CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 5/2564