CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายไกรสร ชาติชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ได้ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดเตรียมตารางเรียน แฟ้มใบงาน ใบความรู้ และให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองแนะนำช่องทางการจัดการเรียนการสอน ตารางออกอากาศ เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV และมอบหมายให้คุณครูประจำชั้นดูแล ติดตาม โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ