CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2/2563 ของโรงเรียนในเครือข่ายโป่งนก


วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา.10.30 น. ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย พ.อ.อ.กษิวัฒน์ ทรัพย์สมบัติ และนายเอกชัย เลิศบัวบาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ติดตามการดำเนินงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2/2563  ของโรงเรียนในเครือข่ายโป่งนก จำนวน 8 โรงเรียน 1 สาขาโรงเรียน โดยมีนายประเสริฐ ทองบริสุทธิ์ผอ.รร.โป่งนกพิทยส ประธานเครือข่าย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบ(แอดมิน)  เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่สถานศึกษา ในการดำเนินงาน การบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน การคัดกรองนักเรียนของโรงเรียน และการติดตามการบันทึกใบสำคัญรับเงิน (นร.06) กรณีที่นักเรียนรับเงินสดผ่านสถานศึกษา ของนักเรียนกลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง การรับเงินผ่านบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ รวมไปถึงการบันทึกเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุนฯ การบันทึกการมาเรียน และน้ำหนักส่วนสูง ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระหว่างระบบ DMC ของ สพฐ. และระบบ CCT ของ กสศ. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน รวมถึงบูรณาการการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน 100 % ตามนโยบายของ สพฐ. รวมทั้งการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรับรองผลการพิจารณานักเรียนทุนที่ผ่านเกณฑ์ PMT ในการดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนของนักเรียนกลุ่มใหม่ (นร.05) โดยให้บันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น. ซึ่งทุกโรงเรียนต้องดำเนินการให้เรียบร้อยต่อไป