CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓


ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านละหานค่าย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์     พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร     มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  13  ตุลาคม  2563    เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี  และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้           ณ หอประชุม อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ