CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 1/2565


ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานการประชุมฯ