CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตำ่กว่า 1 ล้านบาท รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราค


ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศ สพป.ชย.เขต3