CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ท่านเจ้าอธิการชวนเฉลิม ธมฺมปาโล เจ้าคณะตำบลละหาน เขต 2 เจ้าอาวาสวัดหนองสมบูรณ์ มอบของขวัญวันเด็ก


      วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านห้วยยาง ขอกราบอนุโมทนาบุญท่านเจ้าอธิการชวนเฉลิม ธมฺมปาโล เจ้าคณะตำบลละหาน เขต 2 เจ้าอาวาสวัดหนองสมบูรณ์ ได้นำขนม นม อุปกรณ์ป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ และยังได้มอบเงินทุนปัจจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยยาง จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อการจัดหาเครื่องเล่นสนามและปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้กับนักเรียนของเรา ทางโรงเรียนบ้านห้วยยางขอกราบขอบพระคุณท่านและกราบนมัสการด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้