ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3


นายประวิช ยะรินทร์
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นางสาวณัชญานุช สุดชาดี
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3การดำเนินงานเขตสุจริตปฏิทิน ITA 2020
คู่มือการประเมิน ITA 2020
ปฏิญญาเขตสุจริต
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 22
เมื่อวานนี้ 92
เดือนนี้ 1,752
เดือนที่แล้ว 5,956
ปีนี้ 66,540

วัน พุธ ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กฏ ก.ค.ศ.การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การนำวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
ซักซ้อมความเข้าใจเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551

การพัฒนาบุคลากร

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเจรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ พ.ศ.2552
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการสึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2563
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ระเบียบสำนักนายกรัฐมตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2555
หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศึกษานิเทศก์
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง 38ค(2)
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
หลักเกณ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ

การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

พ.ร.ฎ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการฉบับที่ 4
พ.ร.ฎ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการฉบับที่2
พ.ร.ฎ.ค่าเช่าบ้าน 2547
พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ
ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัย ฯ 2561
ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูฯ 2548 (ยกเลิกโดย ระเบียบ ข้อ 21)
ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย ฯ2548
ระเบียบสำนักนายกว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดละเมิด 2539
หนังสือ กพ นร 1011 ว. 26 ลว 17 กย 2547 (แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียน )
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 2550
กฎ กคศ.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการให้ออกจากราชการไว้ก่อน 2555
กฎ กพ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย 2560
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2549
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์.พ.ศ.2551
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561
คำสั่ง สพฐ. เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติการผ่อนชำระหนี้
ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
พ.ร.ฎ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่ 5 2561

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Link ที่เกี่ยวข้อง


ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทร 044-056385 , 044-056386 โทรสาร 044-056387
กลุ่มอำนวยการ : 0
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 111
กลุ่มนโยบายและแผน : 117
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 112
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ : 109
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 105
หน่วยตรวจสอบภายใน : 113
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ : 0878693434
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ : 123
กลุ่มกฎหมายและคดี :108

email : info@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://www.chaiyaphum3.go.th
ช่องทางถ่ายทอดสดของ สพฐ.