CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประเมินครูผู้ช่วย


     วันที่ 8 มกราคม 2564 นางสาวพัชรพร  จวงหัวโทน ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านวังคมคาย ได้รับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 1  จากคณะกรรมการการประเมิน  นำโดย ผอ.พิเชษฐ์  แสงจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังคมคาย ศน.ภาณินี ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.3    และคุณครูอรทัย  ดีทัพไทย ครู ค.ศ.1 โรงเรียนบ้านวังคมคาย ทางโรงเรียนบ้านวังคมคายขอขอบพระคุณคณะกรรมการเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้คำแนะนำในการประเมินครั้งนี้