CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ดาวน์โหลดเอกสาร