CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563