สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


วัน อาทิตย์ ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คุณภาพสู่มาตรฐาน บริการดุจญาติมิตร


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

:: มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O1 โครงสร้างหน่วยงาน รายละเอียด
O2 ข้อมูลผู้บริหาร รายละเอียด
O3 อำนาจหน้าที่ รายละเอียด
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน รายละเอียด
O5 ข้อมูลการติดต่อ รายละเอียด
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
O8 Q&A รายละเอียด
O9 Social Network รายละเอียด
O10 แผนดำเนินงานประจำปี รายละเอียด
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน รายละเอียด
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายละเอียด
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รายละเอียด
O14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ รายละเอียด
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายละเอียด
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายละเอียด
O17 E-Service รายละเอียด
O18 แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายละเอียด
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน รายละเอียด
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รายละเอียด
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ รายละเอียด
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายละเอียด
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายละเอียด
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายละเอียด
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายละเอียด
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายละเอียด
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียด
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียด
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี รายละเอียด
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น รายละเอียด
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม รายละเอียด
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร รายละเอียด
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร รายละเอียด
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายละเอียด
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียด
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รายละเอียด
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี รายละเอียด
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน รายละเอียด
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายละเอียด
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายละเอียด
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายละเอียด


การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Link ที่เกี่ยวข้อง


Social Network

ประชาสัมพันธ์ สพป.ชย.3

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

DLICT สพป.ชย.3

CPM3 live

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

Open chat ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3


ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทร 044-056385 , 044-056386 โทรสาร 044-056387
กลุ่มอำนวยการ : 0
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 111
กลุ่มนโยบายและแผน : 117
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 112
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ : 109
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 105
หน่วยตรวจสอบภายใน : 113
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ : 117
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ : 123
กลุ่มกฎหมายและคดี :108

email : info@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://www.chaiyaphum3.go.th

ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3


นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3การดำเนินงานเขตสุจริตปฏิทิน ITA 2020
คู่มือการประเมิน ITA 2020
ปฏิญญาเขตสุจริต
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


Facebook


สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 74
เมื่อวานนี้ 177
เดือนนี้ 6,688
เดือนที่แล้ว 8,164
ปีนี้ 94,224