CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขายทอดตลาดอาคารเรียน/สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุของโรงเรียนในสังกัด (แก้ไขเพิ่มเติม)