CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะที่ 3 (รอบสิ้นปีการศึกษา) ปีการศึกษา 2562