CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถนศึกษาด้านการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียน บ้านนาประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


ดาวน์โหลดเอกสาร