CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2564 (70%) ค่าจัดการเรียนการสอน (ส่วนที่เหลือ)


ดาวน์โหลดเอกสาร
รายละเอียดแนบ