CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและเสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า


ดาวน์โหลดเอกสาร