CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การพัฒนากระบวนการนิเทศมิติบูรณาการแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูด้านการทำวิจัยชั้นเรียนในการแก้ปัญหาทางการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3