CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การสร้าง PAสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียนและความก้าวหน้าของครูเชื่อมโยง ว 21 และ ว PA โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือ