CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ขอสนับสนุนบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน(ผู้ชมผู้ฟัง)ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์


ดาวน์โหลดเอกสาร
รายละเอียดฯ