CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ผลการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศสพฐ.