CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนพฤษภาคม 2563


คณะครูโรงเรียนบ้านละหานค่าย ประชุมวางแผน การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ออกเยี่ยมบ้านและสำรวจความพร้อมผู้ปกครองนักเรียน

แจกใบความรู้และใบงานให้นักเรียน