CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านวังขอนสักได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขนกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565


วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นำโดยว่าที่ร.ต.หญิงกรทิพย์ กุมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนสัก พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาภายในให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านกีฬา ตามความถนัดของตนเองแสดงออกด้านกีฬาได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่างๆ อีกทั้งยังให้นักเรียนได้รักการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่ดี เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์และแข็งแรง ในการนี้ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี