CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การเตรียมเอกสารเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างข้อสอบอิงมาตรฐานและตัวชี้วัดการวัดและประเมินผลระดับชาติ (O-NET)


ดาวน์โหลดเอกสาร