวานนี้ 177
เดือนนี้ 6,688
เดือนที่แล้ว 8,164
ปีนี้ 94,224