CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา


ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศ สพป.ชย.เขต3